Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Мельник Євгенія

магістрант

Івано-Франківський науково-навчальний інститут менеджменту ТНЕУ

м. Івано-Франківськ

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

        

Останнє десятиліття Україна впевнено наближається до європейських стандартів. На даний час процес євроінтеграції в Україні просувається за допомогою внутрішньої політики реформ. Тому на даному етапі постає гостра необхідність у реформуванні національної системи обліку таким чином, щоб вона стала інструментом ефективного впливу на економіку нашої держави. Удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності призведе до зникнення економічних бар’єрів між Україною та ЄС, а також збільшить рівень міжнародної співпраці.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – це цілісна система, що складається із  принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; міжнародні стандарти не визначають сталий порядок ведення бухгалтерського обліку, а лишень описують загальні правила оцінки та відображення інформації у фінансової звітності. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку сприяли поліпшенню та гармонізації фінансової звітності в усьому світі.

Необхідність переходу національної системи обліку на міжнародні стандарти визначається тим, що сучасні економічні реформи призвели до переходу України на ринкову економіку. На даному етапі Україна поступово інтегрується в європейський економічний простір, відбувається розширення вертикальних та горизонтальних господарських зв’язків, що призводить до самостійності суб’єктів господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна інформація, що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси. Перехід на міжнародні стандарти також обумовлений тим, що стара бухгалтерська звітність вже не відповідає вимогам сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства, простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним бізнесом, а вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, а також перехід до західної практики ведення бухгалтерського обліку. Також на даний час існує потреба потреба в іноземних інвестиціях [1].

У цілому МСБО – це система, яка позитивно впливає на вдосконалення національного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також інтеграції держави у світове господарство.

На даний час міжнародні стандарти фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення прозорості та зрозумілості інформації про діяльність суб’єктів господарювання, а також достовірно визнає доходи та витрати, оцінку активів та зобов’язань. Міжнародні стандарти фінансової звітності дозволяють об’єктивно розкривати і фінансові ризики, що існують у суб’єктів господарювання, а також  дозволяють порівнювати результати діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу [2].  

У національній економіці забезпечення прозорості суб’єктів господарювання має величезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю точних відомостей про прибутковість капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержувати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і точна інформація знизить їх ризики.

Позитивними сторонами переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності є:

  •  можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
  •  забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
  •  можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;
  •  престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
  •  у багатьох випадках велика надійність інформації;
  •  прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил складання, а також численними поясненнями до звітності [3].

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ звітності можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно міжнародних стандартів, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України [3].

        

Література

  1. Макарова Є.І. Проблеми переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності: [Електронний ресурс] / Є.І. Макарова. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua
  2. Колісник В.Ю. Зіставлення міжнародних та вітчизняних принципів складання фінансової звітності: [Електронний ресурс] / В.Ю. Колісник. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua
  3. Циган Р.М., Кашуба І.В. Перспективи переходу України до Міжнародних стандартів фінансової звітності: [Електронний ресурс] / Р.М. Циган, І.В.Кашуба. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/2156/1/29.pdf
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 454
Всього коментарів: 0