Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Абдуллаєва Асіє

студентка

Науковий керівник: к.т.н. Кузьмін О.В.

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Вирішальною умовою успішності будь-якого готельно-ресторанного закладу (ГРЗ) є його здатність до розробки та впровадження інноваційних конкурентоздатних продуктів та послуг в умовах насиченості ринку. Конкуренція всередині ринку стимулює ГРЗ на впровадження інноваційних технологій, які пов’язані з ресурсозбереженням, для подальшого зменшення собівартості готової продукції та забезпечення конкурентоспроможних послуг.

Для визначення основних етапів розробки та впровадження інноваційних технологій, розглянемо основні характеристики і поняття «інновації».

Поняття «інновація» є українським варіантом англійського слова innovation, що буквально означає «введення нововведень» або «введення новацій». Під нововведенням розуміється новий порядок, новий метод, винахід, нове явище [1, 2]. Новація (лат. novation) відповідно до тлумачного словника Даля трактується як зміна, оновлення. Тому, проаналізувавши існуючі варіанти, в якості основного ми будемо використовувати наступне визначення.

Інновація – комплексний процес (об'єкт, результат) створення, розповсюдження і практичного використання якісно нових ідей, рішень, винаходів, або кращого задоволення вже відомої суспільної потреби, які приводять до цільової зміни і створення кращих по властивостях товарів (продуктів, послуг), технологій, що забезпечують економію витрат, отримання прибутку, доходу і що охоплює весь спектр видів діяльності. Як суб'єкт інноваційного процесу, нововведення визначають: створення нового продукту; використання нової технології виробництва; використання нової організації виробництва; відкриття нових ринків збуту; відкриття нових джерел сировини.

Під ресурсозберігаючими технологіями розуміють екологічні інновації, які пов’язано з системою заходів, спрямованих на значне зниження споживання ресурсів (палива та інших джерел енергії, сировини, матеріалів, повітря, води та інших ресурсів), або залучення вторинних ресурсів, а також утилізацію відходів, за умов збереження високого рівня якості готової продукції та послуг.

Під природоохоронними технологіями розуміють екологічні інновації, які пов’язані зі збереженням і відновленням ресурсів, здоров'я населення і навколишнього середовища. Це можуть бути нові продукти і технології, які засновані на використанні нових екологічно чистих напівфабрикатів.

На сьогодні одним з існуючих факторів зростання прибутковості ГРЗ є продумана економічна політика підприємства, що спонукає до проведення ресурсозберігаючого та природоохоронного аудиту у ГРЗ, завдяки чому досягається скорочення споживання ресурсів до 20%.

Після енергетичного аудиту складається енергетичний паспорт будівлі, в якому прописується структура енерго- і тепло-споживання, оцінюються джерела витрат енергії – як теплової, так і електричної, виявляються першорядні проблеми.

Можна зробити попередній висновок, що будь-який ГРЗ, впроваджуючи інноваційні технології, отримує доказовий ефект від їх впровадження, що дозволяє розширити спектр надаваних послуг і підвищити їх якість.

 

Література

1. Управление инновациями. 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / [Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю.]. – М.: Инфра-М, 1999. – 328 с.

2. Пархоменко Е.Л. Качество инновационного продукта: монография / Пархоменко Е.Л., Герасимов Б.И., Пархоменко Л.В.; под ред. Б.И. Герасимова. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 116 с.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 641
Всього коментарів: 0