Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_3_Ветеринарні науки

КОМПЛЕКСНІ ПРЕПАРАТИ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ НАНО-БІОМАТЕРІАЛІВ, І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РЕПРОДУКЦІЇ ОВЕЦЬ ТА КІЗ

Скляров Павло

д.вет.н., професор

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

Кошевой Віктор

д.біол.н., професор, завідувач кафедри

Федоренко Сергій

к.вет.н., доцент

Харківська державна зооветеринарна академія

м. Харків

 

КОМПЛЕКСНІ ПРЕПАРАТИ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ НАНО-БІОМАТЕРІАЛІВ, І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РЕПРОДУКЦІЇ ОВЕЦЬ ТА КІЗ

 

Останнім часом актуальними є питання ролі вільних радикалів у механізмах розвитку патології. Ушкоджуючій дії кисневих радикалів на клітину протистоїть система антиоксидантного захисту. Негативні фактори впливу сприяють виникненню дисбалансу у системі прооксидантно-антиоксидантного окислення та цитотоксичної гіпоксії. Кількісна та якісна невідповідність (дисбаланс) у прооксидантно-антиоксидантній системі викликає клітинну патологію і супроводжується функціональними виявами [2, 4, 5, 6, 8].

Клінічна ветеринарна медицина постійно зіштовхується з необхідністю захисту організму від нестачі кисню у приміщеннях для тварин, їх крові з одного боку та його ушкоджуючою дією на клітини, що поєднується уже з цитотоксичною гіпоксією та вільнорадикальним окисленням – з іншого.

Враховуючи наведене, доцільним є використання комбінованих препаратів загальноклітинної дії, що мають виражену антиоксидантну, антигіпоксичну та мембранопротекторну активність [1, 3, 7].

З цією метою нами розроблено комплексні препарати, створені на основі нанобіоматеріалів, і їх використання у репродукції овець та кіз. Це такі препарати як «Каплаестрол + ОV» (естрогени, каротиноїди, ортованадат гадолінію активованого європієм), «Карафест + ОV» (фітоестрогени, каротиноїди, ортованадат гадолінію активованого європієм) та «Карафест + OV Zn» (фітоестрогени, каротиноїди, ортованадат гадолінію активованого європієм з карбонатом цинку).

Використання зазначених препаратів забезпечує нормалізацію показників гомеостазу, зокрема вміст у сироватці крові вітаміну А, цинку та загального білка; стан прооксидантно-антиоксидантної системи за вмістом у сироватці крові малонового діальдегіду, каталази, супероксиддисмутази і в еритроцитах – малонового діальдегіду, каталази, відновленого глутатіону та прооксидантно-антиоксидантне співвідношення; стан системи кисневого метаболізму – кількість еритроцитів та гемоглобіну, концентрацію 2,3-дифосфогліцерату.

Відмічається поліпшення морфологічного стану фето-плацентарного комплексу і зокрема збільшення площі плаценти та кількості котиледонів і, відповідно, маси плодів та послідів (спосіб нормалізації структури та функції фето-плацентарного комплексу і підвищення потенціалу розвитку новонароджених).

У позитивну сторону змінюються типи соно-, термо- та цитограм секрету молочної залози. Зменшується кількість соматичних клітин, мазок дистрофічного типу змінюється на нормальний (спосіб терапії корів з мастодистрофією).

Відновлюється структура і функція статевих органів, скорочується період від початку терапії до репарації гонад та активізація еструму, підвищується рівень заплідненості та скорочується тривалість неплідності (спосіб терапії тварин з гонадо- та метропатіями, діорганною патологією (гіполютеоліз ↔ субклінічний метрит).

Такими чином, розроблені на основі нанобіоматеріалів комплексні препарати є ефективними і можуть бути рекомендованими для практики ветеринарної медицини у галузі репродукції овець та кіз.

 

Література

  1. Антиоксидантні засоби – необхідні компоненти комплексної фармакотерапії [Текст] / [Н. О. Горчакова, С. А. Олійник, К. Г. Гаркава та ін.] // Фітотерапія в Україні. – 2000. – № 1. – С. 7–13.
  2. Бажан К. В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи в осіб, які зазнали впливу екстремальних факторів [Текст] / К. В. Бажан // Лікарська справа. – 1998. – №4. – С. 47–49.
  3. Комплексні препарати, створені на основі нано-біоматеріалів та їх використання у ветеринарній репродуктології (методичні рекомендації) [Текст] / [В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко та ін.]. – Дніпропетровськ :  видавництво «Пороги», 2016. – 110 с.
  4. Нагорная Н. В. Оксидативный стресс: влияние на организм человека, методы оценки [Электронный ресурс] / Н. В. Нагорная, Н. А. Четверик // Здоровье ребенка. − 2010. − № 2 (23). − Режим доступа к журн. :  http://www.mif­ua.com/archive/article/12762.
  5. Особа І. А. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму [Текст] / І. А. Особа // Рибогосподарська наука України. – 2009. − № 1. – С. 133–139.
  6. Перекисное окисление липидов в норме и патогенезе различных заболеваний :  сб. науч. тр. [Текст] / Под ред. М. И. Агаджаков. – Ереван: Айастан, 1988. – 220 с.
  7. Corrections of prooxidant-antioxidant homeostasis of organism under hypoxia of different genesis by yackton, a new pharmacological preparation [Теxт] / [O. Gonchar, E. Klyuchko, M. Seredenko, S. Oliynik] // Acta Physiol. Pharmacol. Bulg. 2003; 27 (2-3): 53-8.
  8. Oxidative Stress, Prooxidants, and Antioxidants: The Interplay [Electronic resource] / [Anu Rahal, Amit Kumar, Vivek Singh et al.] // BioMed. Research International. – Volume 2014 (2014), Article ID 761264, 19 pages. – Access mode :  http://dx.doi.org/10.1155/2014/761264.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 221
Всього коментарів: 0