Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ

Антипова Павлина

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Чухліб А.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ

 

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ

 

Буряківництво відіграє велику роль в економіці України та стабільному розвитку суспільства. Пояснюється це тим, що виробництво цукрового буряку впливає як на функціонування ринку цукру, так і на розвиток інших галузей, які використовують цукор як сировину. Наявність сприятливих ґрунтово-кліматичних умов та економічних умов для розвитку буряківництва та цукрової промисловості робить Україну однією з цукрових держав світу. Протягом багатьох років виробництво цукру було потужною експортно-орієнтованою галуззю, важливим джерелом валютних надходжень держави.

Питанням функціонування ринку цукрових буряків, розробки ефективних методів функціонування буряківництва займалися такі вчені, як В. Бондар, О. Варченко, О. Заєць, М. Коденська, В. Мартьянова, В. Пиркін, А. Фурса, М. Ярчук та інші. Наукові здобутки вчених є масштабними та розкривають основний зміст економічних процесів, що визначають ефективність функціонування буряківництва.

Останнім часом спостерігається зменшення обсягів виробництва цукрових буряків  через скорочення фермерськими господарствами посівних площ під дану культуру ( табл. 1) [3].

Так, посівна площа цукрових буряків у 2015 році порівняно з 2010 роком зменшилась на 53,7%, у порівнянні з 2005 роком – в 2,75 разів і досягла найнижчої за всі роки ХХІ століття позначки. Валове виробництво цукрових буряків зменшилось у 2015 році у порівнянні з 2010 роком – на 24,9%, порівняно з 2005 роком – на 33,2%.

Таблиця 1

Динаміка показників виробництва цукрових буряків

в Україні за 2001-2015 роки

Рік

Посівна площа, тис. га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, тис. т

Середня ціна реалізації 1т, грн

Рівень рентабельності (збитковості), %

2005

652

248

15468

177,0

4,8

2006

815

285

22421

186,0

11,1

2007

610

294

16978

157,6

-11,1

2008

380

356

13438

218,9

7,1

2009

322

315

10068

409,9

37,0

2010

501

279

13749

478,5

16,7

2011

532

363

18740

516,0

36,5

2012

458

411

18439

426,8

15,7

2013

280

399

10789

397,8

2,7

2014

331

477

15734

494,2

17,9

2015

237

436

10331

788,6

6, 0

 

 

Для прогнозування обсягів виробництва цукрових буряків на найближчі роки необхідною є побудова рівняння тренду [1].

Рівняння параболічного тренду має вигляд:

Уt=a0+a1t+a2t2

Параметри трендового рівняння визначаються розв’язанням системи нормальних рівнянь:

na0+a1∑t+a2∑t2=∑y

a0∑t+a1∑t2+ a2∑t3=∑yt

a0∑t2+a1∑t3+ a2∑t4=∑yt2

З метою спрощення розрахунків, приймаємо ∑t=0. Тоді й ∑t3=0 і система матиме вигляд:

na0+ a2∑t2=∑y

a1∑t2 =∑yt

a0∑t2+ a2∑t4=∑yt2

За розрахунковими даними табл. 2, рівняння параболічного тренду набуде вигляду:   Уt=16078,60-175,40t-53,59t2.

Таблиця 2

Розрахункові дані для аналітичного вирівнювання за параболою

валового виробництва цукрових буряків  в Україні

Рік

Валовий збір, тис. т

t

t2

t4

yt

yt2

yt

2001

15575

-7

49

2401

-109025

763175

14680

2002

14452

-6

36

1296

-86712

520272

15202

2003

13392

-5

25

625

-66960

334800

15616

2004

16600

-4

16

256

-66400

265600

15923

2005

15468

-3

9

81

-46404

139212

16122

2006

22421

-2

4

16

-44842

89684

16215

2007

16978

-1

1

1

-16978

16978

16200

2008

13438

0

0

0

0

0

16079

2009

10068

1

1

1

10068

10068

15850

2010

13749

2

4

16

27498

54996

15513

2011

18740

3

9

81

56220

168660

15070

2012

18439

4

16

256

73756

295024

14520

2013

10789

5

25

625

53945

269725

13862

2014

15734

6

36

1296

94404

566424

13097

2015

10331

7

49

2401

72317

506219

12225

Разом

226174

0

280

9352

-49113

4000837

226174

За рівнянням  параболічного тренду екстраполяційний рівень виробництва цукрових буряків на 2016 рік становить:

У2016= 11245,64 тис. т

Важливими факторами збільшення обсягів виробництва цукрових буряків є розширення посівних площ під дану культуру, підвищення урожайності цукрових буряків, впровадження інноваційних технологій його виробництва, залучення інвестицій для розвитку буряківництва та розробка ефективної держаної підтримки галузі.

 

Література

  1. Лугінін О.С. Статистика: Підручник/ О.С. Лугінін. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.
  2. Доронін А. В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні [Текст] / А. В. Доронін // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 20. — С 51–55.
  3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 672
Всього коментарів: 0