Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ ЗА ҐРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ БІОПРЕПАРАТУ ЕМ-1

Конончук Олександр

к. біол. н., доцент

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,

м. Тернопіль

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ ЗА ҐРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ БІОПРЕПАРАТУ ЕМ-1

 

Родючість ґрунту є його основною властивістю, що виникає і вимагає для підтримання високого рівня, у першу чергу, застосування біологічних аспектів, які пов’язані з економічними умовами та вичерпністю енергетичних і мінеральних ресурсів, проблемою охорони навколишнього середовища тощо. Все це спонукає до переведення систем землеробства на екологічні засади, які повинні впроваджуватися з урахуванням місцевих умов, бути динамічними та прогресивними, екологічно безпечними і енергоощадними, високопродуктивними, конкурентно-спроможними, ґрунтозахисними, а їх продукція – якісною і екологічно безпечною для людей і тварин [1].

Важливою складовою екологічного ведення рослинництва повинна стати універсальна і багатоаспектна ЕМ-технологія, яка базується на застосуванні сукупності ефективних мікроорганізмів (ЕМ), що на тривалий час повертають ґрунту властивості, які зумовлюють його родючість та урожайність рослин. Відродження ґрунту і його регенерація відбувається за рахунок затримки гниття органічної матерії та заміщення його процесами гуміфікації, стабілізації рН (розкислення), підвищення вмісту доступних для рослин форм поживних елементів. Завдяки наявності в ЕМ-препаратах бактерії азотобактер стає можливим також збагачення ґрунту азотом. Однак дієвість ЕМ-технології залежить від способу удобрювання, інтенсивності обробітку ґрунту, ґрунтово-кліматичних умов конкретних регіонів тощо [2, 3].

У зв’язку з цим, метою роботи було вивчити ефективність передпосівного внесення у ґрунт ЕМ-препарату за величиною урожаю сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області.

Польові досліди проводили на чорноземі типовому важкосуглинистому малогумусному агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за типовою технологією вирощування сої у Лісостепу України, яка передбачала сівбу культури після озимого ячменю. Перед висівом сої, за дві доби, ґрунт у 4 повторностях дослідного варіанту був зволожений розчином ЕМ-препарату польського виробництва концентрації 10 мл/л з нормою витрати – 300 л/га та відразу прокультивований.

Врожай зерна сої визначали методом пробних майданчиків [4].

Облік урожаю сої сорту Терек показав, що передпосівне внесення у ґрунт біопрепарату ЕМ-1 підвищує біологічний урожай культури за рахунок зростання основних елементів продуктивності (табл. 1).

Таблиця 1

Основні елементи продуктивності сої сорту Терек за дії ЕМ-1

Показник

Контроль

ЕМ-1

густота рослин, тис. шт./га

451,9±6,4

472,2±2,6*

висота рослин, см

61,5±1,1

62,0±1,3

біологічний урожай надземної маси без листя, ц/га

70,0±1,7

75,3±0,5*

кількість бобів на 1 рослину, шт.

16,6±0,8

20,5±1,1*

довжина бобів, см

4,5±0,03

4,6±0,04*

висота кріплення нижніх бобів, см

11,1±0,3

10,7±0,3

кількість насінин на 1 рослину, шт.

38,1±1,8

47,7±2,5*

маса насіння на 1 рослину, г

6,9±0,3

9,1±0,5*

кількість насінин в 1 бобові, шт.

2,30±0,02

2,32±0,02

маса 1000 насінин, г

180,2±1,4

191,6±0,5*

біологічний урожай зерна, ц/га

30,3±1,4

32,3±1,0

Примітка: * – достовірна різниця з контролем

 

Так, під впливом препарату біологічний урожай зерна сої зростав на 2,0 ц/га (6,8%) та урожай надземної маси без листя – на 5,3 ц/га (7,6%) порівняно з контролем.

Дослідження елементів продуктивності показало, що зазначене підвищення продуктивності культури зумовлене формуванням вищої густоти рослин на 4,5% до контролю.

Внесення у ґрунт ЕМ-препарату стимулювало утворення генеративних органів і, як наслідок, формування більшої на 23,5% кількості бобів на рослину та на 25,2% – кількості насінин на рослину. Препарат також стимулював достовірно на 2,2% ріст у довжину бобів, але, разом з тим, не виявляв дії на зростання їх озернення – підвищення лише 0,9%.

За рахунок збільшення кількості і величини бобів відбувалось підвищення на 31,9% маси насіння на рослину до контролю. Значніше зростання маси насіння на рослинах, ніж їх кількості, можна пояснити достовірним підвищенням маси 1000 насінин на 6,4% до контролю.

Разом з тим, не встановлено значного впливу біопрепарату на показники висоти кріплення нижніх бобів і висоту самих рослин.

Отже, у ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області передпосівне ґрунтове внесення біопрепарату ЕМ-1 є ефективним елементом технології вирощування сої культурної, який підвищує біологічний урожай насіння і надземної маси за рахунок формування густішого стеблостою та стимулювання кількості і довжини бобів, кількості і маси насіння на рослинах та вагомості насіннєвого матеріалу.

 

Література

1. Танчик С. П. Ефективність систем землеробства в Україні [Текст] / С. П. Танчик // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 12. – С. 5-11.

2. Сайт «ЕМ Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://emukraine.org.ua. (дата звернення 03.10.2016 р.). – Назва з екрана.

3. Конончук О. Б. Фізіологічні та продукційні аспекти застосування біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» в умовах Тернопілля [Текст] / О. Б. Конончук, К. М. Векірчик // Фізіологія рослин : проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. – Том 1. – С. 446-452.

4. Конончук О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства : навч. посіб. [Текст] / О. Б. Конончук. – 2-е вид., виправ., допов. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – 125, [3] с.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 247
Всього коментарів: 0