Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТНИЙ ГІДРОДИНАМІЧНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІД СОЛЬОВИХ ВІДКЛАДЕННЬ ІЗ ВМІСТОМ РАДІОНУКЛІДІВ

Денисенко Інна

аспірантка

Науковий керівник: д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ Бондар О. І.

Державний заклад «Державна екологічна академія

післядипломної освіти та управління»

м. Київ

 

ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТНИЙ ГІДРОДИНАМІЧНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІД СОЛЬОВИХ ВІДКЛАДЕННЬ ІЗ ВМІСТОМ РАДІОНУКЛІДІВ

 

У практиці очищення технологічного обладнання нафтогазовидобувної промисловості в Україні застосовують різні способи. Проте, не всі вони є  достатньо екологічно та економічно прийнятними.

Зроблено спробу узагальнення існуючих способів очищення технологічного нафтогазовидобувного обладнання з метою визначення найбільш прийнятного з точки зору сучасних вимог екологічної безпеки. На підставі аналізу літературних джерел, а також власних теоретичних досліджень, накопичено відповідну наукову базу даних для подальших розробок [1-5].

Теоретично обґрунтовано та апробовано технологію очищення нафтогазовидобувного обладнання (насосно-компресорних труб(НКТ), яка базується на одночасному поєднанні кількох методів: гідродинамічного, механічного та кавітаційного.

У результаті експериментальних випробовувань пілотної установки, визначено переваги запропонованого методу очищення забрудненого обладнання перед існуючими, що полягають у наступному:

  • під час очищення не відбувається пошкодження поверхні НКТ;
  •  за рахунок відсутності агресивних хімічних речовин на відміну від хімічного способу, мінімізовано негативний вплив на навколишнє природне середовище;
  • мінімальне утворення вторинних радіоактивних відходів;
  •  відсутність, пилу, з яким радіоактивні частинки можуть розноситись на значні відстані.

Окреслено шляхи удосконалення запропонованого методу в частині підвищення ефективності, економічності та екологічності, що є предметом подальших досліджень.

 

Література

1. Мнухин А. Г. Технологии XXI века: Том 1. Электрогидравлика / А. Г. Мнухин,       А. М. Брюханов, И. В. Иорданов, Н. А. Громовой, В. А. Мнухин  – Макеевка-Донецк: ВИК, 2012. – 432 с.

2. Омельянюк М. В. Разработка технологии гидродинамической кавитационной очистки труб от отложений при ремонте скважин: авторреф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец.   25.00.15 - "Технология бурения и освоения скважин"; 05.02.13 - "Машины, агрегаты и процессы (нефтяная и газовая промышленность)" [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/razrabotka-tekhnologii-gidrodinamicheskoi-kavitatsionn oi-ochistki-trub-ot-otlozhenii-pri-rem.

3. Омельянюк М. В. Солеотложения при добыче нефти: образование, предупреждение, удаление: дис. кандидата техн. наук: 05.02.13 / Максим Витальевич Омельянюк. – Краснодар, 2010. – 156 с.

4. Денисенко І. Ю. Екологічні аспекти процесі очищення технологічного обладнання забрудненого радіонуклідами природного походження : Збірник тез доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми екологічної безпеки»], (Кременчук, 8-9 жовт. 2014) / М-во освіти і науки. – Крем. : Крем. націон. у-тет ім. М. Остроградського, 2014. – С. 27.

5. Іващенко Т. Г., Прибитько Г. В., Денисенко І. Ю. Очищення технологічного обладнання нафтогазовидобувної промисловості, забрудненого джерелами опромінення природного походження: матеріали II Міжнар. наук.-практ. Конф. [«Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід та перспективи»], (Львів, 4-6 листопада 2015) / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. С. 360.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 245
Всього коментарів: 0