Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Лазаренко Владислав

аспірант

Науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 

Починаючи з 80-х рр. минулого століття глобалізаційні процеси в світовому економічному, політичному та соціальному житті набрали особливих темпів розвитку: поява нових технологій в усіх сферах національної економіки, зростання інтенсивності взаємозв'язків у сфері торгівлі, фінансів, міграції населення в наслідок розвитку систем транспорту та комунікацій, зміцнення зв’язків між найвіддаленішими точками планети. Ці фактори, в тій чи іншій мірі, визначили подальший вектор розвитку людства. Внаслідок цих процесів у світі утворилася ціла низка екологічних об’єднань, організацій які займалися проблемами екології та суспільства як невід’ємного об’єкта природи, а також освітньо-просвітницькою діяльністю серед населення. Внаслідок цього, на початку ХХI сторіччя у суспільстві популяризувалося так зване «екологічне мислення» – про сенс життя, власне здоров’я, долю наступних поколінь.

Зміна свідомості соціуму не залишилась не поміченою великими транснаціональними корпораціями, які лідирували на ринках продовольчих товарів та послуг і піддавалися постійній критиці суспільства та вищезгаданих організацій. З метою збереження наявних ринкових сегментів, великі компанії були змушені змінити концептуальний підхід на ринках продовольчої продукції із соціально-етичного на екологізацію виробництва через призму концепції «екологічного маркетингу».

Саме концепція соціально-етичного маркетингу стала визначальною для появи та розвитку екологічного маркетингу, яка припускала можливість задоволення потреб споживачів з одночасним поліпшенням життєвого рівня суспільства. Соціально-етичний маркетинг дозволив врахувати та спрямувати на свою користь екологічні та соціальні проблеми суспільства, тобто створити нові маркетингові рішення, які, з одного боку, покращували б імідж підприємства, а з іншого – підвищували його прибуток.

Проте, дана концепція не враховувала фактор організації виробництва і збуту на задоволення екологічно орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари (вироби або послуги) – економічно ефективні та екологічно безпечні у виробництві та споживанні з урахуванням різних інтересів суб’єктів ринку, що стало актуально у суспільстві. Завданням екологічного маркетингу є створення умов для збереження навколишнього середовища, пристосування виробництва до вимог ринку, розробка екологічно чистої продукції, що має високу конкурентоспроможність, а також інтенсифікації її збуту й одержання додаткового прибутку за рахунок екологізації виробництва.

Щодо самого визначення екологічного маркетингу, то найбільш поширеним нині є  визначення, запропоноване Ж. Отманн. На її думку, екологічний маркетинг – це господарська діяльність підприємств, спрямована на виробництво екологічно орієнтованої продукції, формування попиту на цю продукцію, приведення всіх ресурсів підприємства до вимог і можливостей ринку для отримання прибутку без нанесення шкоди навколишньому природному середовищу [2].

Екологічний маркетинг або «зелений», «збалансований» маркетинг, сформувався на перетині таких складових розвитку суспільства, як задоволення екологічних платоспроможних покупців, збереження довкілля та досягнення прибутковості підприємства (рис. 1).

 

Рис. 1.Складові розвитку суспільства, що формують екологічний маркетинг

 

Суб’єкти господарювання, які свідомо займаються екологічним маркетингом, з одного боку задовольняють екологічно орієнтований попит, з іншого – дбають про збереження довкілля. Проте, оскільки такі суб’єкти господарювання мають бути конкурентоспроможними, то їм слід забезпечити прибутковість свого бізнесу. Саме екологічний маркетинг дозволяє поєднати зазначені три аспекти: забезпечити попит на екологічні товари та послуги, сприяти збереженню довкілля та підтримувати прибутковість суб’єктів господарювання.

Отже, екологічний маркетинг можна представити як господарський процес, що:

  1. Задовольняє екологічні потреби споживачів;
  2. Забезпечує переваги суб’єктам господарювання, зокрема збільшення прибутку підприємств;
  3. Задовольняє вимоги щодо збереження довкілля;
  4. Сприяє утворенню соціального, екологічного та економічного ефектів (екологізація технологій, збереження ресурсів, зниження забруднення, утилізація відходів) [2].

Симбіоз усіх трьох компонентів, що зображений на рис. 1, є квінтесенцією ефективності екологічного маркетингу як концепції та нової філософії ведення бізнесу. А аграрний сектор економіки є одним з найдієвіших та економічно-ефективних засобів задоволенням екологічних потреб споживачів, зокрема потреби в екологічно чистих продуктах харчування та потреби в збереженні довкілля.

Враховуючи той факт, що Україна має офіційний статус зони екологічного лиха, отриманого внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС, а також характерний для нашої країни 3-й тип відтворення населення (коли темпи смертності перевищують темпи приросту населення), загальна не стабільна економічна ситуація в країні, не може не позначатися на рівню життя та загальному стані здоров’я населення. І саме тому, для успішного та економічно-ефективного функціонування на ринках харчових продуктів, маркетингова переорієнтація вітчизняних сільськогосподраських підприємств є життєво необхідною та економічно-обгрунтованою [1].

Досвід подібної переорієнтації в Україні на даний момент не значний, адже даний маркетинговий напрямок в Україні відносно новий і перебуває лише в стані зародження. Проте приклади екологізації виробництва в вітчизняному аграрному секторі є. Так, на приклад абсолютний лідер на вітчизняному ринку цукру ТОВ «Астарта Київ» у 2013 у місті Глобіно завершила проект по будівництву біогазового комплесу та повного його введення в експлуатацію. За свідченням самого керівництва компаніїї, введення в дію цього проекту зменшило собівартість підприємства майже на 50%. Крім того, компанія розширила власний асортимент за рахунок виробництва біогазу та його подальшої реалізації в якості альтернативного палива, що збільшило загальний прибуток компанії [4].

Таким чином, можна констатувати, що екологічний маркетинг – це нова філософія ведення бізнесу, зокрема бізнесу в АПК. В Україні, з її власним сільськогосподарським потенціалом цей напрямок маркетингу може вивести вітчизняну сільськогосподарську галузь на новий економічний рівень не тільки як галузь національної економіки, а й становлення держави як потужного конкурентоспроможного виробника екологічно чистої продукції у світі.

 

Література

  1. Бочко О.Ю. Сприйняття і реалізація концепцій маркетингу в аграрній сфері економіки [Текст] / О.Ю. Бочко // Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. – 2007. – № 14. – С. 279-287.
  2. Зіновчук Н.В. Екологічний маркетинг: навчальний посібник / Н.В. Зіновчук, А.В. Ращенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015.– 190 с.
  3. Нагорнова С.С. Формування системи аграрного маркетингу в сучасних умовах / С.С. Нагорнова // Вісник ХНТУСГ. – 2007. – № 56. – С. 187-192.
  4. Офіційний сайт компанії ТОВ «Астарта Київ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.astartakiev.com
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 572
Всього коментарів: 0