Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Костко Оксана

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Чухліб А.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

 

Виробництво молока є невід’ємною складовою забезпечення національної продовольчої безпеки і підтримки соціально незахищених верст населення, основним джерелом добробуту та зайнятості мешканців сільської місцевості. На сьогоднішній день основним молоковиробником залишаються  особисті селянські господарства: їх частка становить понад 75% від загального обсягу виробленого молока в усіх категоріях господарств [3]. Дослідження стану молокопродуктового підкомплексу вимагає проведення детального аналізу його галузей, виявлення вузьких міст їх функціонування, оцінки взаємозв’язків показників ефективності виробництва молока, обґрунтування основних напрямів розвитку галузі та ефективності функціонування окремих її складових.

Проблемні питання ефективності виробництва молока, формування і розвитку ринку молока висвітлені в працях М.Я. Асташова, І.М. Буробкіна, С.П. Васильчак, В.С. Дієсперова, П.С. Березівського, Т.Л. Мостенської, О.М. Шпичака та ін.

Показники ефективності виробництва молока складаються під впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Оскільки врахувати всі фактори, що формують показники ефективності виробництва молока практично неможливо, то досліджувані закономірності не будуть точними і стійкими.  З метою дослідження взаємозв’язку показників ефективності виробництва молока використовують кореляційні зв’язки, серед яких особливе місце займають виробничі функції.

Виробнича функція визначається видом математичної моделі. Вибір математичного рівняння для описання залежності показників ефективності виробництва молока від ряду факторних ознак ускладнюється наявністю  наступних чинників:

  1. Один й той же зв’язок може бути описаний різними математичними рівняннями.
  2. Одне й теж саме математичне рівняння може бути використано для описання декількох залежностей.
  3. Оптимальною є виробнича функція, що найбільш точно відтворює залежність ефективності виробництва молока від ряду факторних ознак.

Превалюючим є застосування багатофакторних виробничих функцій. Найбільш розповсюдженою є багатофакторна лінійна функція [2]:

                             yx1, х2...хn = a0 + a1∙х1+ a2∙х2+ a3∙х3 + ··· + an∙хn.

Так, використання багатофакторної лінійної функції дозволяє описати залежність, наприклад,  рентабельності виробництва молока від продуктивності корів, жирності молока, затрат ресурсів на 1ц виробництва молока та ін.

Оцінку виробничої функції здійснюють за множинним коефіцієнтом кореляції:

R=

 де у, ух, - відповідно емпіричний, теоретичний та середній рівні показників ефективності виробництва молока.

У випадку тісного зв’язку досліджуваних залежностей, виробничу функцію можна використовувати для аналітичних розрахунків та визначення прогнозних значень ефективності виробництва молока.

Ефективність діяльності молокопродуктового підкомплексу забезпечує високопродуктивне молочне скотарство. Висока ціна на молочну продукцію в поєднанні з низкою якістю не задовольняють попит широких верст населення. Якість продукції залежить від стану сировини, виробничого обладнання, наявності інноваційних технологій виробництва, кваліфікації персоналу тощо. Оперативне впровадження європейських підходів щодо організації контролю за діяльністю підприємств, які функціонують в секторі молочного скотарства та переробки молока, його інструментів та важелів сприятимуть збільшенню обсягів конкурентоспроможної продукції не тільки на вітчизняному, але й на зовнішніх ринках.

Література

  1. Васильчак С. В., О. Р. Жидяк Виробництво молока та перспективи його розвитку / Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – 99 – 106 с.
  2. Ковтун Н.В. Теорія статистики: курс лекцій, практикум/ Н.В. Ковтун.- К.: «Імекс-ЛТД», 2007. – 276 с.
  3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 305
Всього коментарів: 0