Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Влащук Анатолій

к.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділу

Конащук Олена

старший науковий співробітник

Колпакова Олеся

молодший науковий співробітник

Інститут зрошуваного землеробства НААН

м. Херсон

 

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

 

Гібриди кукурудзи різних груп стиглості мають певні морфологічні та біологічні властивості. Потенціальну продуктивність кожного біотипу  культури можливо отримати за умов створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин, а саме застосовуючи різні прийоми агротехніки вирощування та використовуючи природно – кліматичні ресурси.

Головною метою наших досліджень є виявлення впливу різних строків сівби та густоти стояння рослин на урожайність зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості при вирощуванні в умовах зрошення. Для вирішення поставленої задачі на дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН, розташованого на півдні Степової зони України, в 2014 р. методом розщеплених ділянок в чотирикратній повторності було закладено трифакторний дослід з гібридами кукурудзи різних груп стиглості. А саме, висівали ранньостиглий гібрид - Тендра, середньоранній - Скадовський та середньостиглий – Каховський в три строки: 10 квітня, 25 квітня та 10 травня з густотою стояння 70 шт./га, 80 шт./га та 90 шт./га. Поливи, згідно схеми досліду, проводили за допомогою агрегату ДДА 100 МА.

Відбір ґрунтових і рослинних зразків, підготовку їх до аналізу проводили згідно методичних вказівок. Вологість ґрунту визначали термостатно - ваговим методом. Ґрунтові зразки були відібрані пошарово через кожні 10 см до глибини 1,0 м. Сумарне водоспоживання  визначали методом водного балансу.

В проведених дослідженнях 2014 р. під час вегетації культури визначали наступні біометричні показники: висоту рослин, площу листової поверхні, наростання сирої та сухої біомаси надземної частини гібридів кукурудзи.  Основні елементи, що складають структуру врожаю зерна кукурудзи, є довжина та діаметр качану, кількість рядів в качані та кількість зерен, маса зерна з одного качану та маса 1000 зерен. Структурні елементи рослин кукурудзи формуються на різних етапах онтогенезу, тому для них потрібні різні умови розвитку. Результати досліджень свідчать, що структурні показники врожаю виявилися досить мінливими і залежали від умов вирощування рослин кукурудзи.

Строк проходження міжфазних періодів у рослин кукурудзи був приблизно однаковим в межах одного строку посіву і густоти стояння гібридів однієї групи стиглості. Дещо більшу різницю спостерігали під час проходження рослинами фаз росту в межах різних груп стиглості гібридів кукурудзи, найкраще відміни в проходженні терміну між фазного періоду спостерігали в фазах 13 листків-цвітіння та воскова стиглість - повна стиглість. За весь час спостережень протягом вегетаційного періоду максимальний термін проходження міжфазного періоду відзначався від фази повної воскової стиглості до повної стиглості зерна і становив 36 – 43 дні, залежно від групи стиглості гібриду, строку посіву і густоти стояння.

На період збирання практично всі гібриди мали базисну вологість зерна, що дозволило не проводити після збирання зерна його досушування, що є дуже важливим в процесі формування енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Аналіз проведених експериментальних досліджень 2014 року дозволяє зробити висновок, що вирощування нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості в поєднанні з різними строками сівби та густотою стояння є одними з основних факторів формування продуктивності кукурудзи і знаходяться в залежності від ґрунтових та кліматичних умов зони, агротехніки вирощування та морфолого - біологічних особливостей рослин кукурудзи. Показники урожайності 2014 року за всіма варіантами  досліду різняться в межах одного строку сівби, групи стиглості гібриду та густоти стояння, що пояснюється складними погодними умовами, а саме високою температурою повітря та низькою вологістю, що спричинило виникнення суховіїв у період активної вегетації посівів. Проведений аналіз наукових досліджень з вивчення  впливу строків сівби та густоти стояння на ріст, розвиток і продуктивність рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості дали можливість зробити припущення, що найбільш сприятливі умови для формування урожайності були отримані для середньораннього гібриду Скадовський за сівби у другу декаду квітня, для середньостиглого гібриду Каховський за сівби у першу декаду травня. Що стосується ранньостиглого гібриду Тендра, строк сівби майже не вплинув на урожайні показники зерна культури.

Таким чином, найбільшу урожайність зерна гібридів кукурудзи  різних груп стиглості за 2014 р. було отримано у варіанті з гібридом Тендра на посівах другого строку посіву за норми висіву 90 тис.шт./га – 10,7 т/га, гібриду Скадовський на посівах другого строку посіву та нормі висіву 80 тис.шт./га - 11,7 т/га, Каховський на посівах третього строку посіву та нормі висіву 70 тис.шт./га – 13,9 т/га.

 

Література

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами  статис­­­тической обработки результатов исследований): 5-е изд.,  доп.  и  перераб. – М.:  Агропромиздат, 1985. – 352 с.

2.  Писаренко П.В., Лавриненко Ю.О.,  Коковіхін С.В. Густота стояння рослин гібридів кукурудзи в умовах південного Степу: Хранение и переработка зерна.-2002. - №7. - 28-30 с.

3. Циков В.С. Кукуруза: технология, гибриды, семена. – Днепропетровск: Зоря, 2003. – 296 с.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 913
Всього коментарів: 0