Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Гусонька Дмитро

аспірант

Науковий керівник: д.е.н., доцент Польова О.Л.

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

 

Проведення зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції України вимагає особливої уваги до якості виробленої продукції та її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Показники продукції зарубіжного походження є більш привабливими для споживача за економічними та нематеріальними ознаками, що забезпечується сукупністю їх конкурентних переваг. До таких переваг можна віднести ціну продукції, її якість, відомість, надійність підприємства тощо [1].

 Зростаючий інтерес до якості, викликаний посиленням конкурентної боротьби на світовому ринку, ставить цілком конкретне завдання перед виробниками продукції. Покращити якість – отже покращити конкуренто-спроможність своєї продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Із новим підходом до якості продукції зростає роль стандартизації, у розвитку якої значну роль грає держава. Питання стандартизації розглядаються у якості базової основи, без якої неможливо підвищення якості продукції у масштабах всієї держави в цілому [2].

Важливим напрямом розвитку зовнішньоекономічної діяльності є залучення іноземного капіталу для інвестування агропромислового виробництва. На етапі інтеграції України до Європейського Співтовариства інвестиційні процеси у більшості галузей агропромислового виробництва потребують заходів щодо їх активізації.  Левова частка іноземних інвестицій у сільському господарстві використовується на придбання нової техніки та обладнання. Більше 70% іноземних інвестицій у сільське господарство спрямовується на розвиток експортоорієнтованих галузей рослинництва, передусім, у зернове господарство, вирощування та переробку соняшника та ріпаку. Більшість інтегрованих формувань в агропромисловому виробництві з іноземними інвестиціями спрямовує інвестиції у виробництво різних видів продукції, що помітно зменшує їх ризики [4].

На нашу думку, подолання або зниження ризиків для інвесторів в Україні, повинно забезпечуватися такими чинниками, як: рівень розвитку продуктивних сил та стан ринку інвестицій; правове поле держави (законодавча база); політична воля усіх гілок влади; стан фінансово-кредитної системи; статус іноземного інвестора; інвестиційна активність населення.

Основною ж проблемою розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на ринку аграрної продукції є недостатня конкурентоздатність продукції на зовнішньому ринку [5].

Отже, одним із важливих завдань реформування економіки України у сфері зовнішньоекономічної діяльності є трансформація агропромислового комплексу, підвищення його конкурентоспроможності на світових ринках.

Проблема експортоспроможності АПК та загалом лібералізації зовнішньоекономічної діяльності набула особливої актуальності для України, зважаючи на її прагнення підписати договір про асоціацію з ЄС. Однак цей процес слід здійснювати відповідно до результатів структурної перебудови, поетапно і зважено, з урахуванням особливостей України [3].

Для підвищення конкурентоспроможності АПК України на зовнішньому ринку необхідно вирішувати наступні завдання:

- забезпечення аграрних товаровиробників сучасною технікою;

- створення новітніх технологій вирощування та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, забезпечення приросту поголів’я худоби;

- фінансування сільськогосподарського виробництва та забезпечення

 фінансової підтримки виробників насіннєвого матеріалу, науково-дослідних

установ, сортовипробувальних станцій;

- підготовка висококваліфікованих кадрів для АПК України;

- удосконалення цінової політики;

- урахування специфіки виробництва аграрної продукції у регіонах [6].

Зусилля держави повинні концентруватись на сприянні розвитку і збільшенні обсягів продукції аграрного виробництва, перетворенні АПК у високоефективний, конкурентоспроможний сектор економіки. У цьому зв’язку необхідно прискорити проведення робіт по формуванню і гармонізації національної бази стандартів якості та безпеки продуктів харчування до вимог країн – членів ЄС. Тож потрібні докорінні зміни в аграрній політиці, а це – основа для більш оптимістичних варіантів розвитку агропромислового виробництва.

 

Література

  1. Амбросов В.Я., Забезпечення державної підтримки сільсько-господарського виробництва в умовах членства України в СОТ [Текст]/ В.Я. Амбросов, В.М. Онегіна // Економіка АПК. - 2011. - №2. - С. 15-24.
  2. Вівчар О.І. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст]/ О.І. Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2 – С 24-30.
  3. Єрьоміна Є. Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах європейської інтеграції [Текст]/ Є. Єрьоміна // Вісник податкової служби. – 2009. – № 23. – С. 40-42
  4. Зубець М.В.,  Інноваційно - випереджувальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва [Текст]/  М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка АПК. –  2010. –   № 12. –  С.3-9.
  5. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції [Текст]: монографія / Т.М. Мельник. – К.: КНТЕУ,  2007.
  6. Рокоча В. В. Міжнародна торгівля: теорія та політика [Текст]: навч. посібник. / В. В. Рокоча - К.: Так- сон, 2009.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 333
Всього коментарів: 0