Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

НАПРЯМИ І ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ НА БІОЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

Літвак Ольга

здобувач

Науковий керівник: д.е.н., професор Вишневська О.М.

Миколаївський національний аграрний університет

м. Миколаїв

 

НАПРЯМИ І ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ НА БІОЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ

 

Формування національної та продовольчої безпеки держави обумовлює створення передумов до збалансованого розвитку аграрного сектора на принципах раціонального використання природних ресурсів, ефективного застосування альтернативних джерел  енергії, збереження родючості ґрунтів і запровадження інноваційних технологій. Тому, провідного значення для подальшого розвитку  аграрного сектора набуває біоекономіки, яка базується на широкому використанні біотехнологій та застосуванні біологічних поновлюваних ресурсів для випуску продуктів і енергії [1].  

Активний розвиток біоекономіки сприяє вирішенню таких актуальних питань аграрного сектора, як скорочення енерговитрат, відновлення ресурсного потенціалу, збереження навколишнього природного середовища [2].

         Розвиток біоекономіки в аграрному секторі пов’язаний  із виробництвом традиційної сільськогосподарської продукції на основі використання передових прийомів та біотехнологій. Також можлива розробка та виробництво інноваційної біотехнологічної промислової продукції, а саме: біопалива на основі біотехнологічного перетворення вуглеводів рослинних культур [3]; біопалива нового покоління на основі фототрофних культур (мікроводоростей, бактерій і т.д.); кормів на основі переробки та біотехнологічної  модифікації відходів біопаливних виробництв;  біосинтетичних амінокислот; біодеградуючих пластиків; мікроцелюлози і надміцних волокон на основі  біоматеріалів.

Основними напрямками розвитку біоекономіки в аграрному секторі є:

 • виробництво високоврожайних зернових культур на основі  управління біологічними процесами і факторами родючості ґрунту;
 • розвиток високопродуктивного м'ясного скотарства на основі використання генетичних характеристик худоби та біологічного потенціалу пасовищ;
 • утилізація первинних та вторинних відходів сільськогосподарського виробництва;
 • вермикультивування (розведення дощових черв’яків з метою утилізації органічних відходів);
 • пошук і створення альтернативних джерел енергії на основі біомаси;
 • виробництво біологічних добрив;
 • виробництво біологічних засобів захисту рослин;
 • розвиток органічного землеробства.

Орієнтація галузі у біоекономічну площину сприятиме формуванню високопродуктивного сільськогосподарського виробництва та буде мати значні переваги у розвитку.

До економічних переваг розвитку біоекономіки в аграрному секторі можна віднести: зниження собівартості сільськогосподарської продукції; розвиток інноваційних агротехнологій; поява нової сільськогосподарської продукції і нових ринків збуту; зниження залежності виробництва від енергоресурсів; виробництво товарів багаторазового використання та придатних до переробки;  підвищення конкурентоспроможності галузі.

Соціально-економічні переваги представлені такими напрямами: диверсифікація економіки аграрного сектора; поява нових робочих місць; розвиток інфраструктури сільських територій; покращення стану здоров’я населення; створення продуктів харчування з підвищеною поживною цінністю; покращення якості життя.

В останні роки особливо загострилися проблеми погіршення якісного та екологічного стану сільськогосподарських угідь і неощадливого використання природних ресурсів в аграрному виробництві.  Розвиток галузі на біоекономічних засадах буде сприяти вирішенню цих актуальних питань. Отже, екологічні переваги біоекономіки поєднують у собі такі можливості: раціональне використання енергії, водних ресурсів та ґрунтів; запобігання забрудненню навколишнього середовища; зниження обсягів викидів парникових газів та інших шкідливих речовин в атмосферне повітря; скорочення залежності від викопних ресурсів; виробництво палива і пластмас із біомаси сільськогосподарського походження; отримання екологічно чистої продукції.

Важливою передумовою формування біоекономіки в Україні є державна підтримка і розробка законодавчих норм  і програм розвитку. Метою таких нормативно-правових актів повинно стати впровадження заходів, спрямованих на стимулювання процесу та забезпечення контролю, а також надання допомоги сільськогосподарським виробникам в адаптації до нових економічних умов.

 

Література

 1. The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.becoteps.org.
 2. Талавиря М.П. Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням в умовах глобалізації : монографія / М. П. Талавиря, А. М. Клименко, В. В. Жебка та ін. – К. : Лисенко М.М., 2012. – 339 c.
 3. Макарчук О.Г. Біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва: економічний вимір, прогноз використання: монографія / О.Г. Макарчук, В.К. Савчук. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 177 с.
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 215
Всього коментарів: 0