Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Яцюк Іван

Студент

Борик Ольга

Старший викладач

 Тернопільський інститут соціальних  та інформаційних технологій

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

 

Ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою залежить від рівня його адаптованості до умов ринкової конкуренції, що зумовлює необхідність формування потужного інформаційного потенціалу та запровадження відповідної системи його керування, адекватної ринковим вимогам. Основними завданнями формування інформаційного потенціалу підприємства є визначення його оптимальної структури з урахуванням змін ринкового середовища через прискорення практичних дій щодо впровадження нововведень, а також стратегій розвитку підприємства.

Проблема формування та управління інформаційним потенціалом підприємства висвітлена в працях зарубіжних вчених: Джеймса О. Брайена, К. Нейлора, Д. Уотермана. Серед вітчизняних вчених проблемам ефективного управління інформаційними системами та інформаційним потенціалом підприємства присвячені наукові праці О.В. Оліферова, Н.С. Пінчук, В.Ф. Ситника, Г.П. Галузинського та інших.

Мета дослідженняобґрунтування шляхів оптимального формування та використання інформаційного потенціалу підприємства для досягнення стратегічних і тактичних цілей його діяльності з урахуванням динаміки змін ринкових механізмів.

В Україні інформаційне суспільство не має потенціального значення і акцент зміщається з традиційних видів ресурсів на інформаційний ресурс, який, хоча завжди існував, не розглядався ні як економічна, ні як інша категорія.

Інформаційні ресурси – це основа і база для створення та виробництва інформаційних продуктів. Інформаційний продукт в свою чергу відбиває інформаційну модель і його виробника та втілює його особисте уявлення про конкретному предметному області, для якої він створений. Інформаційний продукт, який є результатом інтелектуальної діяльності людини, повинний бути зафіксований та записаний на матеріальному носії будь-якої фізичної властивості у вигляді документів, статей, оглядів, програм, книг і т. д.

Самої актуальної й гострої у світі є проблема створення, збереження й ефективного використання інформаційних ресурсів. Відбулося формування ще одного самостійного виду суспільного ресурсу - інформаційного, що дозволяє заощаджувати більшість інших ресурсів суспільства.

В історії розвитку цивілізації відбулося кілька інформаційних революцій – перетворень суспільних відносин через кардинальні зміни в сфері обробки інформації. Наслідком подібних перетворень було придбання людським суспільством нової якості.

В Україні ринок інформації включає в себе цінність інформації як продукту, який має вигляд інтелектуального продукту чи інтелектуальної послуги. Матеріальна цінність такого продукту обумовлена ринком попиту-пропозиції. Інтелектуальний і інформаційний ринок має такі види пропозиції: будь які інформаційні пропозиції і технології, ноу-хау, різні види ліцензій, інженерні та технологічні послуги, та інші види інформаційних ресурсів.

В інформаційнім суспільстві зміняться не тільки виробництво, але й увесь уклад життя, система цінностей, зросте значимість культурного дозвілля стосовно матеріальних цінностей. У порівнянні з індустріальним суспільством, де всі сили спрямовані на виробництво й споживання товарів, в інформаційнім суспільстві проводяться й споживаються в основному інтелект і знання, що приводить до збільшення частки розумової праці.

Інформаційний потенціал підприємства повинен бути стратегічно орієнтованим. Цей процес зумовлений впровадженням стратегічних інформаційних систем і технологій на підприємстві. У практиці роботи підприємств використання стратегічної інформації та стратегічних інформаційних систем сприяє реалізації стратегії конкурентної переваги підприємства на внутрішньому та глобальному ринках продукції. Комп'ютерні інформаційні системи стратегічного типу "проштовхують" інновації в бізнесі, позитивно впливають на підвищення ефективності виробництва та зміцнюють стратегічну складову інформаційного потенціалу підприємства.

Впровадження стратегічних інформаційних систем обумовлює вдосконалення організаційних структур підприємства, реорганізацію комп’ютерних систем, досягаючи їх оптимального сполучення й відповідності завданням та цілям бізнесової діяльності.

Стратегічні цілі бізнесової діяльності визначають модель інформаційного потенціалу підприємства. У цьому випадку формування інформаційного потенціалу підприємства фокусується на розвитку таких типів стратегічних інформаційних систем, які сприяють не тільки вдосконаленню руху внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків та забезпеченню персоналу унікальними інформаційними звітами, а й підвищенню обсягів знань у базах знань та їх розповсюдженню (як бізнес-досвіду) усередині підприємства.

Таким чином, успішна діяльність підприємства на ринку залежить від рівня його адаптованості до умов ринкового середовища та досягнутих лідерських позицій в конкурентній боротьбі. Суттєвою підтримкою в цій діяльності є формування оптимальної структури інформаційного потенціалу підприємства та ефективне його використання.

Зростаюча конкуренція серед підприємств здійснює умовний "тиск" на бізнесову та управлінську діяльність підприємства, як і безперервний стрімкий науково-технологічний розвиток комп’ютерних інформаційних систем і мереж, що необхідно враховувати в процесі формування інформаційного потенціалу підприємства.

Вибір моделі формування інформаційного потенціалу підприємства здійснюється різними шляхами і засобами. На нашу думку, формування інформаційного потенціалу підприємства має відбуватися з урахуванням власних інформаційних потреб, відповідати характеру змін ринкового середовища та визначеним стратегіям розвитку бізнесової діяльності підприємства.

Стратегічно орієнтоване підприємство має переваги щодо вдосконалення процесу створення інформаційного потенціалу за рахунок інвестування коштів у розвиток інфраструктури комп’ютерних інформаційних систем, інформаційних баз і банків даних, впровадження стратегічних інформаційних систем, що, в кінцевому підсумку, сприяє успішній бізнесовій діяльності та зміцненню конкурентоспроможності підприємства на ринку.

 

Література

1. Циганов С.А. Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації / С.А. Циганов, А.М. Яншина // Економіка України. – 2013. – № 4.–С. 4–13.

2. Panorama of Ukraine Agrarian sector. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. – 2012. – С. 70–75.

3. Олефіров О.В. Інформаційні системи і технології підприємства : / О.В. Олефіров, Н.М.Спіцина, Т.В.Шабельник. – Донецьк : Дон НУЕТ, 2010.

4. Інформаційний потенціал суспільства України / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://wikiatlas.org.ua/informacijnyj_potencial_suspilstva.html

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 556
Всього коментарів: 0
avatar