Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ПОЛТАВИ

Максюта Наталія

здобувач

Науковий керівник: к.т.н., професор Голік Ю.С.

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

м. Полтава

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ПОЛТАВИ

 

Пріоритетним напрямом майбутнього розвитку України проголошено стратегію сталого збалансованого розвитку, невід’ємною частиною якого є - екологічна складова. Її вагомість у національній політиці України закріплена Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» [1].

В даній роботі визначено стан забруднення атмосферного повітря міста Полтави від стаціонарних джерел викидів. Досліджено 195 підприємств міста, що являють 3686 джерел викидів. Загальна кількість визначених забруднюючих речовин складає 196 [2]. Розглянуто можливість застосування методів біоіндикації та визначення індикаторів і параметрів, що входять до індексу сталого розвитку міста, для повної комплексної оцінки стану атмосферного повітря.

Представлена тема є актуальною, так як від стану повітря міста залежить, як сам екологічний стан навколишнього середовища, так і здоров’я населення.

Систематичні спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря згідно з програмою проводилися на 4-х стаціонарних постах
«ПОСТ-2А». Відбір проб на забрудненість шкідливими домішками проводився по «повній програмі» 4 рази на добу по 10 інгредієнтам, за винятком пилу, розчинних сульфатів, оксиду вуглецю. Визначення вмісту важких металів  та бенз(а)пірену проводилося із сумарної проби за місяць. Як показали результати, спостерігається підвищений вміст формальдегіду – 2,5 ГДКс.д., NO2 – 1,25 ГДКс.д., NH3 – 0,5 ГДКс.д., NO – 0,5 ГДКс.д.

В межах даної роботи було розраховано індекси забруднення атмосфери  за окремими інгредієнтами забруднення для районів міста Полтави [3]. Комплексний індекс забруднення атмосфери для цього міста становить 2.02, тому клас екологічного стану атмосфери визначається як нормальний, це низький рівень забруднення, який мало впливає на загальний рівень забруднення повітряного середовища міста та, як результат, не спричинює значного впливу на здоров’я населення та його працездатність.

Аналіз рівня забруднення також проведено на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери за програмою ЕОЛ-2000[h]. Розрахунок розсіювання показав, що перевищення спостерігається в окремих місцях м. Полтави для пилу не диференційованого за складом в 1,2 рази; пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію в % 70-20 (шамонт, цемент та ін..) - 5,2 рази; пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію в % менше 20 (доломіт і ін.) в 7 разів та ін.

Ще одними із параметрів комплексної оцінки стану атмосферного повітря міста Полтави в перспективі буде використано методи біоіндикації. Фактори середовища досить строго впливають на окремі види рослин [4]. Враховуючи це, ми можемо використати обернену закономірність і судити про вплив фізичного середовища на рослини. Так, для визначення рівня забруднення атмосферного повітря можливо застосувати ліхеноіндикацію (визначення за допомогою лишайників), бріоіндикацію (за допомогою мохів) та мікоіндикацію (за допомогою грибів).

Вагомим показником такої комплексної оцінки повітряного середовища міста може стати індекс екологічного виміру сталого розвитку міста (IECO), який базується на трьох категоріях: «Екологічні системи і природні ресурси» (IECOS), «Антропогенне навантаження на довкілля» (IHPE), «Муніципальний екологічний менеджмент» (IMEM) [5]. Ці три категорії містять 28 індикаторів сталого розвитку міста і 89 показників.

Для даного дослідження передбачається використати два індикатори: «якість атмосферного повітря» (IAQ), який складається з 7 параметрів (кількісні показники характерних забруднювачів), і «викиди в атмосферне повітря» (IEAP), який містить два параметри (викиди забруднюючих  речовин в атмосферне повітря у розрахунку на км² та у розрахунку на одну особу).

Зіставивши всі компоненти комплексної оцінки отримаємо достовірний результат, який дозволить оцінити наявну ситуацію, та визначити подальші перспективи сталого розвитку міста з огляду на його екологічну складову.

 

Література

 1. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 - 2015 роки (програма «Довкілля-2015») [Текст]: – Полтава, 2011. – 150с.
 2. Стан атмосферного повітря міста Полтави / Максюта Н.С.,
  Голік Ю.С. [Текст] / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки». – Кременчук, 2014. – С. 26.
 3. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря м. Полтави
  / Максюта Н.С., Голік Ю.С. [Текст] / Збірник статей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів». – Харків, 2014. – С.85-88.
 4. Біоіникація, як метод оцінки стану навколишнього середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://edportal.net/referaty/ekologiya/230948/

 1. Система екологічних індикаторів сталого розвитку
  міста як інструмент оцінювання ефективності муніципального
  екологічного менеджменту / О. Л. Лотиш / [Електронний ресурс]. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2191. – Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" /Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 808
Всього коментарів: 0