Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

КОНСОЛІДОВАНІСТЬ СТАД УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ящук Тетяна

к.с.-г-н., с.н.с., заступник директора

з наукової роботи ТДСГДС ІКСГП НААН

Рущинська Тетяна

Тихонова Богдана

молодші наукові співробітники

ТДС ІВМ НААН

м. Тернопіль

 

КОНСОЛІДОВАНІСТЬ СТАД УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сучасне поняття «консолідованості» селекційних груп тварин – споріднене, але не абсолютно адекватне у класичному понятті константності, і його визначення лежить у площині відносного звуження генотипової та фенотипової мінливості цих груп у реальних умовах взаємодії «генотип-середовище» [1]. Консолідація селекційної групи тварин – це тривалий селекційно-генетичний процес досягнення певної стабільності їхньої генотипової і фенотипової подібності за селекційними ознаками серед структурних одиниць породи, стада, яка реалізується через відносне звуження генотипової і фенотипової мінливостей, закріплення їх на бажаному рівні прояву за відповідної взаємодії «генотип – середовище», що гарантовано забезпечує високу спадкову стійкість їх передачі тваринами своєму потомству [2]. Генотипні чинники, зокрема, генотипна мінливість груп за окремими ознаками значною мірою визначають прогрес селекції молочного скотарства. Але, на противагу мінливості – консолідованість ознаки не протистоїть успішній селекції, а сприяє їй. Лише консолідовані за певною ознакою тварини можуть у разі схрещування виявити у потомстві помітний ефект гетерозису [3]. Тому консолідація селекційних груп за певними показниками сприятиме цілеспрямованому й ефективному веденню великомасштабної селекції.

Для селекційної практики вважається важливим не лише теоретичне моделювання генетичних процесів при консолідації певних порід або селекційних груп тварин, а й реальна оцінка ступеня їх консолідації за фенотиповим проявом основних кількісних ознак як норми реакції у взаємодії генотипу та середовища. Методи та можлива інтенсивність досягнення консолідації селекційних груп найперше визначається характером успадкування селекціонованої ознаки. Рівень консолідованості будь-якої селекційної групи (породи, типу) за конкретними господарськи корисними кількісними ознаками можна з достатньою надійністю і точністю оцінити за коефіцієнтами фенотипової консолідації [3, 4].

Метою роботи було визначити ступінь консолідації стад за основними селекційними показниками та напрями якісного вдосконалення худоби у процесі консолідації.

Дослідження проводили у племінних господарствах з розведення української чорно-рябої молочної породи (первістки): ТОВ "Україна" Підволочиського району, ПОП "Іванівське" Теребовлянського району, ПАП "Дзвін" Чортківського району Тернопільської області. Середній рівень консолідації обчислювали як середньозважене значення з урахуванням числа різних селекційних груп. Норму реакції у взаємодії генотипу і середовища за певними господарськи корисними ознаками визначали за середнім значенням коефіцієнтів фенотипової консолідації, за методикою Ю.П. Полупана [4].

Встановлено, що за врахованими показниками селекційних ознак (табл. 1) найбільш консолідованим є стадо ПОП Іванівське, що, ймовірно, є результатом цілеспрямованої багаторічної селекції. Для стада характерними є високі коефіцієнти консолідованості за вмістом молочного жиру, живою масою і висотою в крижах. Стадо ПАП «Дзвін» є значно менш консолідованим як за середнім значенням, так і за надоєм і живою масою, зокрема. Первістки ТОВ «Україна» за ступенем фенотипової консолідації займають проміжне положення за більшістю показників.

Таблиця 1

Показники консолідації стад за основними селекційними ознаками (Ксер..)

Показники

ТОВ „Україна“

ПОП „Іванівське“

ПАП  „Дзвін“

Кількість, гол.

35

40

30

Надій, кг

0,304

0,336

0,236

Вміст молочного жиру, %

0,290

0,200

0,395

Вміст молочного жиру, кг

0,305

0,378

0,298

Жива маса,  кг

0,306

0,370

0,230

Вік першого отелення, днів

0,281

0,316

0,295

Висота первісток в крижах, см

0,324

0,402

0,361

Середнє за усіма показниками

0,300

0,330

0,280

 

Визначення ступеня фенотипової консолідації різних стад української чорно-рябої молочної породи Тернопільської області за основними господарськими ознаками виявило значний рівень міжгрупової диференціації корів, що забезпечує умови для генетичного прогресу і водночас зумовлює необхідність проведення селекційно-племінної роботи в напрямку консолідації селекційних груп тварин.

 

Література

  1. Консолідація селекційних ознак груп тварин: теоретичні та методичні аспекти: матеріали творчої дискусії [Текст] / за ред. В. П. Бурката, Ю. П. Полупана. – К. : Аграрна наука, 2002. – 58 с.
  2. Петренко, І.П. До теорії консолідації порід у скотарстві [Текст] / І.П. Петренко // Розведення і генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 1999. – Вип. 31 – 32. – С. 185 – 189.
  3. Полупан, Ю.П. Оценка степени фенотипической консолидации генеалогических групп животных [Текст] / Ю.П.Полупан // Зоотехния. –  1996. –  № 10. – С. 13 – 15.
  4. Полупан, Ю.П. Методи визначення ступеня фенотипової консолідації селекційних груп тварин [Текст] / Ю.П. Полупан // Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К.: Аграрна наука. – 2005. – С. 52 – 60.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 286
Всього коментарів: 0