Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Теслюк Геннадій

к.т.н., доцент

Теслюк Юлія

магістр

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

 

Останнім часом активно розвиваються нові напрями в природоохоронній діяльності - екологічний менеджмент, екологічний маркетинг та ін.

Екологічний менеджмент – це система ефективного управління природоохоронною діяльністю з використанням нових підходів, на базі адміністративних механізмів управління (додержання екологічних норм, стандартів, правил затверджених для галузі) та економічного стимулювання [1].

Державний екоменеджмент включає чотири основні функції:

  • здійснення природоохоронного законодавства;
  • контроль за екологічною безпекою;
  • забезпечення проведення природоохоронних заходів;
  • досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.

Більшість українських підприємців не знайомі з цією діяльністю, але ж, за наявними відомостями, у світі щорічно виробляється продукції і послуг в галузі екології на 200 млрд.дол. Це один з найбільших глобальних ринків, на який мають вийти українські підприємства, і шлях до ньго лежить лише через підвищення рівня екологічної освіти бізнесменів. Кожний український підприємець повинен мотивувати свої дії через розуміння основ природоохоронного інвестування, пільги «зеленого» оподаткування, екологічну культуру, розуміти місце екологічного менеджменту серед інших наук  [2].

 Важливими кроками у розвитку екологічного світогляду підприємців України мають стати заходи щодо створення в країні екологічного менеджменту підготовки підприємницького загалу до використання у своїй діяльності європейських норм, технічних директив і стандартів у сфері охорони природи. Потрібно мати на увазі, що міжнародні норми охорони навколишнього середовища орієнтуються переважно на методи випробувань, а не на норми, які визначають величини лімітів речовини, що забруднюють.      До нових сфер підприємництва можна віднести й екологічний сервіс. Без участі компаній, які спеціалізуються на наданні послуг у сфері екологічного сервісу, не можлива реалізація сучасних проектів. Напрями роботи фірм цього профілю можуть бути вкрай різноманітні: проверення аудиту і оформлення екологічних паспортів, проведення дезактивації грунту, нейтралізація виливів нафти у морі аба на суші, проведення експертизи проектів, утилізація відходів, викидів, бурильних розчинів. Досвід останніх десятиліть особливо чітко показав, що поєднання сучасних технологій в умовах фактично єдиної форми власності – державної, або «нічиєї», при відсутності в суспільстві екологічної етики веде до неминучих екологічних катаклізмів і глибокого застою не тільки в сфері матеріального виробництва, а й в культурі управлінської діяльності взагалі.

Реалізація концепції стійкого демократичного розвитку повинна бути направлена на здійснення програм гармонізації як відносин суспільства з природою, так і консолідації на принципах моральної відповідальності членів суспільства як фундаменту його саморганізації. Виконання системо утворювальних функцій екологічної політики, визначення екологічних цілей і завдань, розроблення та реалізація екологічної програми здійснюється за допомогою екологічного аудиту та екологічного маркетингу [3].

 Екологічний аудит – це перевірка екологічного стану (контроль) середовища, інструмент управління, який системно охоплює всі питання екологічної оцінки діяльності підприємства, удосконалення системи регулювання впливу на довкілля та його інвестиційної привабливості.

 Екологічний маркетинг – це дослідження екологічного стану довкілля, ресерсу підприємства, продукції. Завдання екологічного маркетингу є визначення потреби в екологічно безпечній та іншій продукції, а також інтенсифікації умов її збуту та мінімальних впливів під час її виготовлення та споживання на навколишнє природне середовище, які порушують нормальне функціонування природних екосистем зокрема та біосфери загалом. Отже, екологічний маркетинг – це управлінська функціональна діяльність у складі загальної системи менеджменту підприємства, спрямована на визначення, прогнозування та задоволення споживчих потреб так, щоб не порушувати екологічної рівноваги навколишнього природного середовища і не впливати на стан здоров’я суспільства [4].

  До основних функцій екологічного маркетингу у виробничій сфері належать:    - вивчення попиту на екологічно безпечну продукцію, екологічне ціноутворення;                                                                                                                - планування екологічного безпечного асортименту, збуту і торгівельних операцій;                                                                                     

- планування «зеленої» модернізації виробництва;                               

- організація екологічно безпечного обслуговування споживачів.      

У сфері природокористування до маркетингових функцій входять:              - освоєння природних ресурсів;                                                                     - встановлення платежів і цін на товари та послуги екологічного призначення для отримання прибутку суб’єктами природокористування;                  - розвиток всебічних форм торгівлі товарами та послугами екологічного призначення;                                                                                      

- поділ ринків збуту товарів та послуг екологічного призначення відповідно природно-географічних територій, регіонів та окремих зон;                       - залучення до екологічного ринку іноземних інвесторів;                                   - освоєння природних ресурсів і створення на їх основі конкурентоспроможної на світовому ринку продукції екологічного призначення.

 Використання перелічених функцій здійснюється шляхом:                                    - дослідження реальних і потенційних проблем споживачів природних ресурсів, товарів і послуг екологічного призначення;                                                        - дослідження ринку та його можливостей, прогнозування ринкового попиту і ємкості ринку в сфері природокористування;                                               - розроблення стратегії екологічного маркетинга природокористування та відповідних екологічних програм та заходів;                                                            - маркетингове планування реалізації програмних заходів.

 

Література

1. Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління/ С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко.: Монографія. / Під ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. — 250 с.

2. Теслюк Г. Впровадження інноваційних технологій органічного землеробства в Україні / Г. Теслюк, О.Колбасін, В. Серебряков // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конф. 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. С.247-249.

3. Пугач А.М. Напрями розвитку НТП в агропромисловому комплексі України. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи». – Т1. Тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2011. С. 50-52.

4. Садченко Е. В., Харичков С. К. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития. — Одесса, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. — 146 с.

Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 1326
Всього коментарів: 0