Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Нісходовська Олена

асистент

Марусей Тетяна

к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

У сучасному світі перспективи розвитку ринку країни визначають такі основні ресурси, як питна вода, зерно та нафта. Україна має унікальні умови для розвитку зерновиробництва, оскільки саме зерновий сектор є основою для більшості галузей агропромислового комплексу та істотно впливає на добробут сільського населення і розвиток сільських територій. Зернова галузь є однією з найважливіших у складі АПК України, продукти переробки цієї галузі мають стратегічне значення для країни. Ціни на зерно визначають ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби, молочні продукти, м'ясо, яйця. Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства, є сировиною для переробної промисловості, важливим експортним товаром, який може забезпечити значні надходження валютних коштів. Оперативність інформаційного забезпечення дає можливість коректно приймати управлінські рішення [1].

В умовах подолання наслідків фінансової кризи формування високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектора економіки України є одним із першочергових завдань держави, виконання якого обумовлює необхідність пошуку інноваційних методів управління відтворювальними процесами на внутрішніх аграрних ринках. Поряд із різноманіттям фінансових, матеріально-технічних і збутових проблем, стримуючих якісний стійкий розвиток сільськогосподарського виробництва, істотним чинником його нестабільності постає вплив природних ризиків.

Підприємницька діяльність в аграрному секторі стримується низькою інформатизацією та по­вільним розвитком малого та середнього бізнесу, неналежною інфраструктурою аграрного ринку. Існуюча нормативно-правова база, особливо у сфері маркетингової логістики та зберігання, є суттєвою перешкодою для ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств. Обмежена кіль­кість, а також цінові змови постачальників транспортних та логістичних послуг, поряд з антиконкурентною поведінкою з боку державних підприємств – постачальників логістичних послуг, знижують загальну конкурентоспроможність аграрного сектору економіки України. Брак інформації в аграрно­му секторі економіки погіршує умови господарювання та торгівлі, підвищує ризики та зменшує довіру між учасниками ринку, знижує ефективність та результативність державної аграрної політики.

Практика свідчить, що залежність урожайності культур, зокрема, зернових, від погодних умов призводить до значних варіативних коливань їх валових зборів, втрат урожаю, зниження рентабельності виробників, цінових коливань на продовольчому ринку. Пошук найефективніших методів управління природними ризиками обумовлює необхідність їх кількісної та якісної оцінки.

Зерновий ринок являє собою систему товарно-грошових відносин, що виникають між його суб’єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням. Суб’єктами ринку зерна є товаровиробники зерна, підприємства по зберіганню зерна, суб’єкти заставних закупок зерна та проведення інтервенційних операцій, акредитовані біржі та інші [2].

В Україні проводиться досить мало роботи для удосконалення інформаційного забезпечення аграрного ринку. Зокрема безкоштовної інформації щодо цін на ринку знайти важко.

Будь-який суб’єкт ринку повинен мати вільний та без­коштовний доступ до цієї інформації. Організація інформаційного обслуговування учасників зерно­вого ринку потребує рішення ряду проблем. Однією з них є проблема визначення складу необхідної інформації. Без вирішення цього питання неможливо раціонально організувати взаємовідносини суб’єктів ринку. Інформацію, що обслуговує зерновий ринок, необхідно систематизувати у дві групи (основна і допоміжна).

Основна інформація представляє ту вихідну, без якої неможна здійснити купівлю-продаж зерна та зернопродуктів. Допоміжна інформація дозволяє вирішувати комплексні проблеми організації виробництва і збуту зерна, а також приймати перспективні рішення.

 

Література

  1. Лавринчук О.В. Перспективи розвитку ринку зерна країни / О.В. Лавринчук / Облік і фінанси АПК, – 2011. – № 3. – С. 144–152.
  2.  Програма "Зерно України – 2015". – К.: ДІА, 2011. – 48 с
  3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року, Закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2982-15.
  4. Саєнко В. Г. Інформаційне забезпечення промислового підприємства на шляху стійкого розвитку економіки / В. Г. Саєнко, І. А. Демидова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 372 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 547
Всього коментарів: 0