Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ЛОГІСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Гарада Віталій

аспірант

Львівська комерційна академія

 м. Львів

 

ЛОГІСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

 

Сфера торгівлі завдяки своїй близькості до споживачів у найбільшій мірі серед інших галузей економіки підготовлена до роботи в умовах динамічних змін та неповної визначеності попиту на ринку. В ході здійснюваних перетворень в Україні виникла величезна кількість суб’єктів торгівлі (станом на початок 2014 р. – 59,8 тис. об’єктів роздрібної торгівлі, 20,6 тис. закладів ресторанного господарства, 2,6 тис. ринків), діяльність яких практично не координується державними чи відомчими органами управління, а якісний стан роботи щодо розвитку інноваційних технологій, впровадження сучасних методів продажу товарів та форм обслуговування, використання ефективних способів організації роботи персоналу характеризується негативно.

Особливо гостро ці проблеми проявилися під час фінансово-економічної кризи. Типового характеру набули такі негативні тенденції, як скорочення фізичних обсягів товарообороту, звуження торгового асортименту, скорочення кількості пунктів продажу, перехід до позаоптового забезпечення магазинів товарами, звуження технологічної політики до оформлення інтер’єрів магазинів і встановлення ЕРРА, низька продуктивність праці торгового персоналу, низька якість торговельного обслуговування, збитковість роботи підприємств.

Одним з основних факторів, котрі обумовлюють таке становище, є недостатня увага до організації та управління торгово-технологічним процесом магазинів. Управління торгово-технологічними процесами розглядається як сукупність застосовуваних у підприємстві торгівлі прийомів та методів, з допомогою яких забезпечується виконання різноманітних операцій з метою ефективного використання ресурсів та високої якості обслуговування покупців. В якості предметів управління виступають складові елементи торгово-технологічного процесу: товарні запаси, асортимент товарів, товарні потоки і потоки покупців, якість обслуговування покупців, управління персоналом, завдяки чому забезпечується безперебійне протікання даного процесу, ефективне використання приміщень магазинів та їх обладнання, створюються умови для високого рівня обслуговування та ін. Разом з тим, під час реалізації комплексу заходів з управління торгово-технологічним процесом магазину слід враховувати його специфічні особливості, які пов’язані з імовірнісним характером протікання процесів у підприємствах торгівлі, динамічністю торгово-технологічного процесу, його циклічністю, змінною інтенсивністю, дискретністю та масовістю. Все це вимагає широкого застосування методів операційного менеджменту, комп’ютерної техніки, використання теорії управління запасами, теорії ігр, теорії масового обслуговування.

Проведені обстеження мережі сільських магазинів західних областей України показали, що практично в жодному з них не застосовуються не лише сучасні, але і традиційні методи управління торгово-технологічним процесом. У більшості обстежених підприємств не встановлюють потоварні нормативи товарних запасів; в жодному магазині не проведено розрахунку оптимального розміру замовлення на завезення товарів; управління асортиментом товарів зводиться до встановлення переліку товарних груп, товари яких обов’язково повинні знаходитися в продажу; не розробляються і не використовуються технологічні карти-схеми розміщування та викладання товарів у торговій залі; не проводяться розрахунки показників ефективності і т.п. Таке становище обумовлює підвищення уваги до заходів з управління торгово-технологічними процесами в підприємствах торгівлі в тісному зв’язку з розробкою їх маркетингової стратегії і використанням сучасних концепцій торговельної логістики. Зокрема, управління запасами в магазинах повинне спрямовуватись на створення умов для забезпечення безперебійної торгівлі при їх мінімальних розмірах, запобігання товарних втрат. Основними засобами реалізації цієї мети слід вважати встановлення нормативів запасів товарів у розрізі товарних груп та визначення оптимального розміру замовлення на товари, розрахованого з використанням економіко-математичних методів.

Управління асортиментом товарів повинно спрямовуватись на забезпечення достатньої повноти асортименту в межах товарних груп, його стійкості та комплексності пропозиції. З цією метою необхідно здійснювати розробку сучасних асортиментних моделей для магазинів різних типів, контроль відповідності фактичного асортименту товарів нормативному, виявлення причин відхилень та прийняття рішень, спрямованих на оптимізацію асортиментної структури товарообороту.

Управління товарними потоками слід здійснювати на основі спеціальних технологічних карт, при розробці яких враховувалось би розташування зон магазину, їх взаємозв’язок, розміщення товарів, їх оборотність, усталені напрямки потоків тари та упаковки до місць зберігання. Управління потоками покупців повинно спрямовуватись на забезпечення швидкості обслуговування та високої пропускної спроможності магазину. Його слід реалізовувати через аналіз інтенсивності потоків покупців за годинами і днями роботи магазину, розміщення персоналу з врахуванням цієї інтенсивності, забезпечення чіткої внутрішньомагазинної інформації, розробки системи розміщування товарів з урахуванням рівномірного розподілу потоків покупців та оптимізації місць розташування розрахункових вузлів. В тісному зв’язку з цим необхідно розробляти комплекс заходів з управління якістю обслуговування покупців, що передбачають створення комфортних умов для покупців, впровадження високоефективних методів продажу товарів і найбільш зручних для покупців форм торговельного обслуговування та надання додаткових послуг.

Загальний процес управління торговельним підприємством повинен базуватись на  забезпеченні неперервного оперативного контролю, збирання, обробки, аналізу та використання інформації про всі аспекти діяльності магазину, що дозволить створити сприятливі передумови для ефективної роботи підприємства та підвищення його конкурентоспроможності на ринку.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 285
Всього коментарів: 0
avatar