Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХОДИ

Міщук Ігор

к.е.н., доцент, професор

Львівська комерційна академія

 м. Львів

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХОДИ

 

Вивчення зарубіжного досвіду ведення торговельного бізнесу та узагальнення наукових праць провідних вчених і практиків у сфері роздрібної торгівлі свідчать, що сучасним трактуванням підприємства роздрібної торгівлі є представлення його як сукупності бізнес-процесів. До основних бізнес-процесів торговельного підприємства відносяться: управління персоналом, управління товарооборотом (закупівлі та товаропостачання, формування асортименту, управління товарними запасами, прогнозування обсягу та структури товарообороту та ін.), управління фінансами (бюджетування, ціноутворення, рух грошових коштів, основні засоби та ін.). Для підприємств торгівлі найбільш актуальним завданням є удосконалення «критичних» бізнес-процесів та функцій, що відповідають за результат діяльності всієї виробничої системи або є визначальними для збереження високого конкурентного статусу. Розвиток цих бізнес-процесів розглядається в напрямку мінімізації часу на обслуговування покупців та скорочення торгово-оперативного персоналу шляхом суміщення функцій та посад.

Зростання конкуренції на ринку товарів та послуг актуалізує використання інструментарію логістики для прискорення руху матеріального (товарного) потоку через оптимізацію каналів товаропросування, контролю за рухом товарів і, як наслідок, підвищення рівня сервісу на всіх етапах просування товарів від виробника до споживача. Окремі аспекти логістичної діяльності торговельних підприємств вивчали В. Апопій, Є. Крикавсь­кий [1],

Б. Мізюк, О. Соколова [2], Л. Фролова [3], М. Чорна, Н. Шадченко та інші.

Очевидно, що значна частина змін у підходах до організації торгово-технологічного процесу в підприємствах торгівлі пов’язана з управлінням товаропостачанням та товарними запасами (їх формуванням, розподілом, використанням, поповненням). Тому виникають суттєві відмінності в організації торгово-технологічного процесу за традиційним підходом та на засадах концепції логістики (табл. 1).

Таблиця 1

Традиційний та логістичний підхід до організації торгово-технологічного процесу в підприємстві торгівлі

Традиційний підхід до організації торгово-технологічного процесу

Логістичний підхід до організації бізнес-процесів

Орієнтація на виконання функцій шляхом формування та подальшого використання товарних запасів на складах

Орієнтація на зменшення розмірів партій та часу поставки товарів, їх відповідність пред’явленому попиту

Орієнтація на ритмічність розвитку товарообороту

Точне реагування на зміну попиту обслуговуваних контингентів покупців

Управління товарними запасами з метою забезпечення неперервності торгово-технологічного процесу

Посилення гнучкості торгово-технологічного процесу, мінімізація товарних запасів

Прагнення максимального використання торгово-технологічного обладнання

Прагнення до максимальної відповідності пропонованих товарів попиту покупців

Оптимізація окремих торгово-технологічних функцій та операцій

Оптимізація руху потоків товарів (товарних ресурсів, товарних запасів)

Переважання спеціалізованого торгово-технологічного обладнання

Переважання універсального торгово-технологічного обладнання

Прагнення до оптимізації глибини та широти асортименту товарів з точки зору їх дохідності

Можливість розширення асортименту товарів відповідно до нових запитів споживачів

Сприйняття постачальників як протилежної до торговельного підприємства сторони з протилежними інтересами. Часта зміна постачальників

Сприйняття постачальників як партнерів у спільній справі. Орієнтація на стабільні взаємовигідні господарські зв’язки 

Кваліфікація торгово-оперативного персоналу формується відповідно до виконуваних функцій

Формування компетенцій персоналу не лише з метою підвищення якості виконання конкретних функцій (бізнес-операцій), а й з метою їх універсалізації

Зовнішній контроль якості торговельного обслуговування

Впровадження концепції загального управління якістю. Внутрішній контроль на робочих місцях (саморегулювання)

 

Для вирішення проблем управління товаропостачанням та товарними

запасами торговельного підприємства на логістичних засадах необхідно розв’язувати із застосуванням економетричних методів такі завдання, як: оптимізація рівня запасів у кожному конкретному підприємстві; визначення раціо­наль­ного співвідношення розмірів запасів у підприємствах роздрібної і оптової торгівлі; оцінка місця дислокації складів для зберігання запасів товарів; вибір методів поповнення та підтримання рівня запасів; знаходження компромісу між рівнем обслуговування споживачів у підприємст­ві торгівлі і рівнем запасів у даній системі, між способами транспор­ту­­вання і розмірами запасів та ін.

 

Література

  1. Крикавський Є. В. Логістичні системи / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорно­писька. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
  2. Соколова О. Є. Проблеми управління логістичною інфраструктурою підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Соколова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-2/Sokolova_207.htm
  3. Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством : моногр. / Л. В. Фролова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 322 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 757
Всього коментарів: 0
avatar