Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Матухно Олена

к.т.н., доцент, доцент кафедри екології

Іванов Іван

к.т.н., доцент, доцент кафедри екології

 теплотехніки та охорони праці Національної

металургійної академії України

м. Дніпропетровськ

 

АНАЛІЗ  СУЧАСНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

Сучасний рівень освіти громадян є основою збалансованого розвитку будь-якої країни та світової громади взагалі. Освіта для сталого розвитку (ОСР) обов’язково включає екологічну складову, де поряд з професійною екологічною освітою набувають ваги неформальна екологічна освіта та просвіта населення шляхом залучення засобів масової інформації та завдяки діяльності екологічних громадських організацій.

Останнім часом в Україні спостерігалась недостатня увага з боку офіційних структур та відомств до питань екологічної освіти взагалі, та екологічної освіти у вищих навчальних закладах зокрема. Так, наприклад, існувала проблема вилучення дисциплін екологічного змісту з переліку обов’язкових при складанні робочих планів навчання студентів інженерних спеціальностей технічних вузів країни. Такий підхід прямо суперечив:

  • основним положенням «Порядку денного на ХХ століття», а саме: «забезпечити просвіту з питань розвитку та збереження нав­колишнього середовища для громадян усіх вікових категорій, включити концепції розвитку та збереження навколишнього середовища в усі навчальні програми з аналізом причин, які викликають головні глобальні загрози. При цьому особливу увагу приділити підготовці майбутніх керівників» [1];
  • прямим вказівкам Закону України «Про вищу освіту (із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України  від 28 грудня 2014 року N 76-VIII)»,  статті 26, п.1, пп.4 – однією з головних задач вищого навчального закладу є формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах [2].

Результатом такої освітньої політики є недостатня екологічна обізнаність і освіченість населення.

Змінити ситуацію на краще спрямоване Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України від 27.11.2015 «Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку» [3], яке пропонує ряд заходів з формування екологічної компетентності випускників ВНЗ та визнає екологізацію освіти в Україні одним з пріоритетних напрямків діяльності МОН України. Слід відмітити, що вказаний документ рекомендує для досягнення належної якості екологічної освіти під час підготовки стандартів вищої освіти не лише включати екологічну компетентність фахівця до переліку загальних компетентностей (п. 3 Рішення), а й включати екологічну складову до змісту навчальних дисциплін усіх галузей знань (п.10 Рішення). Важливо, що Рішення стосується не лише екологізації освіти у ВНЗ, але й освіти дітей та учнівської молоді. На думку розробників концепції екологізації (Національний лісотехнічний університет України), такий підхід дозволить «повернути сучасну економічну людину (homo economicus) до її першооснови – людини розумної (homo sapiens) у тому сенсі, який в нього вкладав В.І.Вернадський» [3], що в свою чергу в майбутньому призведе до становлення екологічно безпечної економіки.

Таким чином, можна зробити висновки, що настав час приведення  формальної екологічної освіти в Україні до вимог сучасності. Прагнення до сталого розвитку потребує кваліфікованих фахівців-екологів та високого рівня екологічної обізнаності усіх верств населення. Тому питання екологічної освіти потребує уваги з боку суспільства та керівних органів країни. Виконання Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України від 27.11.2015 «Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку» підвищить якість екологічної освіти усіх верств населення, що в майбутньому дозволить сформувати суспільство з превалюючою екоцентричною свідомістю та екологічно безпечною економікою. 

 

Література

  1. Освіта для сталого розвитку. Національна доповідь за 2012 рік  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dea.gov.ua/chapter/osvita_dlya_stalogo_rozvitku_nacional4na_dopovid4_skorocheno (дата звернення 08.03.16 р.). – Назва з екрана.
  2. Закон України «Про вищу освіту (із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України  від 28 грудня 2014 року N 76-VIII)» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html (дата звернення 08.03.16 р.). – Назва з екрана.
  3. Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України «Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку» від 27.11.2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/about/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-ministerstva.html (дата звернення 08.03.16 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 506
Всього коментарів: 0