Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ІНВЕСТИЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Тонкіх Елліна

здобувач

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

м. Харків

 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

Значення та вплив інвестиційно-організаційного забезпечення на ефективність роботи машинобудівних підприємств визначається роллю, яку воно відіграє для досягнення цілій підприємства та його розвитку. Необхідною умовою розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств є вибір оптимальноїта ефективної структури інвестиційно-організаційного забезпечення для забезпечення роботи в сучасних макроекономічних та мікроекономічних умовах.

Ефективне функціонування машинобудівної галузі має велике значення для зміцнення економіки України і становлення її як незалежної високорозвинутої держави. Створюючи найбільш активну частину основних виробничих фондів (знаряддя праці), машинобудівна промисловість істотно впливає на темпи і напрями науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства, зростання продуктивності праці, інші економічні показники, які визначають ефективність розвитку суспільного виробництва [1].

Тенденції розвитку підприємств машинобудування свідчать про наявність певних загроз економічній і технічній безпеці України, оскільки машинобудування є структуроутворюючою основую національної економіки. Реалізація поставлених завдань у першу чергу пов’язана з досягненням високого рівня внутрішнього збалансованості машинобудівних підприємств, що можливо за рахунок ефективного розвитку їхнього фінансового та інвестиційного потенціалу відповідно до потреб сучасного ринку.

На основі наукових розробок і господарської практики вітчизняних машинобудівних підприємств можна сформулювати головні принципи оцінки ефективності інвестиційно-організаційного забезпечення розвитку підприємства, які повинні діяти одночасно, тому що вони визначають умови рівноважного стану й ефективного функціонування підприємств машинобудівного комплексу:

  • різноманітність пропозицій і вільний вибір джерел і форм інвестиційно-організаційного забезпечення будівельних підприємств;
  • противитратність у процесі виробництва;
  •  комплексність використання інвестиційних ресурсів;
  • оперативність;
  • оборотність;
  • оперативна переробка інформації;
  • сприйнятливість до науково-технічного прогресу.

Автором визначено, що до основних критеріїв, які характеризують ефективність інвестиційно-організаційного забезпечення відносяться:

  • характер участі в інвестуванні;
  • період інвестування;
  • рівень ризику.

  Кожний з наведених критеріїв характеризує окрему сторону інвестиціно-організаційного забезпечення, визначає специфічні особливості відносин, що реалізуються в процесі  здійснення інвестиційної діяльності.

Для ефективної інвестиційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу є важливим врахування  та використання методологічних принципів  до активізації інвестиційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу. Серед них: організаційні, інституційні, економічні, соціальні та екологічні [2].

У процесі управління формуванням інвестиційних ресурсів важливим є визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів, вибір ефективних схем фінансування інвестиційної діяльності, забезпечення максимального обсягу залучення власних інвестиційних ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, забезпечення необхідного обсягу залучення власних інвестиційних ресурсів з зовнішніх джерел, визначення оптимального співвідношення структури капіталу та забезпечення мінімізації вартості залучених інвестиційних ресурсів із різних джерел [3].

Отже, основною метою інвестиційно-організаційного забезпечення є визначення напрямів, методів, засобів та форм інвестування з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку підприємств.

 

Література

1. Розміщення продуктивних сил [Текст]: Посібник / Л.Л. Тарангул, І.О. Горленко, Г.І. Євтушенко //  К., 2000. – 264 с.

2. Павловська М.О. Управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст]: автореф. дис… на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.00.042 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ М.О. Павловська. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

3. Онікієнко С.В. Облікові методи оцінки інвестиційної привабливості [Текст] / С.В. Онікієнко // Вісник НБУ. – 2001. - №7. – С. 49 – 51.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 273
Всього коментарів: 0