Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ЕКОЛОГІЧНО ОБГРУНТОВАНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ВИНОГРАДНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

Ніколаєва Ольга

аспірант

Науковий керівник:

д. с.-г. н., член-кор. НААН України Власов В. В.

Бузовська Марина

к. с.-г. н.

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

смт Таїрово, м. Одеса

 

ЕКОЛОГІЧНО ОБГРУНТОВАНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПІД ВИНОГРАДНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

 

Виноградарство – високоефективна галузь сільського господарства, для якої земля є базою розміщення виробництва, запорукою отримання врожаю та основою його якості, за рахунок оптимальних екологічних умов та новітніх технологій обробітку[2]. В процесі виробництва земля стає предметом відносин власності, в основі економічного характеру якої лежить земельна рента [4].

За останні роки проблемі грошової оцінки землі присвячено значну кількість наукових праць. Кручок С. І. зробив внесок у розвиток методології експертної грошової оцінки землі. Хвесик М. А. та Збагерська Н. В. приділили увагу макроекономічній грошовій оцінці землі, тобто всієї наявної маси земельних ресурсів. В той же час, залишається багато проблем, пов’язаних з проведенням грошової оцінки сільськогосподарських земель, та багаторічних насаджень як вагомої частини земель сільськогосподарського призначення [1]. В 2005 р. Гайдуцький П.І. та інші автори опублікували методику оцінки землі по областях України, яку в 2002 році було проіндексовано Державним комітетом із земельних ресурсів, а пізніше Новіковою Ю. М. була опублікована альтернативна методика грошової оцінки землі. Миргородська Л. О. приділила увагу питанню вартості земель виноградників, де авторка визначала вартість земель виноградників на основі даних про урожайність винограду та виходу валової продукції [6]. Але не було враховано, що один і той же сорт може давати різну за кількістю та якістю продукцію в залежності від умов зростання винограду. Надалі питаннями оцінки земель сільськогосподарського призначення займалися і інші науковці, Шевченко М. В. (грошова оцінка плодових культур), Мандраж З. Р. (оцінка ефіроолійних культур), Рощина
Ю. В. (оцінка кормових культур), у 2008 р. вийшла книга Сафонової В. І., де методика грошової оціни землі визначається на основі посівної площі, реального рівня рентабельності рослинництва. Це дозволяє зробити висновок щодо актуальності проблеми і на сьогоднішній день.

Оцінка землі проводиться в разі внеску земельної ділянки в статутній капітал підприємства, визначенні ринкової вартості земельної ділянки в разі її купівлі-продажу, а також в інших випадках коли для ухвалення управлінських рішень пов'язаних із землею необхідно володіти інформацією відносно вартості земельної ділянки або вартості прав її оренди [1]. Отже, якою ціною? Це питання турбує не тільки потенційних покупців або орендарів та продавців, але й органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день ринок сільськогосподарських земель в Україні ще закритий, його функціонування вже планується на 2017 рік, за умови обґрунтованого та прозорого ціноутворення. В Україні і досі ще не має чіткого механізму оцінювання земельних ділянок з розміщеними на них виноградними насадженнями, але перед українським суспільством вже постає питання вартості самої землі як просторового базису, землі як засобу виробництва у сільському господарстві, тобто земельного паю в поєднанні з вартістю нерухомого майна (майнового паю, насаджень, шпалери, тощо). У зв'язку з цим, буде проведено детальний аналіз ступеню впливу комплексу екологічних умов на формування врожаю ягід і на цій основі проводитиметься екологічно обґрунтована оцінка земель виноградників.

Проведено детальний аналіз впливу ампелоекологічних умов (рельєф, ґрунтовий покрив, мікроклімат) на якість та кількість урожаю (цукристість та кислотність виноградного сусла) на виноградниках Овідіопольського району Одеської області, з технічними і столовими сортами. Далі, на основі проведеного аналізу по кожному із екологічних факторів розраховані числові показники (коефіцієнти), які виражають вплив умов території на кількість та якість врожаю винограду. Крім того, усі показники території об’єднані в дві основні групи впливу: І-ша, що регулює можливість, або недоцільність ведення виноградарства в промислових об’ємах; ІІ-га, що регламентує підщепно-прищепні комбінації та сортовий склад насаджень. За характером впливу показники мають або «підвищувальний» коефіцієнт, або «знижувальне» значення коефіцієнту [2, 3].

На основі існуючих методик оцінки, прийнятих в Україні, при розрахунку вартості земель під виноградними насадженнями пропонується застосовувати поправочні «коефіцієнти», з метою отримання значень якісного впливу кожного екологічного критерію на врожай в числовому виразі, що дозволить для ділянок з кращими умовами дати вищу оцінку порівняно з ділянками де складніше отримати високоякісну продукцію. Межі параметрів кожного екологічного фактору, встановлюються за функціональною екологічною біоіндикацією сортів винограду, межі екологічного комфорту, а також критичні значення розглянутих параметрів [2, 3, 5].

Відповідно оцінка земельних ділянок під виноградниками буде складатися з двох складових – оцінки власне земельної ділянки з її екологічними умовами та оцінки виноградних насаджень (як нерухомого майна, а також основні показники агротехнічного стану: сортовий склад, рік закладання, формування, зрідженість, ступінь ураженості шкідниками і хворобами та інші). Враховуючи вищевикладене, нами була проведена спроба скоригувати та порівняти нормативну грошову оцінку двох земельних ділянок на території Овідіопольського району Таїровської та Доброолександрівської селищних рад сорту Одеський чорний, які відрізняються за екологічними умовами. За даними Держгеокадастру середні значення нормативної грошової оцінки (НГО) угідь в Україні на початок 2016 року визначено: для ріллі в розмірі 30,924 тис. грн./га, для багаторічних насаджень - 59,28 тис. грн./га [7]. На основі аналізу умов території двох ділянок було скориговано значення НГО з урахуванням ампелоекологічних показників кожної ділянки та проаналізовано отримані значення: перша ділянка була оцінена на 2,6% вище другої – що вказує на кращі умови та агротехніку першої ділянки, де ймовірно отримати урожай кращої якості. А отже, необхідно приділити увагу питанням методики щодо проведення оцінки земель під виноградними насадженнями, з метою підвищення якості виноградарсько-виноробної продукції, збільшення обсягів виробництва, розширення ринку збуту, а також з метою охорони і довготерміновості заходів по раціональному використанню природних ресурсів до основних з яких відноситься – Земля.

 

Література

 1. Богачов С. В. Грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення як базис для визначення її вартості [Текст] / С. В. Богачов,
  О. П. Таран / Економічний простір. – 2008. - №19. – С. 99-109.
 2. Власов В. В. Екологічні основи формування виноградних ландшафтів [Текст] / В. В. Власов – Арциз: ФОП Петров О. С., 2013. – 248 с.
 3. Годельман Я. М. Экология молдавского виноградарства [Текст] /
  Я. М. Годельман. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1990. - 199 с.
 4. Дехтяренко Ю. Ф. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний посібник [Текст] / Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд,
  Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха - К. Профі, 2007. – 624 с.
 5. Кисиль М. Ф. Основы ампелоэкологии [Текст] / М. Ф. Кисиль. – Ch.: Tipogr. AŞM, 2005. – 336 p.
 6. Миргородська Л. О. Грошова оцінка виноградників різних сортів і її використання для підвищення ефективності виноградарсько-виноробної галузі [Текст] / Л. О. Миргородська / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Сімферополь, 2000. – 22с.
 7. Офіційний сайт Держгеокадастру [електронний ресурс] http://land.gov.ua/info/derzhheokadastr-povidomliaie-pro-znachennia-koefitsiientu-indeksatsii-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-za-2015-rik/
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 317
Всього коментарів: 0