Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГ»

Герчанівська Світлана

к.е.н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГ»

 

Термін «маркетинг» походить від англійського «marketing» – торгівля, продаж, збут, який в свою чергу, є похідним від „market” і означає ринок, базар, а в більш широкому розумінні – ринкову діяльність. Вперше даний термін з’явився в американській економічній літературі наприкінці 19- початку 20 століття. Тоді маркетинг ототожнювався зі збутом товарів. По мірі насичення ринку необхідно було розширювати сферу діяльності, тому сутність маркетингу змінилась. Розширились його географічні межі – Японія, Західна Європа, а в останні роки і пострадянські країни.

Для визначення сутності й значення поняття «маркетинг» необхідно дослідити його різні тлумачення. Нині відомо понад 2000 дефініцій маркетингу. Це пояснюється тим, що маркетинг є багатоплановим поняттям, тому одним загальним визначенням неможливо дати повну комплексну оцінку. Крім того, розвиток даного поняття проходив в тісній залежності з характером ринкових відносин, співвідношенням попиту та пропозиції на ринку. В найбільш поширених трактуваннях він розглядається як комплекс функцій збутової ринкової діяльності; аналіз, планування, реалізація та контроль за втіленням маркетингових рішень щодо системи просування та розподілу товарів і послуг; стиль мислення підприємця, що виходить з визнання пріоритетності споживача; розуміння ринку, що забезпечується системою маркетингових досліджень; дисципліна, що опирається на фундаментальну філософію та концентрується на споживачі; забезпечення співвідношень обміну, а також існуючої економічної системи; процес збалансування попиту і пропозиції.

Безумовно, кожне з перелічених визначень важливе самі по собі. Однак без сумніву те, що цінність і значимість кожного з них особливо вагомі тоді, коли вони розглядаються в єдності та цілісності. Всі вони зводяться до того, що метою маркетингу є оптимізація відносин між організацією і споживачем та максимізація рівня задоволення їхніх потреб. Практично маркетинг базується на реалізації таких функцій як: організація, координація, контроль, мотивація, регулювання, прогнозування, інформатизація, дослідження ринку і конкуренція, планування, збут та ін. Цілеспрямованість маркетингової діяльності в головному вирішальному елементі – це задоволення потреб і нужд через механізм обмінних відносин, що забезпечує стабільність діяльності організації за рахунок зниження ризику ринкової діяльності [1; 3; 5].

Визначення маркетингу можуть бути об’єднані в дві основні групи: класичні (обмежені) та сучасні (узагальнені). В класичному розумінні дане поняття визначається як підприємницька діяльність щодо просування товарів і послуг від виробника до споживача. Ці трактування передбачають, що основне в ньому – розробка, переміщення та реалізація товарів та послуг, у зв’язку з цим вони мають певні недоліки. Розуміння маркетингу не повинно обмежуватись лише товарами і послугами, оскільки його об’єктами можуть бути організації, особи, окремі території. Різноманітність визначень обумовлена перш за все тим, на які основоположні аспекти маркетингу робиться акцент, як дані формулювання «прив’язані» до певних видів маркетингу, областей його застосування. Але основним у будь-якому визначенні повинна бути орієнтація на споживача. Разом з тим, завдання маркетингу – не лише збільшувати попит, але й намагатись робити це так, щоб він відповідав пропозиції.

Широкий діапазон маркетингу інтерпретований Американською асоціацією маркетингу (АМА) в 1985 р., коли традиційне визначення, одобрене у 1960 р., було замінене наступним: «Маркетинг являє собою процес планування та втілення задуму, цінотворення, просування і реалізацію ідей, товарів і послуг шляхом обміну, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій» [4, с.72]. Саме цей момент підкреслює в своєму визначенні американський маркетолог Ф.Котлер: «Маркетинг – соціальний та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи та групи осіб задовольняють свої нужди та потреби шляхом створення товарів і споживацьких цінностей та взаємообміну ними» [3, с.34].

Ми цілком погоджуємось з думкою науковців про те, що маркетинг – це складна і динамічна система, яка забезпечує ринкову орієнтацію управління, тобто використовуючи маркетинг, підприємство не пасивно реагує на зміни ринкової кон’юнктури , а здійснює продуману, добре скоординовану політику.

Існують також і нетрадиційні визначення маркетингу, зокрема як мистецтва, володіння яким дає змогу виробнику, що зумів поглянути на свою діяльність з точки зору споживача, в мінімальний термін і з обмеженими ресурсами досягти власних цілей [2, с.167].

Неможливість сформулювати єдине трактування поняття «маркетинг» зумовлене безперервним процесом розвитку теорії маркетингу, різноманітністю та широкомасштабністю взаємозв’язків і взаємозалежностей, які визначають маркетингову діяльність.

 

Література

  1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник./ С.С. Гаркавенко – Київ: Лібра, 2004. – 712 с.
  2. Гірченко Т.Д. Маркетинг: Навчальний посібник./ Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 255 с.
  3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд./ Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж.Сондерс, В. Вонг – М.; СПб.; К.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 944 с.
  4. Маркетинг/ Упоряд. вступ. ст. А.І. Кредисова. – К.: Україна, 1995. – 399с.
  5. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман – М.: Экономика, 1993. – 335 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 454
Всього коментарів: 0