Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ЩІЛЬНІСТЬ СКЛАДЕННЯ ҐРУНТУ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ ЗА РІЗНОЇ ГЛИБИНИ ЙОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ

Ушкаренко Віктор

д. с.-г. н., професор, академік НААН, завідувач кафедри

Лиховид Павло

аспірант

Херсонський державний аграрний університет

 м. Херсон

 

ЩІЛЬНІСТЬ СКЛАДЕННЯ ҐРУНТУ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ ЗА РІЗНОЇ ГЛИБИНИ ЙОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ

 

Щільність складення ґрунту є однією з основних фізичних властивостей ґрунту. Необхідність дослідження її змін під впливом різних агротехнічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур продиктована загостренням проблеми переущільнення ґрунтів під впливом важких машинно-тракторних агрегатів, нераціональних систем обробітку ґрунту, удобрення, меліорації, тощо. Надмірна щільність ґрунту призводить до погіршення умов росту рослин, особливо на ранніх етапах їх розвитку, пригнічення кореневої системи і, як наслідок, загального зниження продуктивності культури.

Кожна сільськогосподарська культура вимагає щільності складення ґрунту в певному діапазоні, за межами якого погіршуються процеси онтогенезу та формування продуктивності. Зокрема, оптимальна щільність складення ґрунту для кукурудзи становить, залежно від агрокліматичної зони її вирощування та добрив, від 1,05 до 1,30 г/см3 [1, 2, 3]. Якщо вона відповідає рівноважній щільності ґрунту, це визначає можливість мінімалізації його обробітку, відсутність потреби у додатковому розпушуванні [1, 4].

Щільність складення ґрунтів безпосередньо впливає на продуктивність сільськогосподарських культур. Раціональне ведення землеробства вимагає створення оптимальних умов росту і розвитку кожної конкретної культури. Першочергова роль у забезпеченні оптимальної щільності складення ґрунту  належить заходам його основного обробітку. Відомо, що оранка на різну глибину суттєво впливає на водно-фізичні та механічні властивості ґрунту [5].

Польові досліди з вивчення щільності складення ґрунту на посівах кукурудзи цукрової проводили протягом 2014-2015 рр. на зрошуваних землях СК “Радянська земля” Білозерського району Херсонської області. Схемою досліду було передбачено проведення основного обробітку ґрунту на глибину 20-22 і 28-30 см. Інші елементи агротехніки — стандартні для умов вирощування культури в зоні Сухого Степу за краплинного зрошення. Дослідженнями було встановлено суттєвий вплив глибини полицевої оранки на щільність складення темно-каштанового солонцюватого ґрунту на посівах кукурудзи цукрової (табл. 1).

Таблиця 1

Щільність складення ґрунту на посівах кукурудзи цукрової залежно від глибини його основного обробітку, г/см3

Глибина основного обробітку ґрунту, см (фактор А)

Шар ґрунту, см (фактор В)

Строк визначення (фактор С)

сходи

збирання

2014 рік

20-22

0-10

1,19

1,25

10-20

1,23

1,32

20-30

1,28

1,40

0-30

1,23

1,32

28-30

0-10

1,18

1,25

10-20

1,22

1,30

20-30

1,26

1,36

0-30

1,22

1,30

НІР05, г/см3: для факторів А, С — 0,017; для фактора В — 0,021; для комплексної дії АВС — 0,041. 

2015 рік

20-22

0-10

1,20

1,26

10-20

1,24

1,32

20-30

1,28

1,41

0-30

1,24

1,33

28-30

0-10

1,19

1,25

10-20

1,23

1,31

20-30

1,26

1,38

0-30

1,23

1,31

НІР05, г/см3: для факторів А, С — 0,013; для фактора В — 0,016; для комплексної дії АВС — 0,031. 

Результати вивчення щільності складення орного шару грунту показали, що найбільш суттєвою різниця між основним обробітком на 20-22 і 28-30 см є у шарі 20-30 см. Поглиблена оранка поліпшує рівень розпушеності грунту в його нижніх шарах, крім того, сприяє уповільненню процесів ущільнення. Щодо верхніх (0-10 і 10-20 см) шарів грунту, то різниця у щільності їх складення залежно від глибини основного обробітку знаходилась у межах НІР05 і не була суттєвою. Враховуючи те, що основна маса працюючих на врожай коренів рослин за умов краплинного зрошення знаходиться у верхніх шарах грунту, можна зробити висновок, що поглиблений основний обробіток є недоцільним. Слід зазначити, що на період сходів значення щільності складення грунту за обох варіантів глибини оранки знаходяться у межах оптимальних значень для кукурудзи цукрової, а до часу збирання він ущільнюється до стану, за якого коренева система рослин починає пригнічуватись.

 

Література

1. Ушкаренко, В. О. Зрошуване землеробство [Текст] / В. О. Ушкаренко. – К.: Урожай, 1994. – 328 с. 

2. Адаптивні системи землеробства [Текст] / [В. П. Гудзь, І. А. Шувар, А. В. Юник та ін.] ; за ред. В. П. Гудзя. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 336 с. 

3. Бикін, А. Фізичні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту і динаміка росту рослин кукурудзи за прямої сівби [Текст] / А. Бикін, О. Тарасенко // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія. – 2014. - № 18. – С. 47 – 52.

4. Назаренко, І. І. Ґрунтознавство: Підручник [Текст] / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 400 с.

5. Симонов, Н. И. Разноглубинная вспашка выщелоченных и карбонатных черноземов под кукурузу и сахарную свеклу в Башкирском Предуралье [Текст]: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Н. И. Симонов / Башкирский сельскохозяйственный институт. – Уфа, 1963. – 26 с. 

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 625
Всього коментарів: 0