Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН АКМ НА ЯКІСТЬ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Єременко Оксана

 канд. с.г. наук, доцент

Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Мойсеєнко Світлана

слухач магістратури

Науковий керівник: к.с.г.н., доцент Єременко О.А.

Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

 

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ РЕГУЛЯТОРОМ  РОСТУ РОСЛИН АКМ НА ЯКІСТЬ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Вирощування великоплідного і кондитерського соняшнику становить очевидний економічний інтерес у зв’язку з більш високою (в 1,5 – 2 рази) закупівельною ціною на цю продукцію порівняно з традиційними сортами. Зростаючий попит на насіння соняшнику кондитерського типу потребує ширшого впровадження у виробництво нових сортів та гібридів з розробленими для них технологіями вирощування [1].

Одним з актуальних елементів сучасних технологій є передпосівна обробка насіння регуляторами росту рослин (РРР), які стимулюють процес проростання, захищають насіння при їх довготривалому перебуванні в несприятливих умовах, підвищують польову схожість насіння, сприяють активному розвитку кореневої системи [2].

Метою роботи було вивчити вплив передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Лакомка РРР АКМ на якість насіннєвої продукції.

Методика та умови. Дослідження проводили на полях ТОВ «АФ МИР» Мелітопольського р-ну Запорізької обл. у 2011 – 2013 рр.  та лабораторії моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва НДІ Агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету.  

Ґрунти дослідних ділянок – чорноземи південні з середньозваженим вмістом гумусу 3,7 %, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 95 мг/кг, рухомого фосфору (за Чириковим) – 117 мг/кг і обмінного калію (за Чириковим)  – 145 мг/кг ґрунту.

Умови зволоження ґрунту в досліджувані роки різнилися, як за кількістю опадів, так і за рівномірністю їх випадання. Майже однакова кількість опадів за вегетаційний період була  в 2012 (129 мм) та 2013 (122 мм) роках, тоді як в 2011 році майже в 2 рази більша (249 мм).  Показники ГТК коливалися по роках в межах 0,4-0,9.

Двофакторний польовий дослід, в якому вивчали вплив РРР АКМ [3]  (фактор А) і гідротермічних умов року (фактор В) на формування структури врожаю соняшнику проводили  за схемою наведеною у таблиці 1. Обробку насіння проводили за 1 – 2 дні до сівби методом інкрустації з розрахунку 10 л робочого розчину на 1 т насіння.

Як протруйник використовували Дерозал з нормою витрати 1,5 л/т.

Насіння висівали в третій декаді квітня з нормою 45 тис.шт./га, з шириною міжрядь – 70 см. Попередник – озима пшениця. Догляд за формуванням структури врожаю соняшнику проводили відповідно до «Методики полевых опытов по изучению агротехнических примов возделывания подсолнечника» [4].

  1. Схема польового досліду
  •  

Препарат, норма витрати, л/т

Концентрація д.р. в робочому розчині, г/л

1 (К)

Протруйник

  •  
  1.  

Протруйник+АКМ, 0,330

Іонол і диметилсульфоксид, 0,015

Математичну обробку отриманих результатів проводили за критерієм Стьюдента [5] та комп’ютерною програмою Agrostat.

Результати досліджень. Регулятори росту рослин послаблюють негативний вплив посухи. Через настання фенологічної фази «цвітіння» на 3-5 діб (залежно від року) раніше у варіанті із застосуванням РРР АКМ, фертильність пилку збільшується у середньому на 23 %, порівняно з контролем.

Пустозерність насіння соняшнику напряму залежить від фертильності пилку. Цей показник дуже змінювався протягом досліджуваних років. Застосування РРР АКМ для передпосівної обробки насіння сорту Лакомка призводить до зниження пустозерності на 11 – 14 % порівняно з контролем (в середньому по роках).

Так, у контрольному варіанті маса насіння в кошику в посушливому році зменшувалася в 1,4 рази відносно зволоженого року, тоді як при застосуванні РРР АКМ – в 1,2 рази.

Позитивний вплив РРР АКМ на формування генеративних органів у рослин соняшнику відобразився в такому інтегрованому показнику як біологічна урожайність, яка за дії АКМ збільшилась відносно контролю 22 % (в середньому по роках). Найбільший вплив на врожайність соняшнику виявив АКМ у посушливому році, коли вона зросла на 28 %, відносно контролю. Отже РРР АКМ проявив антистресовий ефект. Це слід враховувати при розробці антистресових прийомів у технологіях вирощування соняшнику в Степовій зоні України.

 

Література

  1. Поляков О. Вирощування кондитерського соняшнику / О. Поляков, О. ікітенко, В. Рожкован // Пропозиція. – 2013. – Вип. 12. – С. 22 – 26.
  2. Буряк Ю.І. Посівні якості насіння соняшнику залежно від впливу регуляторів росту рослин та протруйників / Ю.І. Буряк, Ю.Є. Огурцов, О.В. Чернобаб, І.І. Клименко // Селекція і насінництво, 2014. – Вип. 105. – С. 173 – 177.
  3. Калитка В.В. Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / Золотухіна З.В., Іванченко О.А., Ялоха Т.М., Жерновий О.І. // Пат. 58260 Україна, МПК51 А01С 1/06, А01N 31/00. №201010482; опубл. 11.04.2011, Бюл. №7.
  4. Методика полевых опытов по изучению агротехнических приемов возделывания подсолнечника // Методичні рекомендації. – Запорожье, 2005. – 16 с.
  5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 327
Всього коментарів: 0