Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОЮ

Загоруйко Геннадій

д.б.н., професор кафедри

Полтавський університет економіки і торгівлі

 м. Полтава

Колєснікова Лариса

к.с.-г.н, ст. викладач

Полтавська державна аграрна академія

 м. Полтава

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОЮ

 

Щорічно зростаючі енергетичні потреби людства та промисловості невпинно призводять до зростання обсягів видобутку нафти, тому питання впливу розробки нафтових родовищ і нафтохімічного виробництва на екологічний стан довкілля є досить актуальним як для світу в цілому, так і для України зокрема, оскільки вона посідає четверте місце в Європі за запасами нафти й газу після Норвегії, Великобританії та Нідерландів [1]. Відомо, що окремі нафтовидобувні території за станом навколишнього середовища наближаються до загрозливих градацій екологічної небезпеки. У зв’язку з цим питання еколого-токсикологічної оцінки агроландшафтів у місцях локального забруднення ґрунтів нафтопродуктами залишається вкрай актуальним, зокрема для орних земель Полтавщини, частина яких знаходиться в межах Решетняківського нафтогазового родовища та піддається значному техногенному навантаженню [2, 3].

У роботі досліджена динаміка відсотку схожості насіння, зміна анатомоморфологічних показників пшениці ярої під дією нафтового забруднення.

Проведені експерименти та морфометричні дані дали змогу виявити в умовах модельованого нафтового забруднення ґрунту (5, 10, 20, 30, 40, 50 мл/кг) три основні ефекти впливу на проростання та ранній розвиток рослин пшениці ярої:

1. Показано, що стимулюючий ефект нафтового забруднення на рівні ≤5 мл/кг ґрунту проявляється в активації проростання насіння та розвитку вегетативних органів проростків пшениці ярої, інтенсифікації анаболічних процесів у тканинах листової пластинки, що морфологічно визначається збільшенням кількості провідних структурно-волокнистих пучків, проліферації та гіпертрофії клітин епідерми й хлоренхіми, суттєвим підвищенням вмісту в хлоренхімі фотосинтезуючих органел – зерен хлорофілу, а також активним накопиченням фітомаси проростків пшениці ярої. 2. Доведено, що нафтове забруднення ґрунту, яке не перевищує 20 мл/кг, суттєво не впливає на проростання насіння і ранній розвиток рослин пшениці ярої. Параметри структурної організації проростків у межах похибки вимірів наближені до норми. Це свідчить про резистентність рослин та їх адаптацію до дії даних концентрацій нафти у ґрунті. 3. За умови нафтового забруднення ґрунту, яке перевищує 20 мл/кг, виявляються перші морфологічні ознаки пригнічення проростання насіння й уповільнення росту проростків. Проявляються ознаки зменшення кількості та асиметрія розташування провідних структурно-волокнистих пучків у листковій пластинці, поява локальних ділянок деструкції та лізису хлоренхіми. Проліферативна активність епідерми, хлоренхіми та вміст зерен хлорофілу у хлоренхімоцитах листкової пластинки суттєво зменшуються відносно норми, що вказує на морфологічні ознаки деадаптації рослин до дії нафтового забруднення й дає підстави стверджувати, що максимально допустимий поріг фітотоксичності нафтозабрудненого ґрунту для тест-рослини пшениці ярої дорівнює 15 мл/кг. Причинами фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів (30–50 мл/кг) є поєднана дія таких негативних агроекологічних фізико-хімічних факторів: накопичення ароматичних вуглеводнів-токсикантів нафти у корінцях і проростках, збільшення гідрофобних властивостей забрудненого ґрунту, утворення нафтової плівки.

На основі результатів проведених експериментів, удосконалено науково-методичні засади та розроблено нові способи фітотестування забруднення ґрунтів нафтопродуктами за використання макро- і мікроморфометричних характеристик окремих органів рослин, удосконалено систему екологічного нормування за використання показника «фітотоксичність».

 

Література

1. Мотузова В. Г. Международная научная конференция «Современные проблемы загрязнения почв» / В. Г. Мотузова // Почвоведение. − 2005. − №5. − С. 634−637.

2. Писаренко П. В. Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь Полтавської області / П. В. Писаренко, О. О. Ласло // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – №2 – С. 23−25.

3. Макаренко Н. А. Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої за показниками фітосанітарного стану посівів / Н. А. Макаренко, О. В. Тогачинська, В. І. Бондар // Агроекологічний журнал. – 2009. –  Спец. вип. – С. 307-311.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 330
Всього коментарів: 0