Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПРАЦІ

Шаманська Олександра

студентка

Собко Юлія

студентка

Федотова Тетяна

к.е.н., доцент

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпропетровськ

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПРАЦІ

 

У сучасних умовах розвитку економіки важливе значення мають методологічні основи оцінки й аналізу видів і форм зайнятості населення і, насамперед, його економічно активної частини.

Економічно активне населення (за методологією МОП) складається з населення обох статей віком 15-70 років включно, яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці. Кількісно економічно активне населення складається з чисельності зайнятих, безробітних, економічно неактивних (поза робочою силою) [2].

Результати проведеного дослідження за десятирічний  період показали, що кількість економічно активного населення України у віці 15-70 років з 2004 року по 2013 рік зменшилася на 221,8 тис. осіб. В цілому спостерігається стабільний ріст кількості економічно активного населення України у віці 15-70 років. За досліджуваний період середня кількість економічно активного населення України у віці 15-70 років у 2013р. склала 22,16 млн. осіб, з яких 20,4 млн. осіб  або 92,05% були зайняті економічною діяльністю, а решта – 1,6 млн. осіб, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні [1].

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років з 2004 по 2013 рік збільшилась на 108,4 тис. осіб. У 2013 році порівняно з 2012 спостерігався ріст  населення  на 49,8 тис. осіб, або на 0,24% та становив 20,4 млн. осіб, з яких особи працездатного віку складали 18,9 млн., або 92,6%. Найвищий рівень зайнятості населення спостерігався в 2008 році і складав 20,97 млн. осіб. Лише з 2009 по 2008 рік помічався прискорений спад: кількість зайнятого населення у 2009 році знизилася на 780,80 тис. грн. або на 3,72% порівняно з 2008 роком [1].

Таке різке зменшення зайнятих пояснюється світовою економічною кризою, яка негативно вплинула на економіку країни:  зменшився обсяг виробництва, і, кількість зайнятих зменшилася як наслідок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зайняте населення у віці 15-70 років у 2013 році

 

У 2013 році найвищий рівень зайнятості населення спостерігався серед осіб віком 40–49 років, а найнижчий – у молоді віком 15–24 років та осіб віком 60–70 років. Зазначений показник був вищим серед чоловіків, на відміну від жінок. Найчастіше зустрічається працюючі, а саме жінки у віці 36 років, а чоловіки у віці 39-40  років [1].

Кількість безробітних у віці 15-70 років з 2004 по 2013 рік зменшилася на 330,20 тис. осіб. Щорічно кількість безробітних у віці 15-70 років у середньому зменшувалася на 36.69 тис. осіб або на 2,09 %. Найвищий рівень безробітних був зафіксований в 2009 році і становив 1,9 млн. осіб.

Відповідно до даних Державної служби статистики України за десятирічний  період (з 2004 по 2013 рр.) питома вага осіб,термін пошуку роботи яких складав до 6 місяців, збільшилася на 21,5 в.п., частка безробітних, які шукали роботу від 6 місяців до 12 місяців збільшилася  на 0,1 в.п., а 12 місяців і більше - зменшилася на  21,6 в.п.

У 2013 році показники середньої тривалості пошуку роботи порівняно з 2012р., не змінилися та становили відповідно 6 місяців та 11 місяців. У 2013 році, порівняно з 2012 роком, спостерігалось збільшення на 2 в.п. питомої ваги осіб, термін пошуку роботи яких складав до 6 місяців. Водночас, частка безробітних, які шукали роботу від 6 місяців до 12 місяців зменшилась на 1,1 в.п., а 12 місяців і більше – на 0,9  в.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи у 2004-2013рр.

 

На сьогодні ситуація на ринку праці України поліпшується і характеризується зростанням зайнятості та скороченням безробіття в усіх регіонах України.  Незважаючи на зниження рівня безробіття  ситуація в Україні є достатньо не стабільною. Залишають певні проблеми, які потребують подальшого вирішення, а саме:

  • країні не вистачає робочих місць, а це негативно впливає на рівень життя громадян;
  • відсутність стабільної оплачуваної роботи змушує шукати кращого життя за межами нашої держави, особливо молодь.

Це є чинниками, що впливають на вибір на користь іншої країни, в якій цінують людський капітал та дають можливість для розвитку [3].

Отже, нашій країні терміново потрібно змінювати систему працевлаштування та активно проводити  вище наведені заходи, щоб суттєво зменшити рівень безробіття, підвищити рівень зайнятості, особисті доходи населення, шляхом створення нових робочих місць. Що свою чергу приведе до розвитку виробництва і підвищення рівня розвитку національної економіки.

 

Література

  1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // [Електрон.ресурс] - Режим доступу:   <  http://www.ukrstat.gov.ua>
  2. Сеник І .В. Економічна активність  населення  України   2013 [Текст] / І .В.  Сеник//  Стат .збірник/ Державна служба статистики  України.  — 197
  3. Колот А.М., Грішнова О.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини[Текст] / А.М. Колот, О.О. Грішнова//Підручник ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. — К. : КНЕУ, 2009. — 711
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 3379
Всього коментарів: 0