Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Тищенко Василь

к.ддерж.упр.,доцент, доцент кафедри

профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення,

Інституту Державного управління у сфері цивільного захисту

м. Київ

 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 

Забруднення атмосферного повітря - це будь-яка зміна складу і властивостей повітря, що негативно впливає на здоров’я людей і тварин, стан рослинного покриву та екосистеми. Забруднення атмосфери може бути природним і штучним. До природних забруднювачів повітря належать вулканічна діяльність, вивітрювання гірських порід, вітрова ерозія, пилок квіткових рослин, дим від лісових і степових пожеж [1]. Основне забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами здійснюється, тепловими електростанціями (далі –ТЕС), що викидають дим з висотних труб в процесі виробництва електричної та теплової  енергії. Потужність викидів залежить від режиму навантаження технологічного обладнання станції і постійно змінюється протягом доби, тижня, місяця та року, відповідно до диспетчерського графіка навантажень. Для зменшення викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел в атмосферу  ТЕС експлуатується пилогазоочистне обладнання – золовловлювальні установки станційних котлів, циклони, пилоосаджувальні камери які є недосконалі.

У результаті спалювання вуглеводневого палива в топках ТЕС в атмосферу викидають вуглекислий газ, концентрація якого зростає приблизно на 0,25% за рік. Це небезпечно, бо може викликати в майбутньому розігрівання атмосфери за рахунок парникового ефекту. З труб ТЕС у атмосферу викидають також оксиди сірки й азоту, які є причиною виникнення кислотних дощів. Під час дощів, сполучаючись з водою, газоподібні отруйні речовини перетворюються в кислоту. Ці кислотні дощі шкідливо впливають на довкілля: знижується врожайність с/г культур внаслідок ушкодження листя кислотами: гинуть ліси; вимивається з ґрунту калій, магній, що викликає деградацію флори і фауни; отруюється вода озер і ставків, гине риба, зникають комахи, щезають водоплавні птахи і тварини, що живляться комахами (з хімії відомо, що кислотність вимірюється показником pH. Зміна pH на одиницю означає, що концентрація кислоти змінилася в 10 разів. Наприклад, коли pH водної системи становить 6,0-6,5, гинуть завитки і молюски, а коли pH становить 5,0-6,0 – гинуть найбільш чутливі планктонні організми, деякі види риби); повітря забруднене кислотним туманом, викликає у людини хвороби дихальних шляхів, очей, атмосфера забруднюється також дрібними твердими частками золи, шлаку, неповністю згорілого палива (сажею)[2].

 Крім того на сьогодні основними антропогенними забруднювачами атмосферного повітря є різні галузі промисловості а саме: підприємства металургійного комплексу; нафтовидобувна промисловість; нафтохімічна промисловість; автотранспорт; виробництво будівельних матеріалів.

Атомні електростанції є джерелом забруднення повітря радіоактивним йодом, радіоактивними інертними газами та аерозолями.

Підприємства металургійного комплексу посідають друге місце за загальною кількістю викидів в атмосферу серед галузей промисловості. Переважно викиди цих підприємств складаються з оксидів карбону, твердих речовин, діоксиду сульфуру, оксидів нітрогену. Основними джерелами викидів у чорній металургії є агломераційне виробництво, виплавка чавуну і сталі.

У кольоровій металургії джерелами утворення викидів є виробництво глинозему, алюмінію, купруму, плюмбуму, цинку, нікелю та дорогоцінних металів. Забруднюючі речовини підприємств металургійного комплексу розносяться на відстань до 60 км від джерела забруднення, як свідчить аналіз аерокосмічних знімків снігового покриву. Комбінати чорної металургії, що включають доменне, сталеплавильне, прокатне виробництва; гірничорудні цехи, агломераційні фабрики, заводи коксохімічні та по переробці відходів основних виробництв, теплоенергетичні установки викидів в атмосферу: оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, пил, окисли азоту, сірководень, аміак, сірковуглець, аерозолі хрому і марганцю, бензол, фенол, піридин, нафталан.

Кольорова металургія - забруднює атмосферу сполуками фтору, кольорових важких металів (часто у вигляді аерозолів), парами ртуті, сірчистим ангідридом, окислами азоту, окислом вуглецю, поліметалічним пилом, смолистими речовинами, з вуглеводнями, що містять бензопірен.

Викиди в атмосферу підприємств машинобудування і металообробка містять аерозолі сполук кольорових і важких металів, зокрема парів ртуті, з парами органічних розчинників.

Нафтовидобувна і нафтохімічна промисловість утворює за обсягом відносно небагато викидів. Проте вони характеризуються високою токсичністю, значною різноманітністю і сконцентрованістю, тому становлять загрозу для всіх живих організмів.

Викиди в атмосферу підприємств неорганічної хімії містять оксид сірки й азоту, сірководень, аміак, сполуки фосфору, вільний хлор, оксид вуглецю.

Висновок: Для зменшення шкоди від цих забруднень потрібно: очищати вугілля від сполук сірки перед його спалюванням  на ТЕС; поліпшувати якість вугілля змішуванням його з вугіллям із зольністю 20-40%, що надходить із Польщі; вловлювати за допомогою фільтрів із диму ТЕС оксиди сірки й азоту; встановлювати електрофільтри та сіркоочищення, а також встановлювати новітнє очисне обладнання на об’єктах промисловості , що суттєво зменшить забруднення атмосфери.

 

Література

1.Забруднення атмосферного повітря.[Електронний ресурс].– Режим доступу:http:/childflola.org.ua/page.1d=138

2. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки” НУЦЗ України. Харків 2015. С.104-105.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 506
Всього коментарів: 0