Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Фарафонов Михайло

студент

Науковий керівник: к.е.н., доцент Пєнська І. О.

Харківський інститут фінансів Кнтеу

м. Харків

 

ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

 

Для українських підприємств в умовах негативних тенденцій  розвитку економіки характерно зниження ділової активності, згортання та замороження інвестиційних проектів, отримання збитку та припинення діяльності. Тому від підвищення прибутковості підприємства залежить його фінансовий стан, конкурентоспроможність продукції на ринку, а також фінансовий стан країни, та її конкурентоспроможність на світовому ринку.

Дослідженням питань прибутковості діяльності підприємства та шляхів її підвищення присвячені наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як А. Бірман, І. Бланк, К. Друрі, П. Самуельсон, О. Терещенко, А. Шеремет, І. Чорна та ін. Наукові праці вчених обґрунтовують фундаментальні аспекти системи управління прибутковістю і дозволяють створювати на цих засадах її сучасні методи та інструменти.

Формування фінансового результата будь-якого суб‘єкта господарювання є важливим питанням як для його власників, найманих працівників, так і для держави загалом. Фінансовий результат посідає одне з головних місць у загальній системі вартісних інструментів ринкової економіки. Беззаперечним є той факт, що, чим вищий фінансовий результат, тим більше можливостей у підприємства поновлювати свою матеріальну базу, розвивати нові виробничі програми, напрями діяльності тощо. Він забезпечує стабільність підприємства, гарантує його фінансову незалежність. Проте, економічні результати функціонування підприємства можуть бути виражені не лише у величині фінансового результату [1].

Фінансовий результат як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку господарської діяльності, в сучасних умовах не слід віддавати перевагу одному поясненню фінансового результату, а необхідно розглядати різні ситуації його походження, які взаємно не виключають, а доповнюють одна одну [2].

Одним із найважливіших показників підприємства є прибутковість його діяльності. Наявність у підприємства чистого прибутку надає йому можливість для інвестицій у власну діяльність, оновлення основних засобів, розширення виробництва, виплат дивідендів, а відтак воно стає більш привабливим для інвестицій [3].

Підприємство повинне використовувати як наявні на підприємстві внутрішні можливості підвищення ефективності роботи, так і пристосовуватись до зовнішніх впливів та використовувати їх для підвищення результуючого показника роботи. Внутрішніми факторами підвищення прибутковості є організаційно-управлінські чинники, матеріально-технічні чинники, фінансові чинники, кадрові чинники. До зовнішніх чинників відносяться адміністративні, зовнішньоекономічні, ринкові чинники. Ефективне управління факторами та їх поєднання в продуманій стратегії дозволить максимізувати рівень прибутковості діяльності підприємства.

Підприємство має забезпечити зростання прибутковості своєї діяльності і спрямувати кошти, сформовані за рахунок усіх джерел, враховуючи чистий прибуток підприємства, амортизацію, кредити банків, цільове фінансування з бюджету на потреби, що відповідають інтересам підприємства, а саме на виборчий розвиток, зростання власного капіталу, погашення заборгованості минулих періодів перед бюджетом та інших обов`язкових платежів, підвищення прибутковості діяльності.

У випадку, коли розроблена стратегія розвитку підприємства не дозволила отримати запланований рівень прибутку, передбачається перегляд її відповідності та повторно відбувається аналіз вузьких місць діяльності підприємства. Отримання прогнозного рівня прибутковості свідчить про ефективність обраного напрямку розвитку підприємства та дозволяє і надалі продовжувати удосконалення системи стратегічного управління підприємством. Забезпечення достатнього рівня прибутковості підприємства є результатом розробки та реалізації відповідної стратегії розвитку підприємства [4].

 

Література

1. Крайник О. П. Економіка підприємства : навч. посібник [Текст] / О. П. Крайник. – Львів : «Інтелект-Захід», 2012. – 208 с.

2. Виноградня В.М. Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою [Текст] / В. М. Виноградня // Екон. вісн. ун-ту. - 2013. - Вип. 20/1. - С. 199- 205.

3. Васильців Т. Г. Прибуток підприємства : особливості його формування та використання у ринкових умовах [Текст]  / Т. Г. Васильців, М. В. Марчишак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22. 02. – С. 152-156.

4. Вахович І. М. До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства [Текст] / І. М. Вахович, Ю. В. Волинчук // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 275-279.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 1045
Всього коментарів: 0