Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПАТ НКМЗ

Грибкова Світлана

к.т.н., доцент

Цуканова Лілія

cтудент

Донбаська державна машинобудівна академія

м. Краматорськ

 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПАТ НКМЗ

 

Ефективне управління корпораціями, на яких задіяна велика чисельність працівників, можливе тільки за умови чіткої організації бухгалтерського обліку, який оперативно забезпечує необхідною інформацією для прийняття вірних управлінських рішень.

Питання організації бухгалтерського обліку знайшли своє відображення в працях багатьох учених: Ф. Бутинця, Л. Вербицької, С. Кирилова, С. Кузнецова, А. Шайкан, Г. Беспалої, А. Зубко, О. Малишкіна [1-4] та ін. Однак, за нових організаційно-правових форм підприємств і об'єктів бухгалтерського обліку, необхідно досліджувати організацію бухгалтерського обліку в корпораціях, застосування інформаційних технологій.

Бухгалтерський облік на ПАТ НКМЗ здійснюється на основі нормативних документів, які виступають в якості основи організації та функціонування бухгалтерського обліку. У зв'язку з тим, що всі документи по господарських операціях проходять через бухгалтерську службу, була завантажена первинна інформація в базі даних бухгалтерського та податкового обліку як складова частина загальної інформаційної бази. Подальше їх використання здійснюється в електронному документообігу.

З урахуванням особливостей організаційно-правової форми управлінської та організаційної структури ПАТ НКМЗ, обсягів господарської діяльності маємо наступні особливості організації бухгалтерського обліку на ПАТ НКМЗ.

1. Вихідним моментом організації бухгалтерського обліку в корпораціях є врахування специфічних об’єктів обліку, насамперед, корпоративних операцій. Виходячи з моменту власності на корпоративні права, корпорації можуть виступати: як емітенти корпоративних прав; як інвестори, що придбали корпоративні права після здійснення фінансових інвестицій. Випуск акцій впливає на організацію праці бухгалтера і техніку ведення бухгалтерського обліку. Наявність акціонерного капіталу вимагає від бухгалтера високої кваліфікації і достатнього рівня знань щодо таких проблемних питань економічного характеру, як вартісна оцінка акцій, формування та використання емісійного доходу тощо.

2. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку. Значні обсяги господарської діяльності, які здійснює ПАТ НКМЗ, впливають на техніку ведення бухгалтерського обліку і є одним з факторів при визначенні структури бухгалтерської служби. Обов'язкова наявність внутрішньої звітності - це ще одна характеристика організації бухгалтерського обліку на ПАТ НКМЗ, зокрема такої його складової, як техніка ведення бухгалтерського обліку. Діяльність ПАТ НКМЗ характеризується значними обсягами й різноманітністю здійснених операцій, а також необхідністю оперативного забезпечення інформацією. Тому розроблені нові підходи до вибору програмного забезпечення, яке враховує всі вимоги керівництва, особливо при визначенні структури бухгалтерської служби.

Комп'ютеризація на ПАТ НКМЗ забезпечує отримання максимального ефекту від організації бухгалтерського обліку в результаті: своєчасності формування облікової інформації з метою прийняття управлінських рішень та своєчасної передачі зовнішнім користувачам; доступності та корисності інформації для широкого кола користувачів і її достовірності; своєчасності подання бухгалтерської звітності до податкової інспекції.

Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку надають: швидкість обробки даних, уточнення даних за допомогою прямого доступу до оперативної інформації, надання нової інформації за найважливішими показниками, оперативне реагування на швидке представлення нової інформації без залучення додаткових інформаційних каналів; достовірність інформації, персоніфікацію дій користувачів системи, доступність і корисність інформації; дозволяють інтенсифікувати підтримку на всіх стадіях підготовки та складання бухгалтерської звітності.

Чим більш повноцінним та більш своєчасним стане використання наведених можливостей комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, тим вище ефект, який можна отримати від ведення бухгалтерського обліку.

3. Особливістю ПАТ НКМЗ є велика чисельність штату бухгалтерської служби та багаторівневий характер управління. Тому створення централізованої бухгалтерської служби в структурних підрозділах забезпечує облік діяльності, узагальнення інформації та координацію процесу ведення обліку різних видів діяльності ПАТ НКМЗ. Централізація обліку передбачає зосередження синтетичного та аналітичного обліку, складання балансу і звітності в головній бухгалтерії, тоді як у виробничих підрозділах здійснюється первинний облік по всіх господарських операціях, що дозволяє раціонально організувати працю бухгалтерії з використанням сучасних засобів автоматизації обліку.

Організаційна структура бухгалтерської служби повинна мати функціональний характер. Тоді розподіл обов’язків працівників буде мати ряд переваг: чіткість підпорядкування фахівців; точну адресність, правильність та повноту формату відомостей; можливість формування даних про результати діяльності корпорації за кожним із видів діяльності; можливість оперативного формування повних і достовірних звітів за різними розрізами інформації, які відповідають потребам користувачів.

 

Література

  1. Кузнецова С. Организация бухгалтерского учета исходя из организационной структуры объектов хозяйствования // Бухгалтерский учет и аудит.-2008.-№ 10.- С.8-13.
  2. Шайкан А. В. Бухгалтерський облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство // Вісник Житомирського державного технологічного університету.- 2009. - №3. -С. 196-199.
  3. Зубко А.Б. Особливості облікової політики акціонерних товариств / А.Б. Зуб-ко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 5. – Частина 2, Том 1 – С. 117–119.
  4. Малишкін О.І. Організація управління обліковим процесом у великих компаніях: тези доповідей учасників V наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна [Розвиток систем обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи] / О.І. Малишкін. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту держкомстату України. – 2007. – С. 55- 56.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 642
Всього коментарів: 0
avatar