Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА ЗА БІОЛОГІЗАЦІЇ ЙОГО ВИРОЩУВАННЯ

Черній Віктор

аспірант

Науковий керівник: д-р. с-г. наук, професор Каленська С. М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА ЗА БІОЛОГІЗАЦІЇ ЙОГО ВИРОЩУВАННЯ

 

Основним завданням органічного землеробства є забезпечення людства високоякісними продуктами харчування, що виключають ризик нанесення шкоди здоров'ю та довкіллю. Принциповою відмінністю органічної системи землеробства від інших систем землеробства є відмова від використання мінеральних добрив та синтетичних пестицидів [1]. При органічному землеробстві особлива увага приділяється гармонізації виробничих технологій із законами природи, забезпечення екологічного імперативу у господарській діяльності, поліпшення умов для симбіотичної фіксації азоту, використанню місцевих джерел підтримки родючості ґрунту, підтримці балансу між кількістю худоби і площею оброблюваних земель, створенню ефективних сівозмін [2].

Разом з тим, не зважаючи на скорочення витрат, застосування біологічних систем землеробства часто супроводжується зниженням прибутковості виробництва. Тому в органічному виробництві надзвичайно важливо сформувати таку організаційну структуру підприємства, за якої використання наявних виробничих ресурсів забезпечить максимальну продуктивність [3].

Наші дослідження з питань вирощування проса за органічною технологією розпочались у 2014 році в умовах Агрономічної дослідної станції НУБіП України (с. Пшеничне, Васильківського району, Київської області) на земельній ділянці, яка за своїми агроекологічними властивостями відповідає вимогам такого виробництва. Ґрунт – чорнозем типовий малогумусний. Потужність гумусового горизонту – 55 см, гумусово-перехідного – 60 см. Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту така: гумус (за Тюріним) – 4,40–4,50 %, загального азоту міститься 0,29–0,34 %, фосфору – 0,18–0,27 %, калію – 2,4–2,7 %. Вміст рухомого фосфору за Чиріковим становить 4,6–5,8, обмінного калію – 9,6–10,8 мг на 100 г ґрунту, кислотність – рН=6,96–7,20. У польовому досліді розмір облікової ділянки становив 32 м2, елементарної – 60 м2, повторність – чотириразова, розміщення ділянок – систематичне. Просо висівали широкорядним способом (45 см), розміщували в сівозміні після озимої пшениці. Під передпосівну культивацію вносили органічне добриво Гумігран-1 (гранульований біогумус, продукт життєдіяльності червоних каліфорнійських черв'яків) з розрахунку 250 кг/га.

Схема досліду 1 включала застосування різних способів захисту від бур’янів (1. без застосування способів захисту від бур’янів (контроль), 2. механічний (міжрядні обробітки), 3. мульчування (тирса), 4. мульчування (відпрацьована грибниця), 5. мульчування (плівка), 6. хімічний (гербіцид Пріма) (контроль)), інокуляцію насіння (1. без інокуляції (контроль), 2. Хетомік), які накладалися на досліджувані сорти проса (1. Заповітне, 2. Миронівське 51, 3. Омріяне (контроль)).

Схема досліду 2 передбачала підживлення вегетуючих рослин Гумісолом Плюс  – концентрованим органічним добривом на основі вермикомпосту (1. без підживлення (контроль), 2. Гумісол Плюс (II, III, VIII ет. о.)) та інокуляцію ним насіння (1. без інокуляції (контроль), 2. Гумісол Плюс), дані варіанти накладалися на досліджувані сорти проса.

Агротехніка вирощування культури в досліді загальноприйнята для Правобережного Лісостепу України. Вегетаційний період 2014 та 2015 рр. був у цілому сприятливий для росту й розвитку проса. Рівень урожайності в досліді 1 змінювався залежно від варіантів способів захисту проти бур’янів та інокуляції насіння. На контролі (без захисту від бур’янів) та без інокуляції насіння продуктивність досліджуваних сортів проса була на рівні 1,91−2,15 т/га. За умов інокуляції насіння препаратом біологічного походження Хетомік урожайність підвищилась до рівня 2,16−2,33 т/га (8,4−13,5 %). Найефективнішим способом захисту від бур’янів з точки зору продуктивності посівів проса виявився хімічний. За умов застосування мульчування плівкою врожайність у середньому по сортах та варіантах інокуляції насіння знизилася відносно нього на 4,7 %, за мульчування відпрацьованою грибницею – на 25,1 %, за мульчування тирсою – на 27,2 %, за механічного – на 19,3 % та за умов не застосування способів захисту від бур’янів на 47,8 %. Рівень урожайності в досліді 2 змінювався залежно від обробки вегетуючих рослин та інокуляції насіння Гумісолом Плюс. На контролі (без інокуляції насіння) продуктивність досліджуваних сортів проса була на рівні 2,62−3,48 т/га. За умов інокуляції препаратом Гумісол Плюс вона становила 2,86−3,91 т/га.

Більш продуктивним виявився сорт Омріяне у якого рівень продуктивності на фоні досліджуваних факторів був вищим порівняно з сортами Миронівське 51 та Заповітне.

Таким чином, в результаті проведених досліджень нами було встановлено, що застосування таких способів захисту від бур’янів як механічний та мульчування міжрядь поліетиленовою плівкою є досить ефективними чинниками підвищення врожайності проса за органічної технології його вирощування. А також обробка насіння препаратами Хетомік та Гумісол Плюс поліпшує живлення рослин та підвищує їх стійкість до стресових факторів навколишнього середовища, що також позитивно впливає на продуктивність культури.

 

Література

  1. Байбеков Р. Ф. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] / Р. Ф. Байбеков, Н. С. Матюк, А. Я. Рассадин, В. Д. Полин // – М., 2006. – 168 с.
  2. Бойко Л. Передумови розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Л. Бойко // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 2. – С. 30–35.
  3. Горчаков Я. В., Дурманов Д. Н. Мировое органическое земледелие XXI века [Текст]. М.: ПАИМС, 2002. − 402 с.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 263
Всього коментарів: 0