Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ГЛОБАЛЬНО РІДКІСНІ ВИДИ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA) НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»

Махіна Вероніка

аспірант кафедри зоології та екології

Науковий керівник: к.б.н., доц. Голобородько К.К.

Шледь Олександр

студент бакалаврату

Науковий керівник: к.б.н., доц. Голобородько К.К.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпропетровськ

 

ГЛОБАЛЬНО РІДКІСНІ ВИДИ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA) НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»

 

Великий Луг є унікальним природним комплексом, який має велике біогеографічне, екологічне, природоохоронне, історичне та рекреаційне значення. Тільки у 2006 р. у цій місцевості було утворено національний природний парк «Великий Луг». Першорядною задачею функціонування цього природоохоронного об’єкту є інвентаризація його біологічних ресурсів. Особливе місце серед біоти парку посідають представники ряду Лускокрилих (Lepidoptera), адже вони відіграють провідну роль в існуванні місцевих фітоценозів, бо є активними запилювачами. Першочергову увагу серед комплексу видів лускокрилих слід приділити рідкісним і зникаючим видам, занесеним до охоронних списків різних рівнів [1]. Потрібно детально дослідити екологічні особливості місцевих популяцій таких видів. Давно відомо [1, 2], що індивідуальна форма охорони неефективна, необхідно охороняти цілі популяції разом із їх біотопами [3].

Робота по дослідженню фауністичного комплексу Лускокрилих (Lepidoptera) НПП «Великий луг» розпочалась одразу після його створення. Наразі маємо низку робіт [2, 3, 4, 5], присвячених дослідженням різних таксонів Lepidoptera. Проте спеціалізованого дослідження саме глобально рідкісних видів не проводилось. Виявлення таких видів на території НПП та подальше дослідження їх біолого-екологічних особливостей є актуальною задачею для вирішення, метою нашого дослідження.

На території НПП «Великий Луг» зареєстровано 27 видів лускокрилих, які мають різний охоронний статус. Таксономічна структура комплексу доволі різноманітна й презентує всі основні родини вищіх різновусих і булавовусих лускокрилих, у яких є види, що охороняються. У таксономічному відношенні цей комплекс утворений представниками п’ятьох надродин (Zyganoidea, Bombycoidea, Noctuoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) 11 родин (Zygaenidae, Saturniidae, Sphingidae, Noctuidae, Arctiidae, Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae).

Високе таксономічне різноманіття можна пояснити унікальним географічним положенням НПП, територія якого повністю знаходиться в азональних умовах долини р. Дніпро. Таке положення дає змогу проникати сюди різним зоогеографічним групам лускокрилих.

На території НПП зареєстровано15 глобально рідкісних видів, тобто, видів, занесених до різних охоронних списків із міжнародним статусом. Серед них п’ять – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772), Hyles hyppophaes (Esper, [1793]), Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766), Phengaris arion (Linnaeus, 1758), Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864), що перебувають у Червоному списку МСОП. Усі вказані види, оцінюються у глобальному масштабі як види із мінімальною загрозою. Виключенням є лише синявці P. arion та L. dispar, які мають статус NT (види – близькі до уразливого стану). Треба зауважити, що всі глобально рідкісні види лускокрилих на території НПП реєструються щорічно, а стан їх популяцій занепокоєння не викликає.

Однією із головних умов збереження рідкісних і зникаючих видів, у тому числі й лускокрилих, є складання національних Червоних списків (Червона книга України). 29 % видів лускокрилих, занесених до Червоної книги України, зареєстровано на території НПП «Великий Луг». Аналіз категорій цих видів засвідчив, що лише Zygaena laeta (Hübner, 1790) оцінюється в національному масштабі як зникаючий вид, решта мають категорії вразливий (53 %) та рідкісний (41 %). Серед занесених до Червоної книги України видів, особливе значення через стійкість i чисельність популяції на території НПП мають Acherontia atropos (Linnaeus, 1758), Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller, 1775]) та Plebeius pylaon (Fisher von Waldheim, 1832).

 

Література

  1. Голобородько, К.К. Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області [Текст] / К.К. Голобородько, О.Є. Пахомов // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Біологічні науки, 2015. № 2 (36). – С. 36–39.
  2. Голобородько, К.К. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea), що охороняються на території НПП «Великий Луг» [Текст] / К.К. Голобородько, Ю.М. Крайнік// Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 132–134.
  3. Голобородько, К.К. Рідкісні та зникаючі види Лускокрилих (Lepidoptera), що охороняються на території НПП «Великий Луг» [Текст] / К.К. Голобородько, В.О. Махіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія, екологія, 2013. 21 (2). – С. 89–94.
  4. Голобородько, К.К. Параметры цвета крыльев бабочек рода Colias Fabr. (Lepidoptera, Pieridae) Степной зоны Восточной и Центральной Европы [Текст] / К.К. Голобородько, В.С. Феденко // Энтомологическое обозрение. Т.84, № 4, 2007 – С. 742- 749.
  5. Ключко, З.Ф. Новые находки малоизвестных видов совок в Украине [Текст] / З.Ф. Ключко, В.О. Афанасьева, К.К. Голобородько, // Вестник зоологии, 2012, № 46 (6). – С. 508. 
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 243
Всього коментарів: 0