Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ СЕЛЕКЦІЇ САЛАТУ ПОСІВНОГО

Ткалич Юрій

директор, здобувач

Позняк Олександр

молодший науковий співробітник

Несин Володимир

науковий співробітник

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН

с. Крути, Чернігівська обл.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ СЕЛЕКЦІЇ САЛАТУ ПОСІВНОГО

 

Стандартний спосіб селекції салату посівного базується на створенні нових сортів методами добору із гібридних комбінацій, одержаних від штучного схрещування та/або вільного запилення вихідних форм і з популяційного матеріалу [1, 2]. У сучасних умовах актуальним питанням селекції салату є використання альтернативних методів розширення спектру генотипової мінливості селекційного матеріалу. Одним із таких методів є індукований мутагенез. Він оснований на дії мутагенного фактора на сорти, лінії та селекційно цінні форми з наступним прямим добором нових мутантних зразків в якості нових сортів. Завдяки дії мутагенного фактора можливо швидко покращити сорти за окремими ознаками, розширити  генетичну різноманітність селекційно-цінних зразків.

Мета досліджень: дослідити можливість використання  γ-опромінення насіння вихідних форм при створенні нових сортів салату посівного.

Методика проведення досліджень. Передпосівна обробка насіння вихідних форм проводиться дією фізичного мутагену, а саме використовується γ-опромінення насіння з дозою обробки 15 кілорентген (кр). Оцінка на ВОС-тест (відмінність, однорідність і стабільність) проведена за методикою Держсортслужби [3].

Результати досліджень. У основу розробленого способу одержання нових сортів салату посівного листкового різновиду (Lactuca sativa L. var. secalina) поставлена задача яко­мога повніше реалізувати потенційні можливості селекційного використання вихідного матеріалу, отриманого методом індукованого мутагенезу, зокрема  шляхом передпосівної обробки насіння вихідних форм дією фізичного мутагену. Новий спосіб відрізняється тим, що передпосівна обробка насіння вихідних форм проводиться дією фізичного мутагену, а саме використовується γ-опромінення насіння дозою 15 кр. У перший рік рослини вирощуються за схемою 70х20 см, проводиться індивідуальний добір рослин (насіння). На ІІ-му етапі проводиться оцінка потомства за морфолого-ідентифікаційними ознаками і цінними господарськими показниками, виділення родин, що містять рослини з відмітними від вихідної форми морфологічними ознаками і проведення в їх межах індивідуальних доборів. На ІІІ-му етапі проводиться оцінка індивідуальних доборів, виділених з покоління М1, подібно до ІІ-го етапу, виділення найбільш однорідних (константних) родин, з бажаними ознаками, що відповідають моделі сорту, проведення в їх межах індивідуальних доборів. На ІV-му етапі проводиться розмноження індивідуальних доборів (константних родин), відібраних на попередньому етапі, оцінка і визначення форм з бажаними  морфологічними ознаками, високою продуктивністю, подовженим періодом господарської придатності (стійких до раннього стеблоутворення), з високими показниками біохімічного складу товарної продукції. На V-му і VІ–му етапах проводиться комплексна оцінка відібраних перспективних форм, що відповідають моделі сорту, у розсаднику конкурсного сортовипробування за загальноприйнятими методиками. Додатково на  VІ–му етапі - розмноження і проведення індивідуальних доборів кращих сортозразків (не менше 100 родин виділених зразків).

Визначити відмінність між вихідною формою і одержаними нащадками можливо шляхом ідентифікації сортозразків методом морфолого-ідентифікаційного опису апробаційних ознак, які мають незначне варіювання і майже не залежать від умов вирощування та вважаються генетично обумовленими [4]. Порівняльна кодова формула сортозразків салату посівного листкового різновиду, а саме вихідної форми – сорту Золотий шар - і створеного розробленим способом нового сорту Крутянський подана в таблиці.

Таблиця 1

Порівняльна кодова формула сортозразків салату посівного

з/п

Назва зразка

Кодова формула сортозразка

1

Сорт Золотий шар –

вихідна форма

11553151000005353151000510997302155510

2

Перспективний сорт Крутянський, одержаний розробленим способом

11555171000005583279111775393301133510

 

Аналізуючи  кодові формули, подану в таблиці, можна зробити висновок про суттєву відмінність морфолого-ідентифікаційних  ознак за ВОС-тестом між вихідною формою і новим сортом. Отже, у результаті порівняльної оцінки кодів прояву морфолого-ідентифікаційних ознак вихідної форми  і перспективного сорту Крутянський, отриманого розробленим способом (18 відмінних ознак із 38, або 47,4%), можна зробити висновок про ефективність цього способу для отримання нових сортів салату посівного листкового різновиду (Lactuca sativa L. var. secalina). На новий спосіб отримано Патент на корисну модель №104864.

 

Література

  1. Методические указания по селекции зеленных, пряно-вкусовых и многолетних овощных культур / [Под общ. ред. Р.А. Комаровой, Ю.И. Мухановой]. – М.: ВАСХНИЛ, 1987. – 66 с.
  2. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / [За наук. ред. Горової Т. К., Яковенка К. І.] – Х. : ІОБ УААН, 2001. – С. 585-602.
  3. Лещук Н.В. Методика проведення експертизи сортів салату посівного (Lactuca  sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність / Лещук Н.В. // Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. – К.: Алефа, 2007. – Вип. 3, ч. 2/2007. – С. 366-379.
  4. Лещук Н.В. Тест на відмінність сортів салату посівного Lactuca sativa L. / Лещук Н.В. // Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 березня 2015 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2015. – С. 122-128.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 271
Всього коментарів: 0