Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ДЕЯКІ ХІМІЧНІ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПИТНОЇ ВОДИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Кратко Ольга

к.і.н., старший викладач кафедри біології,

екології та методик їх викладання

Кременецька педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

м. Кременець

 

ДЕЯКІ ХІМІЧНІ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПИТНОЇ ВОДИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Основними центрами зосередження екологічних проблем у кінці XX ст. в Україні були високоурбанізовані райони та великі промислові центри. Питома вага забруднених стічних вод у загальному їх обсязі становить в цілому по Україні 28%. Майже 1/4 частина шкідливих викидів промислових підприємств потрапляла в атмосферу без очищення. Основні обсяги скидів у воду та викидів у повітря локалізовані у містах та міських агломераціях. Основними забруднювачами природного навколишнього середовища є промислові підприємства [3; 6].

У досліджуваній області стан водних об’єктів – джерел питного водопостачання тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення у Тернопільській області. Тому надзвичайно актуальним питанням на сьогоднішній день є контроль вмісту хімічних та патогенних речовин у гідросфері.

Метою нашого дослідження є встановити причини та наслідки кризового екологічного стану в Україні, зокрема у Тернопільській області. Проаналізувати деякі хімічні та бактеріологічні параметри питної води.

Як відомо, основним джерелом прісної води в Україні є басейн р. Дніпро. Але його екологічний стан викликає особливу тривогу. Щорічно в Дніпро скидається  1,5 куб. км забруднених стоків. Аналогічне становище з водним басейном р. Десна. У цих річках у десятки разів зросли (порівняно з нормами) концентрації органічних речовин, солей алюмінію та важких металів, підвищилася бактеріальна забрудненість. Забруднена вода по підземних водах поширюється по усій Україні, забруднюючи усі області та райони [7].

Більшість джерел водопостачання, особливо в сільській місцевості Тернопільської області знаходяться у критичному стані:

 • відсутні чітко визначені балансоутримувачі та технічна документація на влаштування;
 •  не дотримано зони санітарної охорони (Бучацький, Заліщицький, Кременецький, Лановецький райони);
 •  не проводяться профілактичні промивки та дезинфекція джерел водопостачання та водопровідних мереж,
 • не налагоджений виробничий лабораторний контроль якості води [8].

Також суттєвою проблемою зокрема Тернопільської області є те, що регіональна програма «Питна вода Тернопілля» на 2006 – 2020 роки, зокрема розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення в повному обсязі не виконується.

При проведенні моніторингових досліджень питної води з водорозподільчої мережі с. Білокриниця Кременецького району від 06.08.2015р. у взірцях води питної відібраної по вул. Шевченка14 та по вул. Щорса 1 виділено загальні коліформи в 100 см3 (при нормі – відсутні в 100 см3), загальне мікробне число – 100 – 104 куб/см3 при нормі 30-40 куб/см3.

При обстеженні санепідемстанцією 138 індивідуальних колодязів м. Кременця встановлено, що 8 (0,5%) не відповідали вимогам санітарного законодавства. Було відібрано та досліджено за санітарно-хімічними показниками 169 проб питної води, відхилення за вмістом нітратів виявлено у 280 (20,4%) пробах; за бактеріологічними показниками досліджено 829 проб, із них 61 (8,1%) проба не відповідала гігієнічним нормам 67 (8,1%) проб [8].

Найбільший відсоток забруднення проб питної води з індивідуальних децентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними показниками у Борщівському – 42,2%, Збаразькому – 12,2%, Лановецькому – 16,0%, Теребовлянському – 42,8%, Тернопільському – 28,6%, Підволочиському – 13,3% районах, при середньообласному показнику – 20,4%.

За бактеріологічними показниками – у Бережанському – 13,4%, Борщівському – 44,9%, Козівському – 12,8%, Кременецькому – 10,8 %, Тернопільському – 8,1% районах, при середньообласному –8,1%.

Найбільші рівні забруднення води нітратами відмічається у Борщівському – 42,2%, Теребовлянському – 42,8%, Тернопільському – 28,6% районах [4, ст.78 – 85].

Отже, із вище сказаного можна зробити наступні висновки – регіон нашого дослідження менш забруднений, ніж центральний а тим більше східний  регіони України. Але і тут  показники різних шкідливих речовин  перевищують ГДК.

Всупереч існуючій думці на побутовому  рівні кринична вода більш  прийнятна для пиття. Проте факти свідчать про інше. Вода в криницях забруднена більше, ніж в містах щодо органіки (показники колітитру) та вмісту нітратів.

 

Література

 1. Сінгалевич О.В. Регіональна доповідь про стан на­вколишнього природного середови­ща в Тернопільській області у 2012 році [Текст] / О.В. Сінгалевич,               І.Є. Бай, Н.Я. Войтович. – Тернопіль, 2013. – 223 с.
 2. Сава П.З. Довкілля Тернопільщини за 2013 рік. Статистичний збірник /  П.З.  Сава. – Тернопіль.: Тернопільське ГУС, 2013.– 163 с.
 3.  Свин­ко Й.М. Нарис про природу Терно­пільської області: геологічне минуле, сучасний стан / Й.М. Свинко. – Терно­піль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 192 с.
 4. Царик Л.П. Гідроекологічна ситуація. Еколого-географічний аналіз і оці­нювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської обла­сті) / Л.П.Царик – Тернопіль.: Навча­льна книга – Богдан, 2014. – С. 78 – 85.
 5. Лотоцька О.В. Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової еколо­гічної ситуації / О.В. Лотоцька, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк. – Терно­піль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – Вип. 60. – С. 109 – 114.
 6. Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945 – 1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 552 с.
 7. Полетаєва Л.М., Сафранова Т.А. Моніторинг навколишнього природного середовища/ Л.М. Полетаєва, Т.А.Сафранова. – К.: КНТ, 2007. – 172 с.
 8. Клименко М.О. Моніторинг довкілля: практикум / М.О. Клименко, Н.В. Кнорр, Ю.В. Пилипенкко – К.: Кондор, 2010. – 286 с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 338
Всього коментарів: 0