Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ЯК ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ

Лиховид Павло

аспірант

Науковий керівник: д. с.-г. н., професор, академік НААН України

Ушкаренко В. О.

Херсонський державний аграрний університет

м. Херсон

 

ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ЯК ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ

 

Обробіток ґрунту є важливою складовою технології вирощування. Він спрямований на збереження родючості ґрунту, забезпечення постійно зростаючих урожаїв високої якості з найменшими витратами матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів [1]. Проведення науково обґрунтованого основного обробітку поліпшує фізичний стан ґрунту, створює кращі умови для біологічних і хімічних процесів у ґрунтовому середовищі. В результаті такого обробітку підвищується ефективність всіх інших агротехнічних заходів (системи удобрення, сівозміни, інтегрований захист рослин, тощо) [1, 2]. Конкретний вид основного обробітку ґрунту обирають з урахуванням ґрунтово-кліматичних, агроекологічних та меліоративних умов місцевості та біологічних особливостей сільськогосподарської культури [3].

Кукурудза цукрова є вибагливою до ґрунту культурою. Для формування високої продуктивності вона  потребує добре оструктурених, родючих ґрунтів з реакцією ґрунтового розчину в межах 5,5-7,0. Оптимальними для її вирощування є чорноземи і каштанові ґрунти з доброю дренованістю [4]. Холодні, заболочені, кислі, засолені і солонцюваті ґрунти непридатні для її вирощування [5].

Нераціонально обраний за способом і глибиною основний обробіток ґрунту, що не відповідатиме задоволенню біологічних вимог кукурудзи цукрової, може суттєво знизити врожайність культури та якість її продукції, навіть за умов, коли всі інші елементи агротехніки буде додержано як слід.

Кількість вітчизняних досліджень проблем основного обробітку ґрунту під кукурудзу цукрову в останні роки зростає через підвищення популярності культури серед агровиробників і стабільний попит на неї у населення. Більшість дослідників вважають оптимальним полицевий зяблевий обробіток ґрунту на глибину від 20 до 30 см залежно від ґрунтово-кліматичних і агровиробничих умов [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Польові досліди з вивчення й удосконалення технології вирощування кукурудзи цукрової в зоні Сухого Степу України за краплинного зрошення, проведені нами протягом 2014-2016 рр. на темно-каштановому слабосолонцюватому ґрунті на базі СК “Радянська земля” Білозерського району Херсонської області, показали суттєвість впливу глибини полицевої оранки на врожайність культури.

Так, збільшення глибини полицевої оранки від 20-22 до 28-30 см, в середньому по досліду, приводило до зниження врожайності товарних качанів кукурудзи цукрової в обгортках на 0,95, а безобгорток — на 0,77 т/га. Глибока полицева оранка виявилася кращою тільки за умов дефіциту живлення на неудобрених варіантах досліду: тут прибавка від поглиблення орного шару до 30 см виражалась у 0,60 т/га товарних качанів кукурудзи цукрової в обгортках, і 0,45 т/га — без обгорток. Таким чином, краплинне зрошення у поєднанні з раціональною системою удобрення кукурудзи цукрової нівелює перваги глибокого (на 28-30 см) основного полицевого обробітку ґрунту під дану культуру. В умовах інтенсивної агротехнології кращим є основний обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, оскільки забезпечує істотно вищу врожайність, економію матеріально-трудових ресурсів господарства, сприяючи підвищенню рентабельності виробництва.

Література

1.Загальне землеробство [Текст] / [В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко та ін..]; під ред.. В. О. Єщенка. – К.: Вища освіта, 2004. – 336 с.

2.Земледелие [Текст] / [Баздырев Г. И., Лошаков В. Г., Пупонин А. И. и др.]. – М.: Колос, 2000. – 551 с. 

3.Ушкаренко В. О. Зрошуване землеробство [Текст] / В. О. Ушкаренко. – К.: Урожай, 1994. – 328 с.  

4.Corn: Vegetable crops production guide for the Atlantic provinces [Text] /  [Prepared by the advisory committee on vegetable crops]. – 8 p.   

5.Карельсон А. Основные аспекты выращивания сахарной кукурузы [Текст] / А. Карельсон // Овощеводство. – 2011. - № 4. – С. 28 – 33.    

6.Шатковский А. Технология выращивания сахарной кукурузы на капельном орошении (Продолжение) [Текст] / Шатковский А., Черевичный Ю., Павловский В. // Овощеводство. – 2010. - № 3. – С. 70 – 74.  

7.Данилова Ю. В. Формування врожайності та якості продукції цукрової кукурудзи залежно від попередників, способів обробітку ґрунту та строків сівби [Текст] / Ю. В. Данилова // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААНУ. – 2013. - № 5. – С. 73 – 76.

8.Маслиёв С. В. Влияние обработки почвы на засоренность посевов и урожайность пищевых подвидов кукурузы [Текст] / С. В. Маслиев, О. Н. Курдюкова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2014. - № 3 (42). – С. 31 – 34.

9.Маслиёв С. В. Урожайность и качество сахарной кукурузы в зависимости от предшественников, способов обработки почвы и сроков сева [Текст] / С. В. Маслиёв // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. - № 2. – С. 35 – 37.

10.Циков В. С. Кукуруза на пищевые и лекарственные цели: производство, использование [Текст] / В. С. Циков, Н. И. Конопля, С. В. Маслиёв. – Луганск: изд. «Шико», ООО «Виртуальная реальность», 2013. – 232 с.  

11.Янчук А. Конвейерное выращивание сахарной кукурузы [Текст] / Янчук А. // Овощеводство. – 2009. - № 9. – С. 56 – 59.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 178
Всього коментарів: 0