Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ

Кулініч Тетяна

к.е.н, доцент

Софіяник Оксана

магістрант

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів

 

ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ

 

Достатній інноваційний потенціал підприємств-виробників (ІППВ) є основною умовою інноваційного розвитку, необхідний для реалізації і розкриття їх ринкових можливостей. Визначення особливостей поняття «інноваційний потенціал» і вивчення його складових дасть змогу удосконалити підходи до управління інноваційною діяльністю (ІД) виробничого підприємства.

У Законі України [1] інноваційний потенціал підприємств визначається як сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих та культурно-освітніх можливостей підприємства, необхідних для забезпечення нормального функціонування і розвитку економіки країни. Проте недоліком цього трактування є недооцінка сукупності всіх важливих складових інноваційного процесу, і насамперед, людського чинника.

При встановленні базових складових ІППВ необхідно врахувати, що у процесі ІД підприємство реалізує послідовність етапів інноваційного циклу [2], який включає: генерування і відбір ідей, їх бізнес-аналіз та розробку, створення і випробування дослідного зразка інноваційної продукції, запуск виробництва й упровадження нової продукції.

На рівень ІППВ діє: 1) зовнішнє оточення, що задає вхідні компоненти, які надходять на підприємство (сировина, матеріали, устаткування, документи, інформація тощо), і вихід – інноваційну продукцію, яка випускається підприємством як системою, а також зв’язки із зовнішнім середовищем та зворотний зв’язок; 2) його внутрішня структура – сукупність взаємо­залежних компонентів, які забезпечують процес досягнення цілей ІД [3].

Враховуючи основні характеристики ІППВ, які викладені у фаховій літературі, можна так оцінити його базові складові (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика складових інноваційного потенціалу підприємства-виробника*

Складові

Характеристика складових інноваційного потенціалу підприємства-виробника

Інтелек-туальна

Визначає можливості генерації і сприйняття ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, організаційних і управлінських рішень [2]

Кадрова

Характеризує можливості персоналу підприємства застосувати нові знання та технології, організаційні й управлінські рішення, виконати розробку і виготовити нову продукцію. Ця складова значною мірою визначає систему менеджменту, її гнучкість, адаптивність [3]

Фінансова

Відображає відповідність фінансового стану, інвестиційної привабливості, кредитоспроможності і системи ефективного управління фінансами щодо забезпечення стійкої ІД на усіх етапах інноваційного циклу [4]

Інформа-ційна

Відображає інформаційну забезпеченість підприємства, ступінь повноти і точності інформації, необхідної для прийняття ефективних інноваційних рішень. Окремо виділяють рівень готовності комплексу технічних програмно-математичних, організаційно-економічних засобів і спеціальних кадрів, призначених для автоматизації процесу виконання завдань управління підприємством у різних сферах діяльності [4]

Марке-тингова

Визначає наявність інформаційної маркетингової системи, ефективність організаційної структури, підготовки спеціалістів у сфері маркетингу, ступінь розроблення маркетингового інструментарію і використання його для розв’язання задач, що визначаються метою ІД підприємства, рівнем розвитку маркетингових комунікацій ІППВ та іміджу інноваційних структурних підрозділів і всього підприємства у сфері взаємодії з суб’єктами ринку [2]

Матеріал.-технічна

Охоплює усі матеріальні-технічні ресурси, необхідні для здійснення ефективної ІД [3]

Вироб-ничо-техно-логічна

Оцінює можливість впровадження у виробництво нових перспективних технологічних процесів в умовах ІД [2], тобто потенційні можливості із збільшення потужності підприємства внаслідок впровад­ження найновіших методів організації виробництва та технологій

Комуніка-ційна

Характеризує наявність комунікаційних зв’язків, які відображають рівень визначеності та ефективності взаємодії підприємства з елементами зовнішнього середовища, що сприяють реалізації мети ІД, тобто наявність надійних зв’язків з партнерами, постачальниками ресурсів, каналами розповсюдження і збуту, споживачами нової продукції [4]

* Сформовано авторами з урахуванням матеріалу джерел [1]-[4]

 

 

Таким чином, розглянута вище сукупність складових ІППВ дає можливість зробити висновок, що ці складові передусім характеризують ресурси та здатність такого підприємства до реалізації мети ІД. Аналіз за складовими має стати основою формування такого ІППВ, який буде достатнім для розробки, виробництва і просування на ринок конкретних інновацій. Своєю чергою, достатній інноваційний потенціал буде основною умовою інноваційного розвитку підприємства-виробника та реалізації ринкових можливостей, що перед ним відкриваються.

 

Література

1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р. № 433-ІV, із змін. та доп.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.

2. Карюк В. І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. І. Карюк // АПЕ. – 2012. – № 5 (131). – С. 176–182.

3. Ульяницкая Н. С. Система категорий, связанных с управлением иннновационным потенциалом предприятия / Н. С. Ульяницкая // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №2. – С. 188-193.

4. Фірсова С.М. Основні елементи інноваційного потенціалу / С. М. Фірсова, С. В. Чеботар // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №3. – С. 202-207.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 384
Всього коментарів: 0
avatar