Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ І ВІДТВОРЕННЯ ҐРУНТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ступень Наталія

здобувач

Науковий керівник: к.е.н. Чудовська В.А.

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ І ВІДТВОРЕННЯ ҐРУНТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

Сприятливими природно-ресурсним умовами Україна завдячує ґрунтовому покриву, в складі якого понад 70% чорноземів і лучно-чорноземних ґрунтів, що характеризуються високим рівнем родючості. Саме завдяки родючості ґрунти є основою життя та розвитку людства, а також одним із визначальних чинників забезпечення продовольчої безпеки країни. Зокрема в аграрному секторі продуктивність виробництва значною мірою залежить якраз від стану ґрунтового покриву.

На сьогодні згідно даних агрохімічного обстеження ґрунтів спостерігається погіршення основних показників їх родючості. Так, протягом останніх 20 років у середньому по Україні вміст гумусу в ґрунті зменшився на 0,22% в абсолютних величинах і нині становить 3,14%. Такі втрати гумусу в грошовому еквіваленті становлять понад 450 млрд грн [2].

Результативне вирішення питань раціонального природокористування й охорони земельних ресурсів, у т.ч. землекористування і охорони ґрунтів, в умовах трансформації земельних відносин вбачається неможливим без виваженої і методичної державної політики в цій сфері, оперативного контролю та цільового використанням бюджетних коштів за умови застосування фінансово-економічного, інституційно-правового та адміністративного інструментарію. Наразі правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель визначено в Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», дотримання засад якого передбачає забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля.

В цілому правове регулювання у сфері відтворення та охорони земельних ресурсів і ґрунтів, а також їх родючості здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», інших нормативно-правових актів. Передбачені існуючим земельним, екологічним та іншими галузями законодавства правила щодо раціонального використання, відтворення й охорони земельних ресурсів повною мірою стосуються і ґрунтів.

Зокрема, згідно Закону України «Про охорону земель» відтворення та підвищення родючості ґрунтів є однією зі складових охорони земель – системи правових, організаційних, екологічних, технологічних та інших заходів у процесі використання сільськогосподарських та інших угідь суб'єктами підприємницької та іншої діяльності [1].

Крім того, Законом України «Про охорону земель» регламентовано питання щодо забезпечення охорони і екологічно безпечного використання земель, де визначено: основні напрями охорони та екологічного захисту земель; компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони земель; обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів; нормативи в галузі охорони земель; порядок фінансування заходів щодо охорони та раціонального використання земельних ресурсів; види стимулювання заходів щодо охорони та екологічно безпечного використання земель і підвищення родючості ґрунтів; відповідальність за порушення законодавства про охорону земель; основні напрями міжнародного співробітництва у сфері охорони земель [1].

Своєю чергою охорона ґрунтів інтерпретується через призму правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтового покриву, захисту його від деградаційних процесів, ведення аграрного виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій і забезпечення екологічної безпеки довкілля.

Поряд з тим чинна нормативно-правова база у сфері охорони довкілля, зокрема охорони й відтворення ґрунтів, незважаючи на істотний перелік існуючих законодавчих актів, знаходиться на стадії становлення.

Таким чином, на сьогодні виникла об’єктивна необхідність розробки та наукового обґрунтування регіональних програм щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь, а також відповідного законодавчого забезпечення (у т.ч. Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості») з метою збереження унікального ґрунтового покриву України, його екологічних і продукційних функцій, створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків.

Нормативно-правове регулювання даної сфери має ґрунтуватися на засадах щодо: раціонального використання та відтворення земельних ресурсів агросфери як важливого компоненту довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва; дотримання землевласниками й землекористувачами науково обґрунтованих технологічних регламентів, правил високої культури землеробства, охорони земельних ресурсів при їх експлуатації; своєчасного запобігання і усунення явищ деградації ґрунтів та можливих еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним землекористуванням. Крім того необхідним є радикальна перебудова організаційних засад у сфері охорони й відтворення земельних ресурсів агросфери.

 

Література

  1. Закон України «Про охорону земель» № 962-IV від 19 червня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
  2. Яцук Ігор. На що перетворяться наші чорноземи через десяток-другий років? / Ігор Яцук // Agro Times, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agrotimes.net/opinions/
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 572
Всього коментарів: 0