Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Кисіль Наталія

слухач магістратури

Науковий керівник: доцент, Коновальчук М. В.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

м. Чернігів

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості.

Компетентність — це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв'язання певних життєво важливих проблем. Компетентність є особистісним утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних дій людини [1].

Сучасна початкова школа не може залишатися осторонь від процесів модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема. Початкової ланки освіти стосуються всі світові тенденції та інновації: особистісно орієнтований підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До них належить і компетентнісний підхід, поява якого пов'язана, насамперед, з кризою освіти, що полягає в протиріччі між програмовими вимогами до учня, запитами суспільства і потребами самої особистості в освіті. Адже довгий час у вітчизняній системі освіти домінував знаннєвий підхід, результатом навчання якого була сукупність накопичених учнем знань (як інформації) умінь і навичок [2].

Компетенція (Competence) проявляється у готовності (мотивації та особистісних якостях)     педагога застосовувати знання, вміння та досвід для успішної професійної або іншої діяльності за наявності проблеми і ресурсів [3]

У наведених визначеннях вчені наголошують на тому, що компетенція має складну компонентну структуру:

Знання (Knowledge) – це результат засвоєння (асиміляції) інформації шляхом навчання, що визначається певним набором фактів, принципів, теорій і практик у відповідній сфері трудової або навчальної діяльності.

Уміння (Skills) – це підтверджені (продемонстровані) можливості щодо застосування знань для розв’язання задач.

Досвід (Experience) – це стійкі (багаторазово підтверджені) вміння успішно розв’язувати задачі у сфері професійної або іншої діяльності [3].

Основні складові компетентності:

  • Знання, а не просто інформація, що швидко змінюється.
  • Уміння використовувати ці знання в конкретній ситуації; розуміння, яким способом можна здобути ці знання.
  • Адекватне оцінювання — себе, світу, свого місця у світі, конкретних знань, необхідності їх для своєї діяльності, а також методу їх використання.

Компетентнісно орієнтована підготовка майбутніх фахівців ґрунтується на прояві її унікальності, неповторності, індивідуальному стилі мислення та поведінки. Зрозуміло, що продуктивність дій має глибокі коріння, що сягають у великий обсяг самостійно здійсненої професійної роботи, яка виступає фундаментом особистісного досвіду, що складається з особистісно-вироблених, а тому і особистісно-значущих концепцій розв'язання проблемних задач, що виникають [4].

Компетентність  учителя  обов’язково  передбачає  сформованість педагогічної свідомості, що базується на розвиненому педагогічному мисленні. Бути компетентним – значить уміти мобілізувати в певній професійній ситуації набуті  знання  і  досвід  (О. Гура),  тобто  педагог  повинен  не  просто  давати знання,  а  виражати  своє  ставлення,  бачення,  розуміння  того,  що  говорить,  і студент робитиме те саме.

Згідно з трактуванням Міжнародного комітету стандартів для навчання, виконання  та  управління,  поняття  компетентності  визначається  як  спроможність кваліфіковано здійснювати певну діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить перелік знань, навичок та уявлень, що дають змогу  особистості  ефективно  діяти  або  виконувати  певні  функції,  спрямовані  на досягнення стандартів у професійній галузі або певній діяльності [5].

Використовуючи компетентній підхід у професійній підготовці фахівців факультету початкового навчання дозволяє студентам розвиватися за різними напрямками: волонтерство, написання та координування проектів, модерування, фасилітація у проведенні нетрадиційних форм проведення практичних занять (“оупен спейс”, майстер-класи, воркшопи, "світові кафе", метод кейсів та ін.). Такий підхід - необхідна умова для гармонійного сучаного розвитку майбутніх педагогів, конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг.

Література

  1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. — №8.
  2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. —   серія 17 (вип. 17). — 2010.
  3. Чучалин А. А.  Формирование компетенций выпускников основных образовательных программ/ А. А.  Чучалин // Высшее образование в России. — 2008. — № 12. — С. 10—19.
  4. Шкіренко О. В. Розвиток духовного потенціалу і цінностей як чинників компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців / О. В. Шкіренко. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – 292 с.
  5. Definition  and  Selection  of  Competencies.  Theoretical  and  Conceptual Foundations (DESECO) : Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame  of  Reference  for  an  Assessment  and  Research  Program  –  OECD  (Draft). Quality education and competencies for life; Workshop 3 // Background Paper. – 2004. – № 34. – P. 6.
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 433
Всього коментарів: 0