Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ГНІЙНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ МЕНІНГІТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Тарасюк Олександра

к.м.н., с.н.с., директор

Малахов Володимир

с.н.с., лабораторія екологічних проблем людини

ДУ „Львівський науково-дослідний інститут

епідеміології та гігієни МОЗ України”

 м. Львів

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ГНІЙНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ МЕНІНГІТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    

Однією з вагомих причин, що викликають погіршення здоров'я людей, є забруднення довкілля хімічними чинниками антропотехногенного походження. За літературними даними відомо, що зростання забруднення навколишнього середовища, насамперед атмосферного повітря, хімічними речовинами, супроводжується зростанням захворюваності різної етіології [1]. Стан здоров'я населення є своєрідним барометром, що визначає ступінь екологічного неблагополуччя. Екологічний напрямок в епідеміології пов'язаний з вивченням впливу негативних факторів навколишнього середовища на розвиток епідемічного процесу. Хімічні антропотехногенні забруднювачі атмосферного повітря знижують адаптивну здатність організму, підвищують рівень захворюваності, змінюють її структуру, ускладнюють процес лікування хворого. Аналіз структури ризиків для здоров'я людини довів, що вклад інгаляційної дії ксенобіотиків у загальну захворюваність досягає 25 %, в зв'язку з чим проблема забруднення повітряного басейну залишається вкрай важливою та актуальною [2].

З метою встановлення рівнів забруднення протягом року проведений оперативний моніторинг атмосферного повітря адміністративних районів та міст Львівської області на вміст в атмосфері діоксиду сірки, діоксиду азоту, свинцю, оксиду вуглецю, пилу та формальдегіду. Надана гігієнічна оцінка ступеню забруднення атмосферного повітря вказаними хімічними речовинами. Визначені комплексні інтегральні показники забруднення повітря, які враховують в реальних умовах суму ефектів всіх забруднюючих хімічних речовин протягом року: для районів області Ki = 1,40, для міст − Ki = 2,05 [3].  Комплексні інтегральні показники вказують на значне техногенне хімічне навантаження на повітряний басейн Львівщини.

Вплив вказаних ксенобіотиків навіть у малих дозах, але при довготривалій експозиції може викликати зміни фізіологічних, біохімічних, імунологічних показників, мати негативні наслідки для організму людини. Встановлені індекси небезпеки для здоров'я населення, які характеризують ймовірність виникнення розладів здоров'я населення за впливу кожної визначеної хімічної речовини у певній концентрації при тривалій експозиції. У районах індекс небезпеки HI = 6,53, у містах − HI = 13,60, які оцінені як небезпека низького та середнього рівня [4].

Для підтвердження прогнозованих розрахункових показників небезпеки проведені дослідження кореляційних залежностей в системі "захворюваність населення на гнійні бактеріальні менінгіти − забруднення атмосферного повітря" [5, 6]. Дослідженням охоплені відповідні статистичні дані за період з 2006 по 2014 роки. Встановлена пряма причинно−наслідкова кореляційна залежність між показниками захворюваності на бактеріальні менінгіти серед дорослого та дитячого населення районів і міст Львівської області та концентраціями в атмосферному повітрі діоксиду сірки, свинцю, оксиду вуглецю, пилу та формальдегіду. Коефіцієнти кореляції встановлені в межах r = 0,78 − 0,51 (p<0,05) [7]. Встановлені кореляційні зв'язки доводять, що забруднення повітряного басейну є одним з етіологічних факторів розвитку інфекційного процесу при захворюванні на бактеріальні менінгіти.

 

Література

 1. Климчук М. А. Математичне моделювання впливу забруднення довкілля, соціально − побутових умов та якості надання медичної допомоги на захворюваність населення Львівської області / М. А. Климчук // Довкілля та здоров'я. - № 1. - 2006. − С. 77−78.

2. Лисецкая Л. Г. Оценка степени загрязнености воздуха и патология верхних дыхательних путей у подростков урбанизированных территорий Иркутской области / Л. Г. Лисецкая, Л. А. Дедкова, И. В. Тихонова, Н. А. Тараненко. // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, − 2013. − № 3 (91) Часть 1. − С. 91 − 94.

3. Пинигин М. А. Комплексные показатели оценки загрязнения атмосферного воздуха / М. А. Пинигин, С. Л. Авалиани, А. П. Корниенко, В. Д. Суриков, И. В. Григорьянц // Материалы II всесоюзной конф. по комплексным проблемам гигиены (Киев, 7 – 9 сентября 1982 г.) Часть II. - Москва. 1982. – С. 74 – 75.

4. Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря" / [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України від 13.04.2007 р. № 184. − Режим доступу: www.moz.gov/ua/ua/portal/dn-20070413.184html_

5. Яцына И. В. Здоровье детей промышленно развитого региона / И. В. Яцына, Е. Л. Синева, А. В. Тулакин, И. Ю. Жадан [и др.] // Гигиена и санитария. − 2015 − Том 94. № 5. − С. 39 − 44.

6. Тарасюк 0. 0. Причинно−наслідкові зв'язки в системі "грип, ГРВІ − атмосферне повітря" / О. О. Тарасюк, Г. В. Шишка, Б. Є. Мота, В. Б. Ломницька, В. К. Малахов // Зб. матеріалів науково-практ. конф. "Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни". м. Львів. Травень 2014 р. - м. Львів. Вип. 5. − С. 16 – 18.

7. Визначення фактору ризику розвитку захворюваності на бактеріальні менінгіти / О. О Тарасюк, Г. В. Шишка, Н. О. Тімко, Б.Є. Мота, О. В. Шпатарюк // Інформаційний лист. ДУ “Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України”, УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ УКРАЇНИ. − Київ, 2015. № 55. − 3 с.

 

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 191
Всього коментарів: 0