Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

КОНТРОЛЬ РОБОТИ АГРОПІДПРИЄМСТ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ПЛАНУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗІЦІЮ БЮДЖЕТУВАННЯ

Луканюк Еріка

заступник начальника планово-економічного відділу

ТОВ «Агро-Овен», Бройлерне-бізнес направлення

м. Дніпропетровськ

 

КОНТРОЛЬ РОБОТИ АГРОПІДПРИЄМСТ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ПЛАНУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗІЦІЮ БЮДЖЕТУВАННЯ

 

В усіх країнах з ринковою економікою планування та систематизація бюджетів зарекомендувало себе як один із найдійовіших інструментів сучасного управління ефективної роботи підприємств[1]. Методи і організація планування бюджетів залежить від специфіки підприємства, його галузевої приналежності та динамічності середовища, що напряму впливає на нього. Так, на агропідприємствах різних галузей, зміна технологічних процесі чи оновлення технологічного оснащення потребує впровадження чіткої системи бюджетування як інструмента контроля досягнення високих економічних показників у своїй діяльності: доходу, прибутку, рентабельності тощо.

Конкурентоспроможна фірма як правило має розвинений апарат управління, достатню кількість фінансових та інтелектуальних ресурсів, щоб систематизувати процес планування бюджетів в повному обсязі, з проходженням необхідних етапів, підетапів, процедур та операцій створення системи планів, проектів і програм. Необхідність всебічного обґрунтування планів зумовлена високою ціною помилки, яка може призвести до збитків і навіть до банкрутства.

Під час організації планування та систематизації бюджетування необхідно оцінити  існуючої системи управління виробництвом продукції в конкретному агропідприємстві та перейти до процесу розробки заходів по її вдосконаленню. Обов'язковою умовою ефективного функціонування системи планування виробництвом служить наявність обгрунтованої нормативної бази, куди входять, зокрема: календарно-планові нормативи, норми матеріаломісткості, норми використання виробничих потужностей, норми матеріального забезпечення виробництва [2].

Принципові етапи систематизації бюджетування на агропідприємствах мають бути виділені керівництвом заздалегідь, але вони обов’язково мають включати в себе аналіз інвестиційних і фінансових можливостей, якими володіє фірма; прогнозувати наслідки від прийнятих рішень для ухилення від несподіванок і зрозуміти зв'язок між поточними і майбутніми рішеннями; обґрунтування обраного варіанта з ряду можливих рішень ( цей варіант і буде представлений в кінцевій редакції зведеного бюджету); оцінки результатів, досягнутих компанією, в порівнянні з цілями, встановленими у стратегічному плануванні.

За відсутності послідовності побудови систем бюджетування і налагодженої процедури планування планово-економічні служби часто займаються лише збором інформації про величину витрат або доходів від готової продукції або підрозділів підприємства, і майже не лишається часу на додаткові розрахунки й аналітику отриманих даних. Далі виникає ситуація, за якої  в наслідок нескоординованих, розрізнених та не збалансованих дій підрозділів під час планування бюджетів своєї діяльності з’являться так звана «бюджетна діра»; не забезпечується достовірність подачі інформації керівництву для прийняття оперативних рішень.

Ефективність планування для агропідприємства залежить від використання чітких стадій систематизації бюджетів для цієї фірми, цеху, ділянки, що ставлять за мету знайти найбільш оптимальне рішення, у конкретних виробничих умовах[3]. Практично розробляється система річних бюджетів компанії, визначаються результати роботи і цільові значення показників системи BSC на майбутній рік. Проводиться аналіз ризиків негативного розвитку подій та розробляється комплекс заходів щодо зниження ризиків. Впроваджується система місячних бюджетів компанії для деталізації та уточнення річного плану. Автоматизується система контролю виконання річних та місячних бюджетів і управління за відхиленнями, визначається механізм коригування запланованих даних. Розробляється система мотивації співробітників, сфокусована на виконання бюджетів та досягнення цільових показників BSC.

Для практичного впровадження планування і систематизації бюджетування агропідприємство має визначити центр відповідальності, розробити формати даних, що надаються, затвердити систему коригувань в обліковій системі, затвердити покроковий регламент, прописати положення про систему бюджетування, створити бюджетний комітет. Автоматизований процес бюджетування дозволить вивільнити час на обробку даних і збільшити на їх аналітику.

Контроль роботи агропідприємств через організацію планування та систематизацію бюджетування дозволить:

  • поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і витратами, впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами, раціонально розподіляти, використовувати ресурси та оптимізувати витрати;
  • узгоджувати, координувати дії підрозділів, відділів підприємств, напрямків діяльності для досягнення поставлених завдань;
  • поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками;
  • підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень.

 

Література

1. Панков В. А., Єлецьких С. Я., Михайличенко Н. М. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112с.

2. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 340с.

3. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві.- Вид. 3-є, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 209 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 368
Всього коментарів: 0