Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

АВТОРСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ ТА У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Баран Руслан

к. е. н., член-кореспондент ТАУ

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів

 

АВТОРСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ  ТА У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

 Сталося так, що, працюючи більше 30 років в реальному секторі економіки, якими безумовно є авіапідприємства (авіаперевізники, аеропорти), на посадах менеджера, вдалося виробити авторський стиль управління великими колективами. Його названо процесами упровадження механізму «фінансової логістики» та «бюджетування» [1]. Він полягає у тому, що будь який економічний (господарський) механізм, а тим більше фінансовий  - це чітко зафіксовані і описані топменеджментом алгоритми виконання обліку, аналізу, перманентного встановлення результатів на мінімально (тижневому, а ще краще подобовому) можливих рівнях та здійснення коригуючого управління  грошовими потоками (ГП) (дохідна та витратна, дебітова і кредитова частини) з метою оптимізації їх співвідношення та досягнення найвищих результатів його роботи у т.ч. методами бюджетування виробничо-господарських функцій, як основи успішності будь яких бізнес-процесів. Структурні економічні реформи, перетворення у галузі освіти,    реформування співвідношення форм власності в АПК, у свою чергу вимагають адекватних підходів до удосконалення методів і засобів навчально-педагогічної практики, інноваційних методологій формування навчальних дисциплін (ПД) у національних вишах. Не є виключенням і НД прикладного характеру, якою є «Фінанси підприємств» (ФП).   Тому в якості поставки проблеми в узагальненому вигляді та означення її зв'язків з останніми публікаціями відзначимо, що важливим кроком для удосконалення всієї системи ступеневої освіти в аграрних ВНЗ та, особливо інженерно-економічної її ланки в Україні, є запровадження поряд з гуманітарно-теоретичними загальноосвітніми курсами підготовки ще й подання навчально-прикладних дисциплін. Особлива роля у цьому  належить застосуванню інноваційних технологій в теорії та найважливіше в практиці управління фінансами господарських суб’єктів (ГС).  Досконалі підходи та відповідні методології таких навчальних курсів, як наприклад, авторові довелося прочитати недавно студентам Національного університету «Львівська політехніка», то ФП вимагають постійної уваги, економістів-практиків,  науково-педагогічних працівників, особливо тих, що працюють у системі навчальних закладів освіти аграріїв. І це зрозуміло, бо  ж  наша країна в своїй основі є аграрною державою. Тим більше, саме там авторові довелося познайомитися із «встановленими» НП, які фактично дублюють інші навчальні курси, а саме: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент» тощо і тому мають визнаватися невідповідними [2].

  Маємо визнати, що під «менеджментом» потрібно було розуміти все таки управління в галузі «трудових ресурсів» підприємства, тобто керуванням чимось живим і розумним, якщо так можна сказати [3]. Найбільш інноваційна система макроекономіки будь якої держави, якою є повітряний транспорт (ПТ) нашої країни – наочний приклад. Отож саме  тут у цивільній авіації (ЦА) найбільше можна виділити структуру, напрямки і різноманітні схеми фінансових чи грошових потоків (ГП) [4]. Як ніде більше із наявних інституційних господарських систем, наприклад, в ЦА для виживання у шаленій конкуренції, виникає пряма і визначальна необхідність ефективності їх управління. Вже з початком 1990-их років, коли розпочалося реформування ЦА, запроваджено формування національної системи ПТ, де й виникла необхідність запровадження принципів та методів «логістики» взагалі та «фінансової логістики», як такої, зокрема. Тобто поняття «логістики», як форми управління потоками, можна і навіть необхідно поширювати на відносини в підсистемі ресурсів підприємства, якими серед іншого є і фінанси у розумінні ГП. І це, на переконання автора, необхідно вчинити усупереч неоковирного введеного раніше штучного поняття «фінансового менеджменту» [3].  

Отож НК ФП, про що тут мова, то із аналізу останніх досліджень і результатів публікацій та виокремлення із загальної проблеми недослідженої  раніше її частини іншими авторами та обґрунтування актуальності дослідження, можна вважати, що його викладання на інноваційно-прикладній основі з урахуванням загальних теоретичних підстав, проте без правозастосувальної та технологічної практик є найбільш показовим. Поки що на сьогодні доступної науково-навчальної і, особливо, методологічної практичної літератури і, що особливо актуально, практичних розробок, присвячених формуванню засобів організації ФП сфери обслуговування агробізнесу засобами  фінансової логістики явно недостатньо [5].

Тобто вважатимемо, що мова у НК ФП якраз має йти не так про «фінансові відносини», як про «фінансову логістику», її форми, методи, прояви і рівні запровадження у підприємствах різних галузей економіки України (транспорт, АПК, будівництво, торгівля, промисловість, переробна галузь, страхування, банківський сектор тощо), а не повторювати, скажемо так «теоретичні фінанси», та ще й побудовані на минулих епох «планової економіки» нормативах [6]. І це в умовах реформування освітньої галузі [7]! Ні рисунки, ні інші засоби авторської новизни, враховуючи тезовість викладення результатів, при цьому не наводяться.               

                                                     

Література

  1. Р. Баран. Правові й економічні аспекти термінології авіатранспортної логістики в

умовах реструктуризації повітряного транспорту України /Р. Т. Баран // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія, 512’2001. - С. 103-106.

  1. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємства: Підручник /А.М. Поддєрьогін та ін../. – К.: КНЕУ, 2004. - 546 с.
  2. Бланк И.А. Основы фінансового менеджмента. Научное издание. Т. 1. –  К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 624 с.; Фінансовий  менеджмент: Навчальний посібник: / За ред.. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2012.- 496с.
  3. Баран Р.Т. Управління конкурентоспроможністю авіакомпаній України на основі інноваційних підходів /Р. Т. Баран // Вісник НУ «Львівська політехніка», № 766 «Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи  становлення та проблеми розвитку. - Л: НУ «ЛП», 2013. - С. 207-215;  
  4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления фінансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика,  2003, - 800 с
  5. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Законодавства СРСР : Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991р. №1545-ХІІ; Правила ведения бухгалтерского учета и  отчетности в учреждениях банков  СССР: Правила  Госбанка СССР  от  30.09.1987г. №  7; Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22; Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті : постанова Правління НБУ від 16.08.2006 № 320;

7.  Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014р. № 1556-VII. 

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 235
Всього коментарів: 0