Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Гуць Олександр

аспірант

Науковий керівник д.е.н., професор,

заслужений діяч науки і техніки України Сохнич А.Я.

Львівський національний аграрний університет

м. Дубляни

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

 

Проблема зайнятості сільського населення була актуальною з моменту розпаду Радянського союзу і на протязі всіх років незалежності України. Було взято стратегію на перехід від планової до ринкової економіки, проте цієї мети досі не досягнуто.

Сільське населення є потужним трудовим ресурсом необхідним для розвитку аграрного сектору економіки. Безробіття є надзвичайно серйозною проблемою для існування держави в цілому, а в умовах сучасної стратегії євроінтеграції, стає перешкодою для цілісного синтезу Української та  Європейської економічних систем.

Формування чіткої стратегії управління національним господарством є шляхом вирішення проблем безробіття в сільських регіонах, яке по суті є марнуванням потужного економічного ресурсу.

Пріоритетним напрямом досягнення вищого рівня суспільного розвитку у країнах ЄС є формування сучасного людського капіталу. В Україні до цього часу зберігається модель конкурентоспроможності, що базується на використанні дешевих факторів виробництва, а не на європейській моделі, в основі якої – високоякісні фактори виробництва і, передусім, кваліфікована робоча сила. Саме така трансформація ринку праці повинна була відбутися з переходом Української економіки до ринкової системи.

Питанням, які пов’язані із зайнятістю сільського населення, функціонуванням аграрного ринку праці, формуванням і використанням трудового потенціалу на селі присвячені роботи С.І. Бандура, Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, П.Ю. Буряка, І.Ф. Гнибіденка, О.М. Могильного, К.І. Якуби й багатьох інших науковців. Проте, проблему безробіття варто було б розглянути не лише з точки зору економічної теорії та методів управління національним господарством, а й з урахуванням соціальних аспектів життя.

Безробіття в Україні давно переросло в стійку проблему соціального характеру, котра змінила менталітет населення. Якщо на початку 90их років минулого століття в Україні основною проблемою було те, що кваліфіковані кадри не мали робочих місць, то на початку XXIст. професіоналізм трудових ресурсів різко знизився і проблемою став вже пошук цих висококваліфікованих кадрів. Молоді  жителі сільських районів не мають необхідних навичок для підтримання аграрного сектору свого регіону, оскільки на ментальному рівні потреба в навчанні відійшла на другий план. Пріоритетом сучасної молоді є сезонні заробітки за кордоном. І цей фактор має двоякий вплив на Український ринок трудових ресурсів – в першому випадку деякі особи здобувають необхідні професійні навички безпосередньо в процесі роботи за кордоном і в результаті намагаються більше не повертатись в Україну, в другому випадку особи витрачаються свій потенціал на нескладні низькооплачувані (для Європейського ринку трудових ресурсів) підробітки і як результат жертвують довгостроковими перспективами свого професійного розвитку.

Вагомою причиною безробіття на селі стала також низька підприємницька активність інших сфер національного господарства, що унеможливлює працевлаштування безробітних у період міжсезоння. Відсутність альтернативи у працевлаштуванні призводить до соціальної напруги, дестабілізації сільської громади, виникнення низки різноманітних проблем.

Метою дослідження є аналіз сучасного ринку праці в сільській місцевості України і його можлива трансформація в ринкових умовах, та створення рекомендацій по покращенню управління трудовими ресурсами на місцевому рівні з подальшою апробацією в реальних умовах.

 

Література

1. Фахівці про ситуацію з безробіттям і бідністю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unian.ua/.../468345-fahivtsi-pro-situatsiyn-z-bezrobittjam-i-bi

2. Чопенко В. "Працевлаштоване" село / В. Чопенко // Дзеркало тижня. – 2009. – № 5.

3. Зовнішня трудова міграція населення України / Державний комітет статистики України .– К. : Укр. центр соціальних реформ, 2009.

4. Махсма М. Особливості сучасного ринку праці в аграрному секторі України / М. Махсма // Економіка України. – 2010 – № 12.

5. Концепція комплексної державної програми реформ та розвитку сільського господарства України. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.minargo.gjv.ua/page/?11044

6. Решитько Т.В. Проблеми розширення сфери зайнятості сільського населення [Електронний ресурс] / Т.В. Решитько. – Режим доступу : www.kntu.kr.ua/doc/zb_19_ okon/stat_19/24?pdf

7. Бородіна О. Чи зможе Україна стати світовим аграрним лідером? / О. Бородіна // Дзеркало тижня. – 2011. – № 33.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 191
Всього коментарів: 0