Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ

Дяченко Дюдмила

викладач хімії

Державний вищий навчальний заклад

 «Харківський коледж текстилю та дизайну»

м. Харків

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ

 

Сучасна система освіти в Україні перебуває в стані реформування вже не одне десятиліття. І це не дивно, адже освіта – це саме та галузь життя цивілізованого суспільства, яка потребує постійного оновлення та змін. Водночас очевидним є те, що на перший план має висуватися питання ефективності тих змін і реформ, які здійснюються у сфері освіти. Завдання сучасної вищої освіти полягає у професійній підготовці висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, спроможних впроваджувати новітні технологічні досягнення у виробництво; ефективно виконувати виробничі функції, здатних до самовдосконалення та розвитку.

Динамічні зміни, які відбуваються в нашій державі та суспільстві,  рух науково-технічного прогресу орієнтують освітню систему на перехід від знанієвої до компетентнісної парадигми навчання. Компетентнісний підхід визнаний базовою ідеєю реформування освіти в європейських країнах і розглядається як стрижнева конструктивна ідея неперервної освіти.

Сучасному суспільству необхідні фахівці освічені, мобільні, здатні приймати відповідальні рішення у виробничих ситуаціях. Для розвитку перелічених якостей необхідний високий рівень сформованості навчально-пізнавальної компетентності (НПК) майбутніх фахівців. У зв’язку з цим на перший план виступає проблема забезпечення якості освіти за рахунок формування навчально-пізнавальної компетентності кожного студента, який в процесі навчання не тільки отримає необхідний обсяг предметних знань, а й навчиться застосовувати отримані знання в майбутній професії. Проте в умовах сучасного інформаційного суспільства, стрімкого розвитку науки і зростаючого потоку інформації знання швидко втрачають свою актуальність і новизну. Тому для успішної соціальної адаптації випускнику навчального закладу важливо весь час їх поновлювати, вміти добувати, аналізувати, систематизувати нову інформацію для подальшого професійного зростання. Таким чином, успішність майбутнього фахівця текстильної та легкої промисловості  безпосередньо залежить від рівня сформованості навчально-пізнавальної компетентності у процесі навчання у коледжі.

У навчальному процесі коледжу формуються різні види компетентностей і, зокрема, навчально-пізнавальна. НПК займає пріоритетне місце серед ключових і предметних компетентностей, виокремлених представниками міжнародної і української педагогічної спільноти. Пояснюється це тим, що НПК забезпечує привласнення людиною усього цілісного і різноманітного світу культури та усвідомлення способів діяльності, що його формують [1]. Зокрема, це стосується набуття студентом системи навчально-пізнавальних компетенцій (НПК) як складових відповідної компетентності, яку варто розглядати як фактор соціальної конкурентоздатності майбутнього фахівця, оскільки вони дозволятимуть отримати якісну освіту, а згодом опанувати професією, досягти потрібної кваліфікації та за необхідності - удосконалити її.

При підготовці фахівців текстильної та легкої промисловості у коледжах однією з фундаментальних дисциплін є хімія. Ця дисципліна є базовою для успішного вивчення дисциплін спеціального циклу. Хімічні знання є важливими і необхідними при вивченні студентами спецдисциплін: «Хімічні випробування текстильних матеріалів», «Хімія барвників», «Хімічна технологія завершального опоряджання», «Технічний аналіз», «Аналітична хімія», «Технологія опоряджувального виробництва», «Матеріалознавство»  та подальшої трудової діяльності. Так, наприклад, студенти спеціальності «Опоряджувальне виробництво» вивчають процеси мерсеризації (дія лугу) бавовняних волокон, фарбування (дія кислот), білення (дія пероксиду водню, кальцинованої соди), промивки, відварювання, набивання малюнку, вогнестійкої, водостійкої, масловідштовхувальної обробки. При проведенні цих процесів необхідно знати хімізм взаємодії текстильних матеріалів з хімічними реагентами. Тому для майбутнього фахівця текстильної та легкої промисловості є необхідним високий рівень сформованості НПК при вивченні хімічних дисциплін.

Навчально-пізнавальну компетентність студентів можна визначити як рівень індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності, який відповідає системі принципів, цінностей та методів пізнання, що існують у культурі соціуму. Освіта, що формує навчально-пізнавальну компетентність, покликана прищепити цінності та розкрити цілі пізнання, забезпечити оволодіння теорією основних сучасних методів пізнання і спеціальним технологіям, технікам пізнання [2].

Володіння навчально-пізнавальною компетентністю передбачає: знання способів та прийомів пізнання; не просто знання методів пізнавальної діяльності, ефективного учіння, а досконале володіння ними, знаходження студентом не лише рішень уже відомих пізнавальних завдань, раніше знайдених разом з викладачем, але й розв’язків у нових нестандартних навчально-пізнавальних ситуаціях, інтерес до навчання, вміння навчатися творчо, прояв широких пізнавальних інтересів з різних навчальних дисциплін, яскравих інтелектуальних потреб.

Таким чином, високий рівень сформованості навчально-пізнавальної компетентності у процесі навчання у коледжі визначає якість освіти, що дозволяє ефективно організовувати процес учіння протягом усього життя. Тільки людина, що володіє навчально-пізнавальною компетентністю, може бути успішною та конкурентноздатною в житті [2].

 

Література

1.     Гурняк І. А. Дидактичні засади компетентнісного підходу в освіті / І. А. Гурняк // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – Ч. 3 – 2008. – С. 45-52.

2.     Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / ред. О. В.Овчарук. - К.: К. І.С., 2004. - 112 с. - (Бібліотека з освітньої політики).

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 248
Всього коментарів: 0
avatar