Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ У ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ДО ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ

Бардин Наталія

здобувач, старший психолог

Науковий керівник: к. псих. н., доцент, Іванова О.В.

Національна академія внутрішніх справ,

УКЗ ГУ НП у Львівській області

м. Львів

 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ У ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ДО ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ

 

Діяльність працівників Національної поліції, як комунікативно-обумовлена, передбачає налагодження ефективної та конструктивної комунікації правоохоронців з населенням. Від якості комунікації поліцейських залежить формування позитивного іміджу даної структури та відновлення довіри. У зв’язку з цим, покращення якості комунікації під час підготовки працівників поліції є невід’ємною складовою їхнього професійного розвитку та ефективного виконання службових завдань, а також формування професійної самосвідомості.

Психологічна готовність працівників поліції до професійної комунікації – це інтегральна сукупність психологічних якостей, на основі якої виникає стан оптимальної змобілізованості психіки, настрою на найдоцільніші та адекватні безпомилкові дії [2].

Згідно з Л.А. Петровською, важливим моментом процесу розвитку комунікативних умінь є уявне програвання своєї поведінки в різноманітних ситуаціях. Соціально-психологічний тренінг як галузь практичної психології, що використовує активні методи групової психологічної роботи, застосовується з метою покращення навичок спілкування [3; 4].

Соціально-психологічний тренінг по ефективній комунікації є своєрідним тренінгом партнерського спілкування, у якому реалізується принцип психологічної рівності учасників взаємодії (поліцейських та громадян) і необхідність врахування їхніх інтересів, почуттів, намірів та потреб [6, с.31].

У своїй публікації ми розглядаємо особливості використання соціально-психологічного тренінгу під час навчання майбутніх працівників патрульної поліції м. Львова. Вагоме значення для налагодження ефективної комунікації працівників поліції з населенням відіграє навчання їх цьому вмінню. Одним із напрямків є впровадження у курс підготовки інспекторів патрульної поліції предмету «Ефективна комунікація», який сприяє розвитку комунікативних навиків слухачів та поглиблює їхні комунікативні вміння. Такі заняття відбуваються у формі соціально-психологічного тренінгу із використанням та поєднанням активних методів навчання, а саме: рольових ігор, дискусії, вправ, «брейн-шторму», лекцій, відео-презентацій, методу казусів, запитання-відповідь тощо.  

Заняття були розроблені та впроваджені тренерами м. Києва під час  підготовки патрульної поліції столиці, згодом усіх інших міст України, зокрема й м. Львова. Навчальною метою курсу є опанування слухачами – майбутніми поліцейськими навичок ефективної комунікації, вміння використовувати мовні й позамовні засоби у службовій діяльності патрульної служби. Виховна мета є більш глибшою – це формування й закріплення гуманістичної установки у спілкуванні з людьми.

Під час проведення занять слухачі найчастіше прагнули розв’язати такі ситуативні завдання та реакції на них як [1]:

 • комунікація з громадянами, котрі використовують маніпуляцію та авторитарні методи спілкування;
 • вирішення конфліктних ситуацій за допомогою комунікації;
 • покращення навиків невербальної діагностики;
 • використання контр-маніпуляції;
 • збереження нейтральності під час конфліктного спілкування;
 • збереження психологічної стійкості у складних мовленнєвих ситуаціях;
 • толерантність у спілкуванні та відмова від стереотипів у сприйнятті людей;
 • розвиток емпатії та навичок «активного слухання»;
 • здатність до швидкого прийняття рішень у ситуаціях ускладнення міжособистісної взаємодії;
 • використання психологічної пружності в екстремальних ситуаціях;
 • формування навиків комунікації зі ЗМІ [5].

На нашу думку, навчання ефективній комунікації працівників поліції передбачає:

- формування нового, відповідного вимогам сучасності, всебічно розвиненого, позитивно спрямованого на успішну професійну діяльність типу особистості працівника поліції;

- навчання працівників переборювати почуття страху при спілкуванні з громадянами, орієнтуватись в будь-яких обставинах міжособистісної взаємодії;

- вихід з різноманітних конфліктних ситуацій, застосування ефективних стратегій поведінки, надання початкових знань з конфліктології;

- підвищення рівня комунікативних та організаторських здібностей, які впливають на комунікативну компетентність;

- розширення комунікативної сфери та поля взаємодії, підвищення комунікативного потенціалу;

- підвищення здатності до візуальної діагностики співбесідника, зокрема підозрюваного, злочинця, з метою вміння розрізняти та «читати» невербальні засоби комунікації (міміку, жести тощо);

- навчання вмінню розпізнавати власні стереотипні уявлення про співрозмовників, комунікативні бар’єри та негативні установки, які сформувались, вміти їх уникати і переборювати.

Використання соціально-психологічного тренінгу для підвищення якості комунікації правоохоронців є ефективним способом навчання, оскільки поєднує в собі теоретичні положення та практичні кейси для більш повного засвоєння і опанування необхідних комунікативних навиків.

Література

1. Бардин Н.М. Соціально-психологічні аспекти розвитку вмінь ефективної комунікації працівників ОВС України [Текст] / Н. М. Бардин // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 2. – С. 13-22.

2. Дубова І.О. Психологічні особливості професійного спілкування працівників міліції в екстремальних умовах [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.06 / І. О. Дубова. – Київ, 2003. – 19 с.

3. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг [Текст] / Л.А. Петровская. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.

4. Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга [Текст] / Л .А. Петровская. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 162 с.

5. Прикладна психологія у правоохоронній діяльності: конспект лекцій для курсантів, студентів та слухачів [Текст] / С. С. Гнатюк, Н. О. Пряхіна, О. Ю. Рак, О. І. Цивінський, Я. М. Когут, В. В. Карпенко, Н. М. Бардин. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 290-310. 

6. Сидоренко Е.В. Тренинг комуникативной компетентности в деловом взаимодействии [Текст] / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2008. – 208 с., ил.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 956
Всього коментарів: 0