Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КАРТОПЛІ

Білінська Оксана

молодший науковий співробітник,

Бурак Ігор

завідувач науково-технологічного відділу

Голод Руслана

молодший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН,

М. Тернопіль

 

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КАРТОПЛІ

 

Характерною особливістю сучасного інноваційного розвитку насінництва картоплі є виробництво насіннєвого матеріалу нових високопродуктивних сортів, які відзначаються підвищеною адаптивною здатністю до певних ґрунтово-кліматичних та фіто санітарних умов, а також яким властиві цінні господарські ознаки, як основа їх комерційної привабливості [1]. Для прискореного розмноження такого матеріалу актуальним є використання біопрепаратів для стимуляції росту і розвитку рослин, підвищення їх стійкості до негативних факторів навколишнього середовища (заморозки, засуха, стресовий стан після обробки пестицидами та ін.), до шкодочинних організмів.

Використання в сучасних технологіях біологічних препаратів різного характеру не тільки підвищує стійкість рослин проти фітопатогенів, продуктивність і якість продукції, але й сприяє оздоровленню агроценозів від шкідливої дії пестицидів [2]. Зменшення фітопатогенів під дією біопрепаратів є екологічною альтернативою у захисті рослин. 

Аналіз літературних даних свідчить про перспективність вивчення біологічних препаратів в Україні. Маркетинг біопреператів у нашій країні почав активно розвиватись. Наявні в науковій літературі відомості недостатні для надійного й обґрунтованого вибору найефективніших препаратів. Суперечливі відомості про вплив біопрепаратів на деякі якісні показники врожаю. Недостатньо досліджено вплив регуляторів росту рослин на формування насіннєвої продуктивності добазового садивного матеріалу нових сортів картоплі в умовах південно-західної частини Лісостепу. Все це викликало необхідність глибшого вивчення цих питань.

У наших дослідженнях ми поставили за мету пошук шляхів оптимізації виробництва високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі шляхом збільшення продуктивності культури за рахунок використання стимуляторів росту рослин. З цією метою апробовано схему застосування біологічного препарату Регоплант, вивчено його вплив на формування насіннєвої продуктивності картоплі в умовах південно-західної частини Лісостепу України.

Дослідження проводилися протягом 2014-2015 років на дослідних полях ДП «ДГ «Подільське» в розсаднику випробування клонів та розсаднику супер-супер еліти ранньостиглого сорту Скарбниця на чорноземах глибоких малогумусних слабовилугованих середньосуглинкового гранулометричного складу з такими агрохімічними показниками орного шару ґрунту (0 – 30 см): вміст гумусу 3,3 %; рН сольове 6,0; гідролітична кислотність 1,1 мг.екв./100г сухого ґрунту; середня  забезпеченість ґрунту лужногідролізованим азотом - 122,52 мг/кг ґрунту за методикою Корнфілда; висока забезпеченість фосфором - 20,9 мг/100г повітряно-сухого ґрунту по методу Кірсанова і підвищена забезпеченість калієм – 21,96 мг/100г повітряно-сухого ґрунту по методу Маслової.

Попередник – озима пшениця. Облікова площа ділянки - 25м2, повторність триразова. Система удобрення включала внесення  нітроамофоски в дозі N80 P80 K80.  

Догляд за рослинами проводився відповідно загальноприйнятої технології вирощування насіннєвої картоплі в умовах Тернопільської  області.

В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування  регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі сприяє підвищенню урожаю порівняно з контрольним варіантом – без обробки.

Аналіз результатів досліджень з вивчення впливу застосування регуляторів росту рослин на продуктивність добазового матеріалу картоплі за різної густоти садіння сорту Скарбниця показав, що найвищий урожай бульб одержано на варіантах, де проводили обробку бульб (50 мл/т) та обприскування вегетуючих рослин (50 мл/га) в фазу сходів і бутонізації РРР Регоплант при схемі садіння 70х20 см.

Так, за роки досліджень на цьому варіанті урожайність картоплі в розсаднику випробування клонів становила 21,9 т/га (приріст до контролю склав 5,0 т/га). Відповідно супер супер еліти – 18,2 т/га (приріст до контролю 4,1 т/га). Дещо менший приріст до контролю (4,3 т/га – розсадник випробування клонів; 3,5 т/га – розсадник супер супер еліти) одержано за схеми садіння 70х25 см (табл.1).

Таблиця 1

Вплив застосування регуляторів росту рослин та різних схем садіння картоплі на урожайність сорту Скарбниця, т/га, 2014-2015 рр.

№ вар.

Варіанти

Розсадник випробування клонів

Розсадник супер супер еліти

урожайність картоплі, т/га

приріст до контролю  (+, –)

урожайність картоплі, т/га

приріст до контролю  (+, –)

2014

2015

2014-2015

т/га

%

2014

2015

2014-2015

т/га

%

1.

Без обробки – контроль

19,1

14,7

16,9

16,1

12,1

14,1

2.

Потейтін (обробка бульб перед посадкою(10 мл/т) + обприскування посівів в фазу бутонізації (30 мл/га) (схема садіння 70х 30 см) - еталон

21,1

15,9

18,5

1,6

9,5

18,0

12,9

15,5

1,4

9,9

3.

Обробка бульб Регоплант (50 мл/т) + обприскування вегетуючих рослин Регоплант 50 мл/га в фазу сходів; бутонізації (схема садіння 70х30 см)

23,5

17,0

20,3

3,4

20,1

19,2

13,7

16,5

2,1

14,9

4.

Обробка бульб Регоплант (50 мл/т) + обприскування вегетуючих рослин Регоплант 50 мл/га в фазу сходів; бутонізації (схема садіння 70х25см)

24,4

17,9

21,2

4,3

25,4

20,1

14,6

17,4

3,5

23,0

5.

Обробка бульб Регоплант (50 мл/т) + обприскування вегетуючих рослин Регоплантом 50 мл/га в фазу сходів; бутонізації (схема садіння 70х20см)

24,8

19,0

21,9

5,0

29,6

20,6

15,8

18,2

4,1

29,1

 

НІР0,05, т/га АВ

1,17

0,93

 

 

 

1,34

0,95

 

 

 

 

А – для РРР

0,52

0,42

 

 

 

0,60

0,42

 

 

 

 

В – для схеми садіння

0,68

0,54

 

 

 

0,77

0,56

 

 

 

 

Р,%

1,8

1,9

 

 

 

2,5

2,4

 

 

 

 

Фенологічні спостереження в період вегетації картоплі засвідчили, що застосування обох регуляторів росту в деякій мірі впливали на дати настання фенологічних фаз. В середньому за  роки спостережень на усіх варіантах, де проводилась обробка бульб регуляторами росту рослин перед садінням встановлено збільшення повноти сходів рослин і їх появу на 3-5 днів раніше відносно контролю.

Відомо, що урожай бульб картоплі у значній мірі залежить від кількості стебел і бульб на одну рослину. Усі агротехнічні заходи повинні бути спрямовані на створення оптимальних умов формування даних чинників врожайності картоплі. Дворічні спостереження показали, що застосування регуляторів росту сприяло збільшенню середньої кількості стебел на одну рослину картоплі. Цей показник зріс на всіх варіантах з обробкою препаратами. Максимально вирізнився варіант, де проводилися обробка бульб (50 мл/т) у поєднанні з дворазовим обприскуванням під час вегетації РРР Регоплант у дозі 50 мл/га у фази сходів та бутонізації за схеми садіння 70х20 см. Так, за роки досліджень у в розсаднику випробування клонів середня кількість стебел на одну рослину картоплі становила 4,5 штук при кількості контролі 3,4 штуки, в розсаднику супер- супер еліти - 4,4 шт/рослину – на  контролі  без застосування стимуляторів – 3,0 шт/ рослину.

Основними складовими  врожаю картоплі є кількість бульб  на 1 рослину. Аналіз результатів дворічних досліджень показав, що застосування Потейтіну та Регопланту сприяло збільшенню бульбо утворюючої здатності рослин картоплі. Так, на варіантах, де було використано Регоплант за схеми садіння 70х22 см спостерігається зростання кількості бульб на 1 рослину картоплі  в розсаднику випробування клонів до 9,7  бульб/рослину (приріст до контролю становить 2,2 шт./рослину) та розсаднику супер супер еліти кількість бульб на рослину перебувала на рівні 9,2 шт. (приріст до контролю – 2,1 шт./ рослину).

Фракційний склад врожаю варіював залежно від застосування рістрегулюючих речовин та схеми садіння. Найбільшу кількість бульб дрібної фракції (<30мм у поперечному діаметрі) по обох категоріях садивноого матеріалу картоплі відмічено на контролі без обробки РРР: 13,9% - в розсаднику випробування клонів та 14,5% - у супер супер еліти. На всіх варіантах, де застосовували Потейтін та Регоплант спосрерігалося збільшення питомої ваги бульб крупної фракції (>60 мм). Найбільше бульб насіннєвої фракції було відмічено на варіантах, де було використано Регоплант за схем садіння 70х25 см та 70х20 см  (59,2 – 60,5% - в розсаднику випробування клонів; 59,7 -58,7% - супер супер еліти).

Таким чином, в результаті досліджень нами встановлено, що регулятори росту Потейтін та Регоплант суттєво впливали на урожайність картоплі. Найбільш ефективним виявилось застосування регулятора росту Регоплант  шляхом обробки бульб картоплі перед садінням в дозі 50 мл/т садивних бульб та обприскування вегетуючих рослин в дозі 50 мл/га у фазах сходів та бутонізації рослин при схемі садіння 70х20 см. Використання РРР Регоплант сприяло збільшенню стеблеутворюючої здатності бульб, збільшенню кількості бульб на рослину та  насіннєвій товарності врожаю. Аналіз проведених досліджень підтверджує необхідність широкого використання регуляторів росту рослин у технологічному процесі вирощування насіннєвої картоплі.

 

Література

1. Хоменко Г.В. Вплив біопроферму на мікробіологічну активність грунту в кореневій зоні, урожай та якість продукції картоплі / Г.Г. Хоменко, Л.В. Потапенко // Агроекологічний журнал. – 2008. - №6. – С. 250-252.

2. Евсеев В.В. Эпифитная микрофлора растений и агрохимикаты / В.В. Евсеев // Аграрна наука. – 2004. – №4. – С.26-28.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 323
Всього коментарів: 0