Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРОДОННОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Стрішенець Олена

науковий керівник д.е.н., проф.,

зав. каф. економіки природокористування та економічної теорії

Алієва Анастасія

аспірант кафедри міжнародних економічних

відносин та управління проектами

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

м. Луцьк

 

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРОДОННОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

Сучасний розвиток рекреаційних послуг, який базується на основних принципах – масовості, інтегрованості – характеризується постійною динамікою i зумовлює розгляд рекреаційних послуг як соцiально-економiчнoго явища. Сприятливi умови для формування нацiонального ринку конкурентоспроможних рекреаційних послуг мають створюватися державою на основi нових механiзмiв господарювання, в умовах вiдкритої економiки [3; 200].

Проблеми розвитку рекреаційної діяльності давно перебувають у центрi уваги науковцiв, зокрема їх дослiджували такi вченi: В. С. Кравцiв, В. I. Павлов, В. А. Голян, Н. Н. Коцан, Н. П. Луцишин, П. В. Луцишин, В. К. Євдокименко, Н. А. Мiкула, С. М. Писаренко, якi глибоко розглянули розвиток рекреаційної сфери i проаналiзували її в контекстi транскордонного спiвробiтництва. Водночас потребують подальшого вивчення питання формування та виявлення чинникiв i прiоритетiв розвитку транскордонного ринку рекреаційних послуг [4; 22].

Отже, можна окреслити поняття “транскордонного ринку рекреаційних послуг” як сукупнiсть органiзацiйно-економiчних вiдносин мiж пiдприємствами туристичної сфери, пiдприємствами, що забезпечують додатковi та супутнi послуги прикордонних регiонiв сусiднiх країн та органу транскордонного спiвробiтництва,  який об’єднує нацiональнi регiональнi ринки рекреаційних послуг та продуктiв (у тому числi спiльних), з приводу формування, продажу та споживання рекреаційного продукту, де задовольняється широкий спектр фiзiологiчних, матерiальних та духовних запитiв туристiв [2; 35].

Враховуючи необхiднiсть збереження цiлiсностi та забезпечення рацiонального використання рекреаційних ресурсiв в транскордонних регiонах, а також позитивний мiжнародний досвiд функцiонування курортiв, які орiєнтованi на вiдпочинок,  розвиток рекреаційної сфери та дiяльностi курортiв  вимагає побудови функціональної та результативної Стратегiї розвитку транскордонного ринку рекреаційних послуг.

Основною метою Стратегії розвитку транскордонного ринку  рекреаційних послуг повинне стати:

- покращення якостi життя населення прикордонних регіонів; 

- захист нацiональних iнтересiв країни у сферi туризму та економіки в цілому; 

- формування конкурентоспроможного нацiонального рекреаційного продукту на мiжнародному та внутрiшньому ринках на основi рацiонального використання туристично-рекреаційного потенціалу, збереження iсторико-культурних надбань і етнiчних особливостей народу; 

- створення сприятливих умов для споживання рекреаційного продукту.

Для того, щоб при реалiзацiї Стратегiї розвитку рекреаційних послуг в транскордонних регiонах не виникло невідповідностей потрiбно провести гармонiзацiю українського законодавства з законодавством ЄС, а також врахувати особливостi законодавчих систем країн-сусiдiв [3; 204].

Механізм впровадження Стратегії розвитку транскордонного ринку рекреаційних послуг в реальність є досить складним. Даному процесу перешкоджає велика кількість чинників, як внутрішніх так і зовнішніх. Результатом реалізації даної стратегії повинне стати значне покращення стану рекреаційної інфраструктури та інших обслуговуючих галузей, здійснення урядових програм і проектів з метою вдосконалення наявної транспортної мережі, фінансування діяльності щодо розвитку рекреаційної галузі, підвищення добробуду населення прикордонних регіонів, зростання рівня зайнотості у сфері туризму та рекреації і активізація туристичних потоків у транскордонні регіони [1; 104].

Отже, основною метою Стратегiї розвитку транскордонного ринку рекреаційних послуг є формування конкурентоспроможного нацiонального рекреаційного продукту на внутрiшньому та мiжнародному ринках на основi рацiонального використання рекреаційних ресурсiв, збереження iсторико-культурних надбань та етнiчних особливостей народу.

Література

  1. Кудла, Н. Є.  Маркетинг туристичних послуг : Навчальний посібник. Рекомендовано МОНУ / Н. Є. Кудла. – К : Знання, 2011. – 351с.
  2. Нікіфоров П. О. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні / П. О. Нікіфоров, Н. А. Чемісова // Регіон. економіка. – 2007. – №1. – С. 35-43.
  3. Пруська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України // Регіональна економіка, 2008. – 4. – С. 200-207.
  4. Сокол Т. П. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. Посіб. – К.: Музична Україна, 2002. – 255 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 301
Всього коментарів: 0
avatar