Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО – РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Вербич Іван

к.с.-г.н., завідувач сектору

Медвідь Олександр

науковий співробітник

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

с. Самчики, Хмельницька обл.

 

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ КОРІВ  УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО – РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

 

Селекцію тварини молочної худоби, як цілісного організму, неможливо вести за однією ознакою, а тому необхідно знати, як зміна однієї ознаки вплине на розвиток інших біологічних і господарських корисних особливостей корів [1,2,3].

Результати моніторингу селекційної ситуації у стаді подільського заводського типу української чорно – рябої молочної породи ДП «ДГ «Пасічна» показали, що в стаді, на даний час, лактує потомство від 22 бугаїв, які використовувались у стаді протягом останніх 10 років. Молочна продуктивність нащадків даних плідників за даними першої лактації становить від 3852,9 ± 239,7 до 4931,0 ± 91,0 кг молока на корову з вмістом жиру від 3,70 ± 0,02 до 3,80 ± 0,03%, за даними третьої лактації, відповідно, 5212,3 ± 166,1 - 6033,0 ± 194,2 кг й 3,70 ± 0,02 - 3,80 ± 0,03% та вищої від 4791,9 ±  286,1 до 6471,9 ± 108,0 кг молока й 3,70 ± 0,03 – 3,80 ± 0,03% жиру.

Екстер'єрна оцінка тілобудови піддослідних тварин даного господарства свідчить про позитивну динаміку розвитку їх статей та певну внутрішньостадну мінливість з різним ступенем достовірності між нащадками окремих бугаїв. Однак, в цілому по стаді, тварини є високорослими, висота в холці корів-первісток - 133,3-138,2 см, повновікових – 139,1 - 144,2 см, в крижах, відповідно – 139,0-146,5 та 144,8-148,5 см. Вони глибокогруді, глибина грудей – 70,7-73,3 см у корів-первісток та 74,0-78,2 см у повновікових, обхват грудей, відповідно, 183,8-193,6 та 195,4-204,8 см. Крім того, дані тварини характеризуються видовженим тулубом, де навкісна довжина тулуба первісток знаходиться в межах 155,1-161,6 см, повновікових – 159,4-173,1 см.

Відомо, що ефективність селекції істотною мірою забезпечується корелятивними зв’язками між селекціонованими ознаками. Тому нашою метою було визначити  рівень сполучної мінливості між промірами будови тіла та величиною надоїв у групах тварин різного віку.

 Аналіз кореляційних зв’язків свідчить, що найтісніша сполучна мінливість виявлена у корів-первісток між усіма промірами статей будови тіла та величиною надою за першу лактацію. Найвищі та достовірні коефіцієнти кореляції встановлено у цьому віці за надоєм і промірами висоти в холці, крижах та глибини грудей, які, відповідно, становили 0,339; 0,316 і 0,380 (Р<0,001) (табл.1).

 

Таблиця 1

Зв'язок промірів будови тіла корів підконтрольного стада з величиною надоїв

Назва проміру

Перша лактація

Третя і ст. лактація

r±m

tr

r±m

Tr

Кількість пар

833

190

Висота в:

Холці

0,339±0,070

3,90

0,030±0,068

0,44

Крижах

0,316±0,076

3,62

0,032±0,068

0,47

Глибина грудей

0,380±0,073

4,57

0,157±0,067

2,36

Ширина грудей

0,202±0,087

2,30

0,110±0,067

1,58

Ширина в:

Маклаках

0,188±0,088

2,11

0,106±0,067

1,58

Кульшах

0,201±0,089

2,28

0,138±0,067

2,07

сідничних горбах

0,212±0,087

2,38

0,082±0,068

1,21

Навкісна довжина:

Заду

0,195±0,086

2,24

0,009±0,067

0,13

Тулуба

0,175±0,0867

2,03

0,096±0,068

1,42

Обхват:

Грудей

0,221±0,0854

2,60

0,148±0,067

2,22

п’ястка

0,146±0,083

1,76

0,002±0,068

0,03

 

Достатні коефіцієнти кореляції існують між надоєм за лактацію та широтними промірами заду: шириною в маклаках (r=0,188; tr = 2,11), кульшах (r=0,201; tr = 2,28) і сідничних горбах  (r=0,212; tr = 2,38) та навкісною довжиною заду (r=0,195; tr = 2,24).

Достовірні додатні коефіцієнти кореляції встановлені між надоєм та промірами навкісної довжини тулуба (r=0,175; tr=2,03) та обхвату грудей (r=0,221; tr = 2,60).

Визначені показники сполучної мінливості між надоєм та основними промірами статей будови тіла у корів ПЗ ДГ «Пасічна» у віці третьої і старше лактацій істотно відрізняються від одержаних у  першій віковій групі.

Вони зовсім зникли за промірами висоти в холці і крижах (r=0,030 і 0,032), навкісної довжини заду (r=0,009) і обхвату п’ястка (r=0,002). Між іншими статями будови тіла і величиною надою тенденція кореляційної спрямованості залишилась додатною, але коефіцієнти істотно знизились в порівнянні з коровами-первістками.

Таким чином, виявлене у корів – первісток існування достатньо високих та достовірних коефіцієнтів кореляції за оцінкою промірів статей будови тіла і величиною надою, свідчить про ефективність оцінки та добору тварин за екстер’єром у віці першої лактації.

 

Література

1. Агафонов Б.О. Організаційно-методичні основи селекції молочної худоби / Б.О.Агафонов // Сучасні методи селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві. – К.,1992. – С. 7-9.

2. Зубець М.В., Буркат В.П., Єфіменко М.Я. та ін. Генетико-селекційний  моніторинг у молочному скотарстві / За ред. В.П. Бурката. – К.: Аграрна наука, 1999. – 88 с.

3. Кушнер Х.Ф. Корреляция признаков / Х.Ф. Кушнер // Наследственность сельскохозяйственных животных (с элементами селекции). – М.: Колос, 1964. – С. 225.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 247
Всього коментарів: 0
avatar