Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_4_Технічні науки

ВИВЧЕННЯ ІЧ-СПЕКТРІВ КОМПЛЕКСУ АМІЛАЗА-ГЛЮТИН

Дзюба Надія

к.техн.н., доцент кафедри ТРіОХ

Землякова Олена

старший інженер кафедри ТРіОХ

Кругляк Олександра

студентка факультету ІТХРГіТБ

Одеська національна академія харчових технологій

 м. Одеса

 

ВИВЧЕННЯ ІЧ-СПЕКТРІВ КОМПЛЕКСУ АМІЛАЗА-ГЛЮТИН

 

В наш час взаємовідносини людини і природи дуже погіршились за рахунок науково-технічного прогресу, який дає змогу людині впливати на хід природних процесів. Людина опанувала всі доступні природні ресурси, що призвело до руйнування довкілля та забруднення навколишнього середовища. В час коли забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва та комунального господарства привело людство на грань екологічної катастрофи, проблеми здорового харчування стають на одне із перших місць.

Велике значення в збереженні навколишнього середовища мають безвідходні виробництва, які набувають популярності в останні роки. Розробка біологічно активних добавок (БАД) для людей з порушеною ферментативною активністю є актуальною задачею, яка дозволить розширити асортимент сучасних БАД та кулінарних виробів профілактичного харчування, підвищити їх харчову та біологічну цінність, раціонально використовувати нативні компоненти сировини.

Для іммобілізації ферментів використовують матриці різної природи: білкові, вуглеводні [1, 2]. Але перевагу потрібно відати білковим матрицям, тому що вони більш здатні до засвоєння. Тому актуальним стає питання розробки ефективних матриць для іммобілізації біокоректорів та їх використання в харчовій промисловості, що дозволить розширити асортимент страв і кулінарних виробів у закладах ресторанного господарства підвищити їх харчову та біологічну цінність раціонально використовувати нативні компоненти сировини здійснювати безвідходні та ресурсозберігаючі технології в рибопереробній промисловості. [1]

Метою наукової роботи є дослідження зв’язків між гідролітичним ферментом амілазою та глютином при іммобілізації різними способами.

Іммобілізацію амілази проводили на глютині з метою одержання БАД, що має вищі показники рН-стабільності та термостабільності ніж нативний фермент. Утворення зв’язків між носієм та ферментом змінює кінетичні характеристики ферментативної реакції, що дозволяє впливати на перебіг реакцій в шлунково-кишковому тракті. Іммобілізація амілази здійснюється шляхом фізичної адсорбції на матриці шляхом їх включення до гелю глютину, а також ковалентним зв’язуванням ферменту з нерозчинним матеріалом з утворенням нерозчинних поліферментних комплексів.

Оскільки глютин має високу гідрофільну здатність, то фермент легко проникає в його пори. Фермент та матриця є речовинами білкової природи, тому в результаті іммобілізації вони утворюють міцні електростатичні зв’язки та звязки, які можна визначити за допомогою ІЧ-спектроскопії.

В спектри іммобілізованої амілази механічним шляхом спостерігається інтенсивна широка смуга з максимумом поглинання при 3400 см-1, яка зміщена в низькочастотну область, що свідчить про участь гідроксилів в системі водневих зв'язків. Наявність невеликого піку поглинання при 3421,48 см-1 свідчить про наявність вільних аміногруп.

При аналізі ІЧ-спектрів іммобілізованої амілази шляхом включення в гель глютину видно, що практично всі -ОН групи включені в водневий зв'язок, про це свідчить відсутність смуги поглинання при 3650 см-1. Широка полоса з піком при 3332,76 см-1 свідчить про наявність -СО-NH- груп. В ІЧ-спектрах іммобілізованої шляхом включення в гель амілази спостерігається наявність аміду І (зв'язок –С=О при 1650,95 см-1) та аміду ІІ (зв'язок –NH при 1566,09 см-1.

Отримані данні показали, що амілаза іммобілізована методом механічного включення має незначні відхилення хвиль від ферменту в чистому вигляді, з чого можна зробити висновок, що міцні зв’язки не утворились, але процес іммобілізації відбувся. Амілаза іммобілізована на глютині методом включення в пори глютину утворила стійкий комплекс, оскільки відхилення хвиль ІЧ-спектрі є значними.

Таким чином данні ІЧ-аналізу служать підтвердженням гіпотези про те, що функціональні групи в складі глютину здатні до утворення зв’язків з ферментами. Це дає можливість рекомендувати глютин в якості матриці для іммобілізації ферментів з метою створення БАД.

 

Література

  1. Клюева М. В. Основные аспекты иммобилизации ферментов на примере липаз [Текст] / М. В. Клюева // Молодой ученый. — 2014. — №8. — С. 320-325.
  2. Кушнір Н.А. Іммобілізація як спосіб стабілізації біокоректорів/ Кушнір Н.А., Назаренко Н.С., Болгова К.С.// Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін: матеріали між нар.наук.-прак. Інтернет-конференції 4-5 грудня 2014 р.- Тернопіль: Крок, 2014.- С.98-99.
Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 231
Всього коментарів: 0
avatar