Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ковтуненко Юрій

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Боярська Альона

Одеський національний політехнічний університет

м. Одеса

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

В умовах динамічного розвитку підприємства здійснюють господарську діяльність для отримання економічної вигоди. Економічне зростання підприємства неможливо без отримання доходу, який в подальших звітних періодах веде до отримання економічної вигоди. Іноді виникають такі види доходів, за якими ще не було здійснено жодних витрат, їх називають доходами майбутніх періодів.

Тема обліку доходів майбутніх періодів описується в роботах таких вчених-економістів, як Бутинець Ф. Ф., Голов С.Ф., Грачова Р., Соколов Я.В. На сьогоднішній день існуюче законодавство досить узагальнююче, воно не охоплює всі особливості і специфіку діяльності окремого суб'єкта господарювання, не враховуються всі можливі варіанти відображення в обліку та термін списання операцій пов'язаних з доходами майбутніх періодів.

Соколов Я. В зазначає [1], що доходи майбутніх періодів - це кошти, які вже отримані або що будуть отримані підприємством за товари, роботи чи послуги, що були надані в попередні періоди. Пояснимо це так: підприємству - покупцеві відвантажена продукція, за яку він не може розрахуватись вчасно. Та дохід на підприємстві вже виник в момент відвантаження продукції, тобто коли право власності на дану продукцію переходить від продавця до покупця. Даний дохід підприємство може аргументувати, як дохід майбутнього періоду, так як ще не було здійснено жодних витрат. З іншого боку, одночасно після відвантаження продукції також виникає вимоги оплати їх вартості. Через несвоєчасну оплату підприємство – дебітор швидше віднесе дану суму на резерв сумнівних боргів, тоді в даному випадку майбутніх доходів виникнути не може. Такі питання як відвантаження продукції і оплата їх в наступних періодах повинні плануватись діяльністю підприємства, а не бухгалтерським обліком, який призначений фіксувати факти здійснення господарської діяльності.

Відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, зазначених у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [2], за яким для визначення фінансового результату в звітному періоді потрібно зрівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів, доходи повинні відповідати витратам, з допомогою яких вони були отримані. Окрім того, доходи і витрати фіксуються в звітності в момент їх виникнення, тобто в момент відвантаження продукції чи отримання послуг, незалежно від часу сплати заборгованості. Таким чином, отримання грошових коштів від покупців не призводить до отримання доходу, а в разі отримання грошових коштів від інших юридичних і фізичних осіб в рахунок майбутнього відвантаження продукції, товарів або надання послуг, тобто передоплати, на підприємстві виникають зобов'язання.

У П(С)БО 11 "Зобов'язання" [3] доходи майбутніх періодів відокремлюються як вид зобов'язань, в плані рахунків бухгалтерського обліку рахунок для обліку доходів майбутніх періодів є в одному класі з рахунками для обліку поточних зобов'язань, а в балансі стаття "Доходи майбутніх періодів" відображається як окремий, п'ятий, розділ пасиву балансу.

Особливістю рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" є відсутність кореспонденції з рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами". Як зазначає Грачова Р. [4], ця різниця пояснюється тим, що аванси, в їх звичному розумінні, в будь-який момент можуть бути повернуті тому, хто їх видав. Тобто, є ймовірність того, що отриманий аванс потрібно буде повернути, така ймовірність є дуже високою. Тому суми звичайних авансів бажано враховувати на рахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" в повному обсязі отриманої оплати. А повернення доходів майбутніх періодів, як стверджує Грачова Р. [4], має дуже малу ймовірність повернення, тому їх вже можна сьогодні визнати доходами, але цього не дозволяє зробити принцип нарахування та відповідності доходів і витрат. На рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку не зазначено, яку саме суму ми списуємо на доходи звітного періоду. Можемо зазначити, що кореспонденція рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" з кредитом рахунків 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках" передбачає можливість повернення замовникам попередньо проведеної оплати. Списуємо доходи звітного періоду разом з податком на додану вартість.

Отже, доходи майбутніх періодів означають, що за певні здані в оренду цінності, чи можливо роботи чи послуги, були отримані грошові кошти, чи інші активи з подальшим їх застосуванням для отримання економічної вигоди в майбутніх звітних періодах. В таких випадках підприємство регулювати розміри своїх прибутків в звітному періоді. Доходи майбутніх періодів відображаються у фінансовій звітності, зокрема в формі №2 "Звіт про фінансові результати" в сумі їх отримання та за вирахуванням частини вже списаної частини на доходи поточного періоду разом з податком на додану вартість.

 

Література

1. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней [Текст]: учеб. пособ. для вузов / Я.В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

2. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

3. П(С)БО 11 "Зобов'язання" від 31.01.2000 № 20 [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00

4. Грачова, Р. Енциклопедія бухгалтерського обліку [Текст] / Р. Грачова. – К. : Галицькі контракти, 2004. – 832 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 2270
Всього коментарів: 0