Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Прокопишин Оксана

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Львівський національний аграрний університет

м. Львів

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Екологічні проблеми, які постійно виникають внаслідок виробничої діяльності підприємств, змушують людство шукати шляхи їх подолання.

Варто зауважити, що врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі планування політики, планів і програм розвитку не є законодавчо обов’язковим в Україні, на відміну від законодавства ЄС. Однією з найголовніших проблем розробки і реалізації ефективної екологічної політики є відсутність забезпечення керівництва підприємства комплексною, достовірною та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність.

Інформаційно-управлінська система на сьогодні, окрім оперативних завдань, повинна бути орієнтована на виконання стратегічних завдань розвитку підприємства, з-поміж яких – зниження витратних частин бюджету і собівартості екологічно чистої продукції, підвищення ефективності екологічного управління і забезпечення її інвестиційної привабливості, зміцнення наявних ринків збуту і освоєння нових видів діяльності, з урахуванням їх впливу на навколишнє середовище.

Світова тенденція конкурентної боротьби чітко вказує на пріоритет екологічно чистих видів продукції, робіт і послуг, створення екологічно чистих технологій [1].

Підприємства, які прагнуть стабільності у мінливому ринковому середовищі, повинні відповідати міжнародним і національним вимогам щодо виробництва та якості продукції, бути відкритими для зовнішнього світу. Наявність глобальної екологічної кризи спонукає до дедалі повнішого врахування екологічних аспектів у процесі господарювання. Тому виникає потреба впровадження нових підходів до управління вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами, які здійснюють виробництво та порушують екологічну безпеку.

Підприємства, що забруднюють довкілля, зобов’язані надавати інформацію про свою діяльність у галузі природокористування, оскільки її відсутність може створювати серйозні ризики для інвесторів і власників: вклавши сьогодні засоби у виробництво, вони вже завтра можуть зазнати значних втрат у вигляді штрафів, витрат на ліквідацію наслідків екологічних катастроф тощо.

Основним джерелом інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень щодо діяльності у галузі природокористування є система бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві. Така увага до бухгалтерського обліку зумовлена тим, що саме він є центром управлінської інформаційної системи. Завдяки бухгалтерському обліку і управлінський апарат, і зовнішні користувачі можуть мати повну картину господарської діяльності підприємства.

Окрім зазначеного, у сфері компетенції управлінського обліку важливе місце займає система збору і обробки даних нефінансового та екологічного характеру [2].

Використання обліку як інформаційно-контрольної системи в галузі охорони середовища може бути результатом пробудженої екологічної свідомості суспільства в результаті деградації середовища, яке загрожує життю людства. Однак екологічний підхід до бухгалтерського обліку досі не має методологічних розробок, що забезпечувало б основу для створення методик облікового відображення екологічної діяльності.

Водночас економічні, організаційно-методологічні і нормативно-аналітичні засади екологічного обліку, особливо екологічного бухгалтерського управлінського обліку в системі еколого-економічного менеджменту, – найменш розроблена ділянка екологічного забезпечення на всіх рівнях фінансово-господарської й управлінської діяльності, а також оптимізації середовища існування і екологічної безпеки людини, що є одним із невід’ємних чинників виробництва.

Отже, в умовах інтеграції України до світового ринку зростає інтерес до створення налагодженої системи контролю за дотриманням екологічних вимог, інформаційною базою якої має стати бухгалтерський облік екологічної діяльності.

 

Література

1. Веклич О. Вдосконалення інструментів екологічного управління в Україні / О. Веклич // Економіка України. – 1998. – № 9 – С. 65-73.

2. Ковалева Н. Г. Функции хозяйственного контроля, экологического аудита и экспертизы в формировании рыночных отношений / Н. Г. Ковалева, Н. И. Хумарова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www/uran/donetsk/ua/masters/2001.

Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 906
Всього коментарів: 0