Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Руткевич Тетяна

аспірантка кафедри аграрного менеджменту

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Підвищення рівня якості молочної продукції є одним із найважливіших напрямків зростання ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Під якістю продукції, як економічної категорією, розуміють відповідність властивостей та ознак товару вимогам і потребам кінцевих споживачів. Останнім часом експерти неодноразово стали звертати увагу на погіршення якості більшої частини виробленої молокопереробними підприємствами продукції. У зв’язку з інтеграцією України у світовий економічний простір така тенденція ставить під загрозу конкурентоспроможність вітчизняних виробників молочної продукції.

Дослідженням проблем якості та конкурентоспроможності продукції займалося багато закордонних та вітчизняних вчених. Зокрема проблемою конкурентоспроможності та якості молочної продукції як основного фактора забезпечення конкурентоспроможності підприємства займалися такі відомі науковці як Г. Азоєв,  А. Алімова,  А. Рябушкіна  Т. Загорна, В.  Зеленкин,  А. Машнов, С. Климент та інші. Теоретичні аспекти і практики управління якістю молочної продукції досліджували такі вчені-економісти як  П. Лайко, П. Саблук, А. Лисецький, Г. Чернюк, М. Чагароський та інші. Проте, деякі аспекти якості молочної продукції, як фактора забезпечення її конкурентоспроможності, недостатньо враховані або ж носять проблемний характер, тому  дані питання залишаються актуальними.

Метою даної роботи є дослідження якості як основного важеля підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції.

На сьогодні забезпечення безпеки та управління якістю є одним із найважливіших  завдань для підприємств молочної промисловості України. Засоби масової інформації, приватні підприємці та державні органи контролю все частіше звертають увагу на проблеми гарантування виробником якості та безпеки готової продукції, як наслідок підвищується споживча культура і інтерес покупців до діяльності підприємств в області якості. Так, за матеріалами соціальних досліджень в розвинених країнах більше 70% споживачів при виборі молочної продукції звертають свою увагу на якість товару, а вже потім на ціну [1, c. 56].

Тому якість стає головним критерієм конкурентоспроможності підприємства, а значить  від нього залежить можливість здійснювати ефективну діяльність. Для досягнення поставленої мети молокопереробному підприємству необхідна не тільки матеріальна база і зацікавлений, висококваліфікований персонал, але й ефективні методи управління якістю і безпекою.

Необхідно пам’ятати, що підвищення якості молочної продукції – задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. На кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних витратах на її досягнення.

Якість не є якимось абстрактним поняттям і залежить не тільки лише від побажань споживача, воно складається із сукупності показників якості, стабільність яких має бути головною метою виробника.

Під управлінням якістю молочної продукції розуміється постійна, планомірна і цілеспрямована діяльність по впливу на фактори та умови, що забезпечують відповідність характеристик створюваної продукції вимогам. У теорії й у світовій практиці управління якістю пройдений шлях від інспекції якості до тотального менеджменту якості, коли вся діяльність організації знаходиться в середовищі безперервного поліпшення якості [2].

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно реєструється три-чотири міліонна випадків захворювань різними кишковими інфекціями і важких отруєнь, викликаних недоброякісними продуктами харчування. Реальне число постраждалих значно перевищує зазначені цифри, тому що не всі звертаються за кваліфікованою медичною допомогою.

Підвищення якості та конкурентоспроможності молочної продукції впливає на ефективності суспільної праці, темпи та ефективність науково-технічного прогресу, структуру виробництва та функціональний розподіл потужностей, забезпечує покращення використання матеріальних активів, збільшення прибутковості виробництва, підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів, гарантує більш повне задоволення попиту споживачів,  вихід підприємства на світовий ринок, збільшення експорту молочної продукції, формування іміджу підприємства як економічно надійного партнера на ринку [3, c. 135].

Управління якістю є засобом успішного підприємництва. Система управління якістю займає одне з найважливіших місць в управлінні організацією, поряд з управлінням фінансами, виробництвом, постачанням та іншим. Утриматися на ринку, а тим більше, вийти на міжнародний ринок буде можливо тільки при наявності сучасних підходів до виробництва та управління якістю

 

Література

  1. Зеленкин В. Г. Управление качеством продукции на предприятиях молочной промышленности как фактор повышения их конкурентоспособности / В. Г. Зеленкин. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. – 2013. – №2. – С. 55–58.
  2. Рябушкіна А. А. Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / А. А. Рябушкіна // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2184.
  3. Алімова А. Е. Якість молочної продукції як ключовий фактор забезпечення її конкурентоспроможності / А. Е. Алімова. // Бізнесінформ. – 2012. – №10. – С. 132–136.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 795
Всього коментарів: 0
avatar